English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
USLUGE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Fina nudi niz proizvoda i usluga za tvrtke, poduzetnike, obrtnike, banke i državne institucije. Na ovim stranicama prikupite više informacija o njima. Ako imate neodgovorenih pitanja nazovite nas na 0800 0080, pošaljite nam e-mail na info@fina.hr ili nas posjetite u najbližoj poslovnici.

 
 

IZDVOJENO

e-NABAVA


Sukladno izmjenama Zakona o javnoj nabavi koje su stupile na snagu 1. siječnja 2017. godine, svi korisnici koji će uvez ponude i dalje potpisivati elektroničkim potpisom budući isti pravno zamjenjuje vlastoručni potpis na papiru, mogu u nastavku pronaći informacije vezane uz nabavu digitalnih certifikata i rješenja za potpisivanje. // više

UPISNIK ZALOŽNIH PRAVA ON-LINE


Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (Upisnik založnih prava) jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima.

Osim u papirnome obliku u Službama upisa, podaci iz Upisnika dostupni su i on-line, besplatno, putem web aplikacije.

Dostupna je i nova usluga "Fina info šasija" kojom svi zainteresirani, putem mobitela kroz sms upit, mogu dobiti informaciju o tome je li neko vozilo upisano u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima. // više

Fina info šasija_210x270.jpg

e-BLOKADE


Od listopada 2013. godine započeo je puni produkcijski rad servisa e-Blokade. Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. // više 

OVRHA NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/14), Financijska agencija od 1. siječnja 2015. godine  provodi prodaju nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom i to u ovršnim postupcima pokrenutim nakon 1. siječnja 2015. godine. Fina od 1. siječnja 2015. godine također vodi Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. // više
JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


Putem servisa RGFI - javna objava svima su bez naknade, počevši od 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija poduzetnika koju su prema članku 20. Zakona o računovodstvu dužni dostaviti u Finu za potrebe javne objave. // više

FINA.doc

FINA.doc vam omogućava izradu cjelovitih rješenja za upravljanje dokumentacijom i pohranu dokumentacije. // više

PREDSTEČAJNE NAGODBE


Radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti pravnih osoba, trgovaca pojedinaca i obrtnika Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) propisana je obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za one pravne subjekte koji su stekli uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom. // više
PLAVI DIZEL

Financijskoj agenciji povjerena je uspostava sustava nadzora potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, odnosno plavi dizel // više
FINA računovodstveni servis


FINA računovodstveni servis klijentima nudi potpuno prilagođenu računovodstvenu uslugu. Usluga je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima, neprofitnim organizacijama, proračunskim korisnicima, zadrugama i slobodnim zanimanjima. // više

 

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKI IZVJEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2016. GODINU

 

Od 1. siječnja do 18. travnja 2017. godine u 12:00 sati, godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2016. godinu, za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave,  od 147.953 obveznika, podnijelo njih 26.243.

Pozivamo obveznike da na vrijeme ispune obje zakonske obveze za 2016. godinu i podsjećamo da se, sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16), GFI za statističke i dr. potrebe predaje do 30. travnja o. g. (nedjelja), odnosno najkasnije do 2. svibnja, a u svrhu javne objave u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine. Obje je obveze moguće ispuniti istovremeno, do 30. travnja, predajom GFI-a za statističke i dr. potrebe te u svrhu javne objave (svrha predaje 3). Financijska agencija zaprima izvještaje u poslovnim jedinicama u redovnom radnom vremenu, poštom na adresu poštanskog pretinca broj 606, 10002 Zagreb i putem internetskog servisa RGFI uz korištenje digitalnog certifikata, 24 sata dnevno.

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Od ove je godine Financijska agencija ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Od rujna 2015. godine u produkciji je nova verzija web aplikacije RGFI kojom su izmijenjeni preduvjeti za predaju i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja u elektroničkom obliku. O tome je na naslovnoj stranici internetskog servisa RGFI objavljena informacija i Uputa za pripremu računala za rad s Fina potpisnim modulom, prema kojoj korisnici mogu samostalno podesiti postavke na svome računalu, a ako u tome ne uspiju, mogu se obratiti Odjelu za korisnike, putem besplatnog telefona 0800 0080 ili e-mail adrese info@fina.hr // više

FINA InfoBlokade

Informacija o tome je li poslovni subjekt u blokadi ili ne, dostupna je korištenjem usluge FINA InfoBlokade slanjem SMS poruku na broj 818058. // više

smsBlokade_210x270.jpg

BON-1


Od 7. listopada  2016. godine, u informaciju o bonitetu BON-1, uz podatke poduzetnika iz godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu, uključeni su i podaci iz tromjesečnih izvještaja poduzetnika za razdoblje I.-IX. 2016.

Ažuriranje informacije o bonitetu BON-1 podacima iz tromjesečnog izvještaja TI-POD obavlja se tri puta tjedno - ponedjeljkom, srijedom i petkom, a ažurirana informacija BON-1 može se preuzeti sljedeći dan.

Informacije se mogu preuzeti preko aplikacije WEB BON, naručiti na e-adresi bonplus@fina.hr ili u jedinicama Finine poslovne mreže. // više

info.BIZ


Internetski servis info.BIZ omogućuje brz i jednostavan način pristupa informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskome položaju poduzetnika te poslovnoj okolini u kojoj djeluju.// više

TRANSPARENTNO.HR


Na servisu Transparentno.hr određeni podaci iz javnih registara mogu se pretraživati prema nazivu ili dijelu naziva poslovnog subjekta te prema OIB-u.

Podacima o tome posluje li neka tvrtka s dobiti ili gubitkom, koliko plaća svoje zaposlenike, je li u blokadi, koristi li koncesije i drugima, pristupa se putem Vingda, virtualne valute koju korisnik, između ostalih načina, može zaraditi davanjem točnih odgovora na pitanja koja se odnose na određeni promotivni sadržaj. // više
BONPLUS


Za sve poslovne subjekte koji su podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2016. godinu, raspoloživa je ažurna informacija o bonitetu i solventnosti na obrascu BONPLUS!

Za poslovne subjekte koji nisu podnijeli GFI za 2016. godinu, BONPLUS se izrađuje na osnovi podataka iz GFI-a za 2015. godinu, sve do roka za predaju GFI-a za 2016. godinu (30. travnja 2017. godine). // više 

Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite