English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
USLUGE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Fina nudi niz proizvoda i usluga za tvrtke, poduzetnike, obrtnike, banke i državne institucije. Na ovim stranicama prikupite više informacija o njima. Ako imate neodgovorenih pitanja nazovite nas na 0800 0080, pošaljite nam e-mail na info@fina.hr ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

 
 

IZDVOJENO

e-NABAVA


Sukladno izmjenama Zakona o javnoj nabavi koje su stupile na snagu 1. siječnja 2017. godine, svi korisnici koji će uvez ponude i dalje potpisivati elektroničkim potpisom budući isti pravno zamjenjuje vlastoručni potpis na papiru, mogu u nastavku pronaći informacije vezane uz nabavu digitalnih certifikata i rješenja za potpisivanje. // više

UPISNIK ZALOŽNIH PRAVA ON-LINE


Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Osim u papirnome obliku u Službama upisa, podaci iz Upisnika dostupni su i on-line, besplatno, putem web aplikacije.

Dostupna je i nova usluga "Fina info šasija" kojom svi zainteresirani, putem mobitela kroz sms upit, mogu dobiti informaciju o tome je li neko vozilo upisano u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima. // više

Fina info šasija_210x270.jpg

e-BLOKADE


Od listopada 2013. godine započeo je puni produkcijski rad servisa e-Blokade. Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. // više 

OVRHA NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/14), Financijska agencija od 1. siječnja 2015. godine  provodi prodaju nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom i to u ovršnim postupcima pokrenutim nakon 1. siječnja 2015. godine. Fina od 1. siječnja 2015. godine također vodi Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. // više

PREDSTEČAJNE NAGODBE


Radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti pravnih osoba, trgovaca pojedinaca i obrtnika Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) propisana je obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za one pravne subjekte koji su stekli uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom. // više
PLAVI DIZEL

Financijskoj agenciji povjerena je uspostava sustava nadzora potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, odnosno plavi dizel // više
FINA računovodstveni servis


FINA računovodstveni servis klijentima nudi potpuno prilagođenu računovodstvenu uslugu. Usluga je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima, neprofitnim organizacijama, proračunskim korisnicima, zadrugama i slobodnim zanimanjima. // više

TRANSPARENTNO.HR


Na servisu Transparentno.hr određeni podaci iz javnih registara mogu se pretraživati prema nazivu ili dijelu naziva poslovnog subjekta te prema OIB-u.

Podacima o tome posluje li neka tvrtka s dobiti ili gubitkom, koliko plaća svoje zaposlenike, je li u blokadi, koristi li koncesije i drugima, pristupa se putem Vingda, virtualne valute koju korisnik, između ostalih načina, može zaraditi davanjem točnih odgovora na pitanja koja se odnose na određeni promotivni sadržaj. // više
info.BIZ


Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskome položaju poduzetnika te poslovnoj okolini u kojoj djeluju.// više

FINA.doc

FINA.doc vam omogućava izradu cjelovitih rješenja za upravljanje dokumentacijom i pohranu dokumentacije. // više
 

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA JAVNU OBJAVU ZA 2016. GODINU

 

Poduzetnici koji nisu iskoristili mogućnost istovremene predaje godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za statističke i druge potrebe i u svrhu javne objave, dužni su GFI za javnu objavu dostaviti u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine. Poduzetnici mogu godišnje financijske izvještaje za javnu objavu dostavljati u Finu i po isteku zakonski propisanoga roka, s time što će izvještaji biti evidentirani s kašnjenjem.

Sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16), za obveznike koji nisu dostavili godišnji financijski izvještaj za statističke i dr. potrebe i koji ne predaju GFI i svu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Od ove je godine Financijska agencija ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Na internetu su svima, počevši od poslovne 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija sastavljena u svrhu javne objave. Prema stanju od 30. lipnja 2017. godine, na stranici RGFI - javna objava javno su objavljeni i dostupni (bez naknade), godišnji financijski izvještaji i druga propisana dokumentacija za za 2016. godinu za 84.378 poduzetnika.

Ispis godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije za 2016. i prethodne godine, zainteresirani korisnici mogu zatražiti, uz naknadu, u bilo kojoj poslovnoj jedinici Fine, putem e-mail adrese rgfi@fina.hr ili WEB servisa RGFI. Dokumentacija i podaci preuzeti iz Registra godišnjih financijskih izvještaja mogu se koristiti samo za vlastite potrebe i ne smiju se ustupati trećim osobama, dalje distribuirati ili objavljivati (ZOR, NN br.78/15).

Od rujna 2015. godine u aplikaciji RGFI putem WEB-a izmijenjeni su preduvjeti za predaju i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja u elektroničkom obliku. Upute za pripremu računala za rad s Fina potpisnim modulom objavljene su na naslovnoj stranici aplikacije. Za pomoć oko podešavanja računala, obveznici se mogu obratiti Fininom Odjelu za korisnike, putem besplatnog telefona 0800 0080 ili slanjem upita na adresu e-pošte: info@fina.hr. // više

JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


Putem servisa RGFI - javna objava svima su bez naknade, počevši od 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija poduzetnika koju su prema članku 20. Zakona o računovodstvu dužni dostaviti u Finu za potrebe javne objave. // više

FINA InfoBlokade

Informacija o tome je li poslovni subjekt u blokadi ili ne, dostupna je korištenjem usluge FINA InfoBlokade slanjem SMS poruku na broj 818058. // više

smsBlokade_210x270.jpg

BON-1


Od 12. listopada  2017. godine, u informaciju o bonitetu BON-1, uz podatke poduzetnika iz godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, uključeni su i podaci iz tromjesečnih izvještaja poduzetnika za razdoblje I.-IX. 2017.

Ažuriranje informacije o bonitetu BON-1 podacima iz tromjesečnog izvještaja TI-POD obavlja se tri puta tjedno - ponedjeljkom, srijedom i petkom, a ažurirana informacija BON-1 može se preuzeti sljedeći dan.

Informacije se mogu preuzeti preko aplikacije WEB BON, naručiti na e-adresi bonplus@fina.hr ili u jedinicama Finine poslovne mreže. // više

BONPLUS


Za sve poslovne subjekte koji su podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2016. godinu, raspoloživa je ažurna informacija o bonitetu i solventnosti na obrascu BONPLUS!

Za poslovne subjekte koji nisu podnijeli GFI za 2016. godinu, BONPLUS se izrađuje na osnovi podataka iz GFI-a za 2015. godinu, sve do roka za predaju GFI-a za 2016. godinu (30. travnja 2017. godine). // više 

Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite