English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
REGULATIVA I DOKUMENTI

Fina, kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, osigurava izdavanje certifikata prema postupcima koje zahtijeva zakonska regulativa o elektroničkom potpisu i uslugama povjerenja, opća pravila davanja usluga certificiranja te interni pravilnici Fine.
Zakonska regulativa o e-potpisu i uslugama povjerenja:

  • Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ,
  • Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/2002, NN 80/2008 i NN 30/2014),
  • Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj (NN 107/2010)
  • Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata (NN 107/2010, 89/2013).

NAPOMENA: Redovna  produkcija NOVIH, s Uredbom (EU) 910/2014 usklađenih certifikata za korisnike, planirana je 4. rujna 2017. godine.

Dokumenti Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja:

Profili certifikata usklađenih s Uredbom (EU) br. 910/2014 (eIDAS) (NOVO)

Fina Root CA

Opća pravila i pravilnik pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy/ Certification Practice Statement)

Opća pravila pružanja usluga certificiranja i Pravilnik o postupcima certificiranja za Fina Root CA, Verzija. 2.1., (Dokument za javnu objavu), datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Opća pravila pružanja usluga certificiranja i Pravilnik o postupcima certificiranja za Fina Root CA, Verzija. 2.0., (Dokument za javnu objavu), datum stupanja na snagu 02.05.2017.
Opća pravila davanja usluga certificiranja Fina Root CA (ver.1.0.), datum stupanja na snagu: 07.12.2015.

Fina RDC 2015 CA

Opća pravila pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy)
Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.1., datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.0.
Opća pravila pružanja usluga certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.0., datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Opća pravila pružanja usluga certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.0., datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Izmjene i dopune Općih pravila davanja usluga certificiranja br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Opća pravila davanja usluga certificiranja (ver.5.1.), datum stupanja na snagu: 05.09.2016.

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)
Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.1., (Dokument za javnu objavu), datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.0., (Dokument za javnu objavu)
Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.0., (Dokument za javnu objavu), datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Pravilnik o postupcima certificiranja za certifikate za autentikaciju mrežnih stranica, Verzija 1.0., (Dokument za javnu objavu), datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Izmjene Pravilnika o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate (dokument za javnu objavu) (ver.5.1.) datum stupanja na snagu  05.09.2016.
Izmjene Pravilnika o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate (dokument za javnu objavu) (ver.5.1.) datum stupanja na snagu  05.09.2016.

Fina RDC-TDU 2015 CA

Opća pravila pružanja usluga certificiranja (Certificate Policy)
Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.1., datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Opća pravila pružanja usluga certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.0.
Opća pravila pružanja usluga certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.0., datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Izmjene i dopune Općih pravila davanja usluga certificiranja br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Opća pravila davanja usluga certificiranja (ver.5.1.), datum stupanja na snagu: 05.09.2016.

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)
Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.1., (Dokument za javnu objavu), datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate za elektroničke potpise i pečate, Verzija 1.0., (Dokument za javnu objavu)
Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate, Verzija 1.0., (Dokument za javnu objavu), datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Izmjene Pravilnika o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate (dokument za javnu objavu) (ver.5.1.) datum stupanja na snagu  05.09.2016.
Izmjene Pravilnika o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate (dokument za javnu objavu) (ver.5.1.) datum stupanja na snagu  05.09.2016.

Fina TSA

NAPOMENA: Redovna  produkcija izdavanja NOVIH, s Uredbom (EU) 910/2014 usklađenih kvalificiranih vremenskih žigova za korisnike, planirana je krajem lipnja 2017. godine.

Opća pravila pružanja usluga izdavanja elektroničkih vremenskih žigova (Time-Stamp Policy)
Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Verzija 1.0., datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)
Opća pravila davanja usluga izdavanja naprednih vremenskih žigova (ver.1.0.) datum stupanja na snagu: 07.12.2015.

Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova (TSA Practice Statement)
Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Verzija 1.0., (Dokument za javnu objavu), datum stupanja na snagu 22.05.2017. (NOVO)

 

Starije verzije dokumenata Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja dostupne su sa stranica Arhive dokumentacije.

>> ARHIVA DOKUMENTACIJE

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite