English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

e-RAČUN ZA DRŽAVU

Projekt e-Račun za državu

U 2012. godini Europsko vijeće je pozvalo države članice da definiraju mjere za promicanje e-računa.

U sklopu Europskog semestra, Vlada Republike Hrvatske je prihvatila Nacionalni program reformi (NPR) 2015. godine, sa željom da osigura cjeloviti i sveobuhvatni pristup gospodarskim reformama. U okviru navedenog reformskog područja definirana je mjera 6. Unaprijediti elektroničko poslovanje javne uprave i pružanje elektroničkih usluga za građane i poslovne subjekte, a kao mjera, podrazumijeva uvođenje obveze zaprimanja strukturiranog e-računa od strane TDU za subjekte koji posluju s TDU - veljača 2016.

Unatoč činjenici da je primjena e-računa u Republici Hrvatskoj omogućena i definirana Zakonskim propisima, nije se dogodila njegova šira primjena. S ciljem da se osigura spremnost tijela javne vlasti za primitak računa u elektroničkom obliku, radno tijelo Vlade Republike Hrvatske nadležno za koordinaciju informatizacije javnog sektora na svojoj 6. sjednici održanoj 01. lipnja 2015. usvojilo je prijedlog Odluke o osnivanju Radne skupine za provedbu projekta e-Račun, a koja proizlazi i iz obveza NPR-a 2015.
 
Svrha pilot projekta bila je dokazati primjenjivost razmjene e-računa poslovnih subjekata i tijela državne uprave te spremnost državne uprave za prihvaćanje svih računa u isključivo elektroničkom obliku, po uzoru na veliki broj zemalja Europske unije.

Pilot projekt je podrazumijevao primjenu sve tri  preporučene metode razmjene e-računa: EDI, PKI i procesne kontrole, a za ispravnu provedbu projekta bile su uključene sve ključne institucije:

• Ministarstvo gospodarstva
• Ministarstvo financija, Porezna uprava
• Financijska agencija (FINA)
• HUP ICT
• Narodne novine
• neovisne tvrtke dionici projekta
• Tijela državne uprave/proračunski korisnici 

Kako bi se potvrdila izvedivost zaprimanja elektroničkog računa u državnoj upravi te pravna i tehnička ispravnost istih, provedena je edukacija djelatnika, na realno poslanom i zaprimljenom računu u elektroničkom obliku u Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu financija za metodu naprednog elektroničkog potpisa.

 
 

KORISTI OD UVOĐENJA OBVEZNOG e-RAČUNA U DRŽAVU

Uvođenje obveznog e-računa u državu snažna je mjera za ostvarenje značajnih ušteda i optimizacije u poslovanju javnog sektora koji je danas više nego ikad pod pritiskom smanjenja troškova i povećanja efikasnosti upravljanja.  

Uvođenje obveznog e-Računa u državu znači, prije svega, postizanje mjerljivih ušteda na strani kompletne državne administracije jer su klasični troškovi zamijenjeni novim znatno nižim kategorijama troškova: uštede u obradi ulaznih računa što podrazumijeva automatiziran unos računa u postojeće računovodstvene programe, eliminirana mogućnost ljudske pogreške koja nastaje kod ručnog unosa, bolja raspodjela ljudskih resursa i veća produktivnost, sigurna pohrana svih računa s prilozima u e-Arhivu, mogućnost brzog pretraživanja primljenih računa, mogućnost brzog dohvata arhiviranih računa, brža i jednostavnija revizija računa, omogućeno kreiranje prilagođenih izvještaja.

Uvođenje obveznog e-Računa u državu osim za izdavanje računa prema državi, potaknut će i razmjenu računa između poslovnih subjekta u privatnom sektoru čime će se ostvariti i značajne uštede u cjelokupnom gospodarstvu.

Kako se proračunski korisnici nebi morali povezivati sa svakim pojedinim informacijskim posrednikom i ERP sustavom koji postoji na tržištu, proračunski korisnici se povezuju s jednom centralnom točkom- Informacijskim posrednikom za državu putem servisa e-Račun za državu, što znatne smanjuje troškove integracije na strani proračunskih korisnika. 

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite