English
e-racun-zaglavlje.gif
 
 
 
 

OBAVIJEST ZA JAVNOST VEZANO UZ NEISTINITE NAVODE O SERVISU FINA E-RAČUN

Zagreb, 5. listopada 2015. - S obzirom na učestale upite za objašnjenjem navoda koje dobivaju polaznici seminara o e-računu na kojem se vrši usporedba Fininog servisa e-Račun sa servisom drugog informacijskog posrednika pri čemu se Finin e-Račun stavlja u negativan kontekst u vidu obračuna naknada i načina rada servisa, ovim putem želimo ukazati na nekoliko važnih činjenica. Iako na dokumentaciji koja se koristi za usporedbu cijena nije izrijekom navedena Fina, zbog navedenih naknada za izdavanje certifikata koje su uzete u usporedbu te iz činjenice da je Fina jedini deklarirani informacijski posrednik ovog tipa, jasno se može zaključiti da se radi o Fini. S obzirom da se izričito nije navodilo da se radi o Fini, do sada na netočne navode nismo reagirali. Međutim, slijedom sve češćih upita korisnika za tumačenjem navoda sa seminara na kojem se cijene i način rada servisa izrijekom uspoređuju s Finom te se Finu stavlja u negativan kontekst, odlučili smo za korisnike izdati ovu obavijest.

Predstavljeni oblik izračuna cijena je u potpunosti neispravan, budući da se cijena korištenja Fininog servisa izračunava na temelju niza parametara koji se ugovaraju s korisnicima, a koji ovisi o broju izlaznih računa koji su zaprimljeni u sustav, metodama koje koriste pojedini korisnici, pogodnostima te načinu ugovaranja sa svakim pojedinim korisnikom koji koristi Finin sustav.

Bitno je istaknuti da se zbog temeljnih različitosti u načinu obračuna troškova i općenito načinu rada  servisa, FINA e-Račun, u odnosu na servis spomenutog ponuditelja, u većini segmenata ne mogu uspoređivati. Kontekst u kojem se uspoređuju navedeni servisi te način usporedbe u potpunosti je neprimjeren i netočan. Iz tog razloga ovim putem želimo javnost upoznati s osnovnim pretpostavkama na kojima se temelji FINA e-Račun, kako bi korisnici koji su zainteresirani za elektroničku razmjenu računa na osnovu točnih činjenica mogli procijeniti i odabrati informacijskog posrednika koji odgovara njihovim potrebama.

Temeljna je razlika u tome što za korištenje FINA e-Računa korisnici trebaju imati Finine digitalne certifikate, a isti se koriste kako bi se zadovoljili zakonski preduvjeti čiji je uvjet da u razmjeni elektroničkih računa mora biti zajamčena vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja elektroničkog računa. Vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja jamči se potpisivanjem e-računa digitalnim certifikatom u trenutku nastanaka dokumenta od strane onoga tko je račun izdao te se tako potpisan e-račun šalje u sustav koji vrši provjeru potpisa i sadržaja računa. Ukoliko je račun prošao sve provjere zaprima se u sustav te isporučuje primatelju. Ukoliko račun nije prošao sve provjere, sustav će takav račun odbiti, a budući da je odbijen i da nije zaprimljen u sustav, takav se račun neće korisniku ni naplatiti. Drugim riječima, Fina naplaćuje samo one račune koji su zaprimljeni u sustav i koji su isporučeni primatelju računa. Primanje računa se jednako kao i u papirnatom svijetu ne naplaćuje.

Vrsta digitalnih certifikata koje korisnici koriste u Fininom e-računu ovisi o tome na koji će način korisnik račune razmjenjivati. Ovisno o potrebama i tehničkim mogućnostima, korisnik može račune razmjenjivati putem portalske aplikacije (pojedinačno ili skupno u datoteci) ili povezivanjem računovodstvenog sustava korisnika sa sustavom e-Račun. Drugim riječima, način na koji pošiljatelj šalje račune ne uvjetuje korištenje istog načina od strane primatelja, već svaki korisnik račune razmjenjuje na način koji njemu odgovara.
Za razmjenu računa putem portalske aplikacije korisnik treba imati digitalne certifikate na kripto uređaju (FINA e-kartica ili USB token). Radi se o istim certifikatima koji se koriste za pristup servisima e-Porezna, e-HZMO, e-Zdravstveno, RGFI i sl. Ukoliko korisnik već posjeduje takve digitalne certifikate, iste može koristiti i za servis FINA e-Račun, što znači da nema dodatnih troškova izdavanja digitalnih certifikata. Danas gotovo svi poslovni subjekti već posjeduju digitalne certifikate te iste mogu koristiti i u ovu svrhu. Ukoliko poslovni subjekt ne posjeduje digitalne certifikate, već obveze prema državi za njega obavlja knjigovodstveni servis na temelju ovlaštenja, na isti način može koristiti i servis e-Račun, što znači da većina korisnika već ima preduvjete za korištenje Fininog servisa bez dodatnih naknada za kupnju certifikata.

Ukoliko korisnik želi račune razmjenjivati iz svog računovodstvenog sustava, omogućeno je i povezivanje sustava korisnika sa sustavom e-Račun. Ovakav način razmjene namijenjen je korisnicima koji razmjenjuju veliki broj računa i/ili onima koji žele potpunu automatizaciju procesa razmjene računa. S obzirom da se radi o komunikaciji između dva sustava koji se povezuju, kako bi se zadovoljili zakonski preduvjeti koji podrazumijevaju određene sigurnosne standarde, takva se komunikacija štiti SSL certifikatom, a autentičnost pošiljatelja i cjelovitost sadržaja jamči se aplikacijskim certifikatom. I ovom slučaju, korisnik koji već posjeduje takvu vrstu certifikata iste može koristiti za ovu svrhu.

Nadalje, jedan od uvjeta elektroničke razmjene računa je da mora postojati suglasnost primatelja za primanje računa u elektroničkom obliku. Suglasnost se u FINA e-Računu daje putem Pristupnice koja predstavlja registraciju na servis koji koristi veća grupa korisnika te se u ovom slučaju suglasnost odnosi na primanje računa od svih registriranih korisnika. Na ovaj način korisnik ne mora tražiti suglasnost od svakog pojedinog korisnika, već račune može ispostaviti svim registriranim korisnicima, a sam se postupak registracije obavlja samo jednom.

Fina je ovaj servis razvila još 2007. godine, a sam je servis u potpunosti usklađen s preporukama EU i kao takav je kompatibilan sa sličnim rješenjima na inozemnom tržištu. Ovaj je servis u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske, a isto se ostvaruje gore navedenim preduvjetima.

Fina bez naknade osigurava svu potrebnu dokumentaciju te pruža podršku korisnicima u svim segmentima uvođenja e-računa u poslovanje, od tehničke podrške prilikom integracije, do pojedinačne podrške u korištenju računa. Fina se e-poslovanjem bavi od 2002. godine, ima preko 200.000 korisnika digitalnih certifikata te ima vrlo razvijen sustav korisničke podrške, što smo i dokazali provođenjem mnogih projekata od nacionalnog značaja.

Sve potrebne informacije o servisu FINA e-Račun jasno su i transparentno objavljene na web stranici Fine www.fina.hr/e-račun.

Sukladno navedenom, kako bi spriječili da se javnost o Fininom servisu pogrešno informira od treće strane, molimo korisnike koji su zainteresirani za razmjenu računa da se za sve informacije vezane za Finin Servis obrate u Finu na besplatni broj telefona 0800 0080, ili upitom na e-mail adresu e-racun@fina.hr.

 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite