English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - SPECIFIČNOSTI KOD PODNOŠENJA/INICIRANJA PORUKE PAIN.001 U FINI

Obavještavamo Vas o specifičnostima o kojima je potrebno voditi računa prilikom implementacije poruke pain.001.001.03 u Vaš poslovni sustav, a za poruke koje će se inicirati kroz servis e-plaćanja Fine ili podnositi na šalteru jedinice Fine.

Specifičnosti kod podnošenja/iniciranja poruke pain.001 u Fini
 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - APLIKACIJE ZA KREIRANJE DATOTEKE PAIN.001 (XML DATOTEKE)

Aplikacija za kreiranje daoteke pain.001 je još jedno pomoćno sredstvo migracije na SEPA poruku pain.001 (xml poruka) koja od 6.6.2016. zamijenjuje datoteku Zbrojni nalog na elektroničkom mediju.

Radi se o web aplikaciji jednostavnoj za korištenje. Aplikacija omogućava kreiranje datoteke s nalozima za plaćanje u obliku poruke pain.001 (xml poruke) ručnim popunjavanjem potrebnih podataka.

Nakon unosa svih potrebnih podataka u Aplikaciju, kreira se datoteka spremna za pohranu na računalo ili prijenosni medij. Aplikacija omogućava i kreiranje izvještaja u pdf formatu sa svim popunjenim podacima.

Korištenje Aplikacije za kreiranje datoteke pain.001 je za sada besplatno za korištenje. Nakon određenog roka, korištenje Aplikacije će se naplaćivati.

Aplikacija za kreiranje daoteke pain.001

Korisničke upute _Aplikacija za kreiranje pain.001

 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - PREGLED OSNOVNIH MODELA POZIVA NA BROJ_6.6.2016.

Objavljen "Jedinstveni pregled osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom  modela, sadržajem  i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja" važeći za primjenu od 6. lipnja 2016. godine.

Neke od novosti u Jedinstvenom pregledu osnovnih modela "poziva na broj" važećem od 6. lipnja 2016:

- obavezna primjena modela HR99 u slučaju kada ne postoji sadržaj modela
- obavezna primjena modela HR00 kada sadržaj modela nije pod kontrolom
- sadržaj poziva na broj obavezno mora odgovarati modelu, inače se neće postupiti po nalogu za plaćanje
- uvođenje modela HR69 za isplatu plaća

Pregled osnovnih modela poziva na broj  6.6.2016.

Pregled osnovnih modela poziva na broj 6.6.2016. - engleska verzija

 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - KONVERTER ZBROJNOG NALOGA U PAIN.001

Aplikacija Konverter Zbrojnog naloga u pain.001 dostupna je za preuzimanje.

Konverter služi kao pomoć na migraciju na SEPA tehnički standard zadavanja naloga za plaćanje u datoteci, odnosno poruku pain.001.

Korištenje aplikacije je besplatno do 1.6.2018. godine. Nakon tog roka, korištenje aplikacije će se naplaćivati.

Aplikaciju i radnu uputu možete preuzeti ovdje.

 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - PROMJENE U PLATNOM PROMETU OD 2016. GODINE

Uvođenje SEPA pravila i tehničkih standarda u platnom prometu - promjene kod provođenje naloga za plaćanje koje podnose platitelji na teret svojih računa a u korist računa primatelja (nova terminologija - kreditni transfer).

Od 6. lipnja 2016. godine ukida se Zbrojni nalog u elektroničkom obliku (txt datoteka) i za provođenje naloga u daoteci uvodi se u primjenu poruka pain.001 (xml poruka).

Obrasci HUB 3 i nakon 6. lipnja 2016. ostaju u primjeni kao i danas.

Više informacija dostupno je ovdje.

 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - OBAVEZNA PRIMJENA IBAN KONSTRUKCIJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA PRIMATELJA OD 1. LIPNJA 2014. GODINE

Obavještavamo Vas da je sukladno odredbama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN br, 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011. i 56/2012., 18/2013., 23/2013. i 10/2014.) propisanim od strane Hrvatske narodne banke, od 1. lipnja 2014. godine za izvršavanje svih nacionalnih platnih transakcija obvezno koristiti IBAN konstrukciju transakcijskih računa platitelja i primatelja plaćanja, a sve s ciljem usklađenja poslovanja sa smjernicama Europske unije.

Fina će od 1. lipnja 2014. godine izvršenje svih plaćanja provoditi isključivo u IBAN formatu računa platitelja i primatelja plaćanja te stoga preporučujemo da s korištenjem IBAN konstrukcije transakcijskog računa primatelja započnete što prije, a najkasnije do 1. lipnja 2014. godine, kako bi se izbjeglo odbijanje primitka naloga za plaćanja s BBAN konstrukcijom transakcijskog računa primatelja za daljnje izvršenje.

 
 

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - KORIŠTENJE IBAN RAČUNA PLATITELJA OD 1.6.2013. GODINE

Podsjećamo Vas da će od 1.6.2013. godine u primjeni biti isključivo IBAN konstrukcija transakcijskog računa platitelja kod izvršavanja platnih transkacija.

Od 1.6.2013. godine u jedinicama Fine zaprimat će se, odnosno kroz servis e-plaćanja učitavati, nalozi za plaćanje, isključivo u formatu Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku za nacionalna plaćanja u kunama, nacionalna plaćanja u stranoj valuti i međunarodna plaćanja u kunama ili stranoj valuti  (novi format Zbrojnog naloga).

Novi format Zbrojnog naloga dostupan je ovdje.

 
 

PROMJENE U DOMAĆEM PLATNOM PROMETU

U tijeku je usklađivanje zakonske regulative RH sa zakonodavstvom Europske unije pa se sukladno tome uvode i promjene u domaćem platnom prometu.
 
Od 04. lipnja 2012. godine:

 • uvodi se korištenje IBAN konstrukcije računa i za izvršenje nacionalnih platnih transakcija. Za klijente koji se vode u Fini, odnosno za klijente sljedećih banaka:

  - Veneto banka d.d.
  - Samoborska banka d.d.
  - KentBank d.d.

  podatak o IBAN konstrukciji računa dostupan je na izvatku o promjenama i stanju na računu. Od 01. lipnja 2013. godine IBAN konstrukcija računa postaje obavezna u nacionalnom platnom prometu. Stoga je, najkasnije do 01. lipnja 2013. godine, potrebno prilagoditi upotrebu IBAN-a za obavljanje platnih transakcija u sustavu klijenta,
 • usporedno sa sadašnjim HUB 1 i HUB 1-1 obrascima u upotrebu se uvode IBAN obrasci HUB 3/HUB 3A (napomena: na HUB 1 i HUB 1-1 obrascima moguće je popuniti samo konstrukciju računa na 17 mjesta VBDI banke-partija računa, dok je na HUB 3 i HUB 3A obrascu moguće popuniti konstrukciju računa i na 17 mjesta - VBDI banke-partija računa ili IBAN konstrukciju računa na 21 mjesto),
 • na obrascima HUB 1, HUB 1-1 ne popunjava se više podatak "šifra opisa plaćanja" (vezna oznaka),
 • na obrascima HUB 3 i HUB 3A uvodi se podatak "šifra namjene" koji označava četveroslovnu oznaku transkacije prema ISO 20022 standardu. Šifra namjene nije obavezan podatak na nalogu za plaćanje, a sadržaj šifre namjene nema utjecaja na podatak "opis plaćanja",
 • uvodi se novi format datoteke za plaćanja (zbrojni nalog za plaćanja),
 • uvodi se novi format datoteke za izvadak po transakcijskom računu (napomena: ukoliko klijent preuzima datoteku izvadaka po transakcijskom računu u Fini, u labeli se sljedeća polja popunjavaju na način:

  - IZ900DVBDIPOS - VBDI – pošiljatelja (banke) - popunjava se 7777779
  - IZ900NAZBAN - naziv banke - popunjava se Financijska agencija 
  - IZ9000OIBBNK - OIB banke - popunjava se OIB Fine

  Od 04. lipnja 2012. godine, Izvadak o promjenama i stanju na računu koji se preuzima u elektronskom obliku ili putem nekih od servisa Fine, preuzima se isključivo u novom Formatu.

Format datoteke za plaćanja
Format izvatka na elektronskom mediju za klijente

Podaci o HUB 3 i HUB 3A obrascu kao i šiframa namjene mogu se preuzeti na stranicama Hrvatske udruge banaka www.hub.hr.

 
 
PRIMITAK I NAPLATA MJENICA

U Fini se od 1. siječnja 2011. godine obavljaju poslovi primitka i naplate mjenica izdanih na teret računa klijenata koji se vode ili opslužuju u Fini  za sljedeće banke:

- Tesla štedna banka d.d. *
- KentBank d.d.
- Kreditna banka Zagreb d.d.*
- Podravska banka d.d.*
- Samoborska banka d.d.
- Štedbanka d.d.
- Veneto banka d.d.

* Mjenice izdane na teret računa klijenata koje se opslužuju u Fini mogu se podnijeti i u banku na izvršenje.

Mjenice izdane na teret računa klijenata gore navedenih banaka, a koji se ne vode ili ne opslužuju u Fini, kao i mjenice izdavatelja čiji se računi vode u ostalim bankama potrebno je podnijeti u banku na izvršenje.

Mjenice koje se podnose na naplatu u Zagrebu, potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:

Financijska agencija
Regionalni centar Zagreb / Odjel za korisnike / Odsjek za obračun osnova za plaćanje
Šoštarićeva 2
10 000 Zagreb

 
 

PLATNI PROMET U IME I ZA RAČUN BANAKA

Fina u ime i za račun banaka obavlja poslove platnog prometa za klijente banaka. Ovisno o ugovorenome modelu suradnje, za klijente banaka obavljaju se sljedeći poslovi platnog prometa:

poslovi registra računa, poslovi posredovanja u registru računa, primitak i provjera ispravnosti naloga za plaćanje, obuhvat i obrada podataka iz naloga za plaćanje, obavljanje uplata i isplata gotovog novca, knjiženje platnih transakcija na računima, slanje i primitak platnih transakcija u sustave za obračun međubankovnih plaćanja, izvješćivanje klijenata te pohrana i čuvanje dokumentacije s podacima o platnom prometu.

Tehnološki modeli obavljanja poslova platnog prometa obuhvaćaju 3 modela:

MODEL I – puni model u ime i za račun banke
Banka povjerava Fini vođenje računa svojih klijenata i obavljanje svih poslova platnog prometa po tim računima. Otvaranje računa može obavljati sama banka, ili Fina u ime i za račun banke. Obavljaju se svi poslovi platnog prometa: primitak i kontrola ispravnosti naloga, obuhvat, povlačenje naloga na zahtjev klijenta, formiranje i slanje u NKS u ime banke, evidentiranje po računima klijenata, evidentiranje na obračunskim računima banke, izvješćivanje klijenata banke i banke, rješavanje reklamacija i arhiviranje svih podataka iz obrade naloga platnog prometa.
 
MODEL II – puni model s implementacijom servisa Fine u poslovnu mrežu banke
Podrazumijeva obavljanje svih poslova kao i  model I te implementiranje servisa Fine u poslovnu mrežu banke. Banka opslužuje dio svojih klijenata korištenjem servisa Fine u poslovnom prostoru banke. Servisi koji se implementiraju: otvaranje računa, obuhvat i kontrola podataka s naloga platnog prometa i izvješćivanje.
 
MODEL III – model odabranih usluga platnog prometa za klijente banke
Račune klijenata vodi sama banka u svom sustavu. Fina može posredovati u otvaranju računa između banke i klijenta banke. Banka prepušta klijentu odabir mjesta opsluživanja gdje želi obavljati svoja plaćanja (u Fini ili u banci). Ako se klijent banke opslužuje u Fini, u Fini se obavlja sljedeće: prijem, kontrola i obuhvat podataka s naloga za plaćanje, slanje podataka s naloga na izvršenje u banku putem MQ Series komunikacije u realnom vremenu (Model IIIa) odnosno u obliku datoteke u presjecima (Model IIIb), prijem odgovora od banke, povlačenje naloga na zahtjev klijenta, usklađivanje razmjene s bankom, izvješćivanje klijenata banke temeljem podataka iz banke, rješavanje reklamacija u suradnji s bankom i arhiviranje naloga te zahtjeva za povlačenje. 

Popis banaka po tehnološkim modelima 
 
Više o: 
Primitku naloga za plaćanje
Izvješćivanju banaka i klijenata banaka

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite