English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI

FINA - REGISTAR DIGITALNIH CERTIFIKATA

Fina je prvi davatelj usluga certificiranja u Hrvatskoj koji izdaje digitalne certifikate za javnost te je upisana u Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj, koju vodi Ministarstvo gospodarstva. Usluge izdavanja digitalnih certifikata Fina obavlja sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu i EU Direktivi o elektroničkim potpisima.

Za potrebe pružanja usluga certificiranja u Hrvatskoj, Fina preko svojeg Registra digitalnih certifikata vodi infrastrukturu javnog ključa (Public Key Infrastructure – PKI) sa sljedećim certifikacijskim tijelima (CA):

  • Fina Root CA,
  • Fina RDC CA 2015 - za građane i poslovne subjekte,
  • Fina RDC-TDU CA 2015 - za tijela državne uprave i
  • Fina Demo root CA - za potrebe testiranja, 
  • Fina Demo CA 2014 - za potrebe testiranja.

Uloga PKI infrastrukture je omogućavanje uporabe kriptografije javnog ključa u poslovnim procesima i kao takva je od velike važnosti za elektroničke servise koji se koriste preko interneta odnosno intraneta. Svi koji žele zaštititi podatke u elektroničkom poslovanju trebali bi imati odgovarajući digitalni certifikat.

Digitalni certifikat je potvrda u elektroničkome obliku, koja predstavlja elektronički identitet u elektroničkim transakcijama te omogućuje sigurnu i povjerljivu komunikaciju putem interneta. Digitalnim certifikatom dokazujete svojim poslovnim partnerima, suradnicima i prijateljima te elektroničkim servisima da je informacija koju su zaprimili od Vas autentična.

Mnoge aplikacije, elektronička pošta, elektronička razmjena dokumenta, mrežne (on-line) usluge države i ostali on-line servisi zahtijevaju uporabu digitalnih certifikata radi zaštite podataka.

Na ovim se stranicama nalaze osnovne informacije vezane uz usluge certificiranja te upravljanje životnim ciklusom certifikata. Detaljne informacije, temeljna pravila te načela za davanje usluga certificiranja koja su usklađena sa zakonskom regulativom o elektroničkom potpisu u Republici Hrvatskoj, možete pronaći u dokumentima Opća pravila davanja usluga certificiranja (engl. Certificate Policy – CP).

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite