English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

Suglasno odnosnom zahtjevu prijedloga, Prijedlogu za upis prilaže se potrebna dokumentacija.
 
Uz prijedloge za upis određene radnje ili prava prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • rješenje, zapisnik o nagodbi, druga odluka suda, javnobilježnička isprava ili potvrda suda o stjecanju založnog prava kad je to pravo stečeno prisilno po odredbama ovršnog zakona. Sva navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku.

Uz prijedlog za upis na pokretnini ili pravu koje je upisno u drugu javnu knjigu i to na vozilima u javnoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, patentima upisanim u registar patenata, te na pokretninama koje su pripadak nekretnine, prilaže se:

  • izvadak ili ovjereni prijepis isprave iz javne knjige/evidencije da je pokretnina vlasništvo dužnika, protivnika osiguranja, ovršenika, odnosno da su te osobe ovlaštenici prava ili iste isprave za treću osobu s čijim pristankom se tereti pokretnina ili se prenosi određeno pravo na kojima se treba izvršiti upis. Dokument ne smije biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

Uz prijedlog za upis na dionici prilaže se:

  • potvrda Središnje depozitarne agencije da dionica kod nje nije upisana na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Uz prijedlog za upis na plovilu (npr. čamcu), zrakoplovu (npr. helikopteru) ili žigu, ako postoji sumnja koji je upisnik/registar nadležan za upis, po zahtjevu Službe upisa prilaže se:

  • potvrda upisnika/ registra druge javne knjige da nije nadležan za upis.

Za ostale pokretnine/ prava prilaže se po mogućnosti:

  • druga isprava o vlasništvu ili pravu ovlaštenika za upis na pokretnini ili pravu za koje se vodi javna knjiga/evidencija.

OBUSTAVA POSTUPKA UPISA

Postupak upisa se može obustaviti na prijedlog stranke koja ga je predložila ili na temelju zahtjeva tijela koje je pokrenulo postupak upisa.

UPIS ZABILJEŽBI

Upis zabilježbi provodi se po službenoj dužnosti ili na temelju rješenja/ odluke ili isprave nadležnog tijela te na pisani prijedlog stranke ili treće osobe koja za to ima pravni interes.

BRISANJE UPISA

Stranka ili sudionik koji smatra da je provedenim upisom povrijeđeno njegovo pravo može zahtijevati brisanje takvog upisa.

 
 
OBRASCI

Obrasci Prijedloga za upis dostupni su i u Službama upisa u Fini.

Prijedlogu za upis, sukladno zahtjevu prijedloga prilažu se potrebne isprave. Prijedlog za upis mora biti vlastoručno potpisan potpisom predlagatelja/punomoćnika i ovjeren pečatom pravne osobe, štambiljem odvjetnika.

Dokumenti
Prijedlog za glavni upis* - Obrazac 25
Prijedlog za upis nove radnje osiguranja, ovrhe ili novog prava - Obrazac 26
Prijedlog za upis zabilježbe - Obrazac 32
Prijedlog za brisanje* - Obrazac 34
Popis predmeta (v.2.6.2., 13.3.2018.)**

Popis predmeta za veliki broj pokretnina - do 1000 (v. 2.6.2., 13.3.2018.)** / za Firefox korisnike ovdje

Zahtjev za izdavanje podataka iz Upisnika

*Preduvjet za ispunjavanje obrasca na računalu je preglednik PDF-a. Tako ispunjen obrazac se Službi upisa dostavlja u papirnom obliku, potpisan i ovjeren.

 

**Ispis predmeta iz Excel datoteke treba biti ovjeren i potpisan od iste osobe koja je potpisala obrazac Prijedlog za upis.

 
 
Pretraživanje
 
 
Upisnik založnih prava - on line
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite