English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
TIJEK POSTUPKA
(prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)
Nakon zaprimanja prijedloga dužnika za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, nagodbeno vijeće u roku od osam dana donosi rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe ukoliko su se za to stekli uvjeti propisani u zakonu, u protivnom prijedlog odbacuje. Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe kao i sve odluke donesene u postupku predstečajne nagodbe i dostavljene dokumente, Financijska agencija javno objavljuje na svojoj internet stranici.

Uz nagodbena vijeća tijelo u postupku predstečajne nagodbe je i povjerenik predstečajne nagodbe. Povjerenika predstečajne nagodbe imenuje nagodbeno vijeće s liste stečajnih upravitelja.

Nakon donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, nagodbeno vijeće objavljuje oglas kojim obavještava vjerovnike da je otvoren postupak predstečajne nagodbe, poziva vjerovnike da prijave svoje tražbine prema dužniku nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe te zakazuje ročište. Vjerovnici su dužni u roku od 30 dana od dana objave oglasa prijaviti svoje tražbine.
 
Na prvom ročištu u redovnom postupku nagodbeno vijeće utvrđuje tražbine vjerovnika prema prijavama vjerovnika i ispravama dostavljenim od strane dužnika. Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika, te tražbine za koje postoji ovršna isprava, smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala. Ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25% vrijednosti prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja, a iznimno se može i nastaviti uz suglasnost dužnika i svih vjerovnika sa utvrđenim tražbinama koji su prisutni na ročištu.

U skraćenom postupku predstečajne nagodbe tražbine se utvrđuju izvan ročišta pisanim putem te se rješenje o utvrđenju tražbina objavljuje na web stranici Financijske agencije. Navedenim rješenjem o utvrđenju također se zakazuje i ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.

Vjerovnici se, u svrhu odlučivanja o planu financijskog restrukturiranja, dijele u tri grupe, od kojih jednu čine javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici. Vjerovnici odlučuju o planu financijskog restrukturiranja glasovanjem. Vjerovnici mogu glasovati i pismeno putem formatiziranog obrasca za glasovanje, koji mora biti dostavljen nagodbenom vijeću najkasnije do početka ročišta za glasovanje. Pravo glasa imaju vjerovnici čije su tražbine utvrđene. Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina. Nakon prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja dužnik je dužan u roku od petnaest dana od izvršnosti rješenja (kojim nagodbeno vijeće utvrđuje da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu, te da je postupak proveden u skladu sa Zakonom) podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema sjedištu dužnika, prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.

Nagodbeno vijeće može rješenjem prekinuti postupak predstečajne nagodbe na prijedlog nadležnog tijela koje vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava prema odredbama Glave VI.a Općeg poreznog zakona nad osobama iz članka 158.a istoga zakona te za vrijeme trajanja prekida postupka predstečajne nagodbe vjerovnici mogu podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

U slučajevima kada nagodbeno vijeće donese rješenje o odbacivanju prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe ili rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, Financijska agencija je dužna nadležnom trgovačkom sudu podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite