English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2018.

UDIO 800 DIONIČKIH DRUŠTAVA U UKUPNOM PRIHODU PODUZETNIKA 18,7 %, A U DOBITI RAZDOBLJA 21 %

Zagreb, 16. siječnja 2018. - Analiza podataka iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, prema organizacijskim oblicima pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobit, pokazala je da je od 114 483 obveznika, njih 87 786 ili 76,7 % organizirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), organizirano je 17 215 obveznika ili 15,0 %, a ostali obveznici poreza na dobit (obrtnici, samostalna zanimanja, OPG-i ...), njih 5662, čine 4,9 % ukupnog broja obveznika. Preostali oblici organiziranja (dionička društva, ustanove, zadruge ...), imaju udio od 3,4 % u ukupnom broju obveznika, pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobit.
 
Društva s ograničenom odgovornošću zapošljavaju najveći broj radnika prema satima rada, njih 626 021 ili 73,4 % od ukupnog broja te su ostvarila najveći ukupan prihod – 465,5 milijardi kuna ili 73,5 % ukupnog prihoda. Sljedeći organizacijski oblik koji je u 2016. godini imao najviše zaposlenih i ostvario najveći prihod su dionička društva. Samo 800 dioničkih društava (0,7 % udio u ukupnom broju poslovnih subjekata), imalo je 124 346 zaposlenih (14,6 %), koji su ostvarili 118,1 milijardi kuna ukupnog prihoda (18,7 %). Dva oblika organiziranja, društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva ostvarila su 92,2 % ukupnih prihoda. Društva s ograničenom odgovornošću ostvarila su najveću dobit razdoblja – 27,7 milijardi kuna, ali i najveći gubitak razdoblja – 11,4 milijardi kuna što je rezultiralo neto dobiti u iznosu od 16,3 milijardi kuna. Dionička društva su ostvarila 5,7 milijardi kuna neto dobiti tako da su dva spomenuta organizacijska oblika ostvarila 91,9 % neto dobiti. S gubitkom (neto) u iznosu od 65,4 milijuna kuna poslovale su inozemne podružnice, zadruge sa 28,1 milijuna kuna i gospodarska interesna udruženja sa 1,8 milijuna kuna. Najveći ukupni prihod po poduzetniku (407,8 milijuna kuna), ostvarile su druge osobe za koje je upis propisan zakonom, a najveći ukupan prihod po zaposlenom ostvarila su gospodarska interesna udruženja, u iznosu od 2,1 milijun kuna. Najveću neto dobit po poduzetniku ostvarila su dionička društva (d.d.), 7,2 milijuna kuna, a najveću neto dobit po zaposlenom ostvarile su privatne osobe, obveznici poreza na dobit, u iznosu od 477 tisuća kuna.

Najveće prosječne mjesečne neto plaće obračunane su zaposlenima u inozemnim podružnicama, u iznosu od 10.796 kuna, a kod ostalih nespomenutih obveznika poreza na dobit, 9.201 kunu, u gospodarskim interesnim udruženjima (GIU) 9.090 kuna te u dioničkim društvima 6.290 kuna. Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod pravnih osoba organiziranih kao jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), u iznosu od 2.696 kuna. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u 2016. godini na razini svih poduzetnika RH, iznosila je 5.140 kuna, što je 47,5 % više u odnosu na prosječnu plaću zaposlenih kod poduzetnika organiziranih kao kao jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika po vrsti obveznika - 2016. godina

Tablica: Financijski rezultati prema vrstiama poslovnih subjekata i pravnim oblicma (GFI 2016.)

Vezani članci: Top 10 poduzetnika Hrvatske po dobiti u 2016. godini

Najveći prihod kod 50 poduzetnika u privatnom vlasništvu, a najveća dobit kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu

Top 10 poduzetnika po ukupnom prihodu u 2016. godini promatrani kroz razdoblje od 10 godina

Poduzetnici RH u 2016. godini ostvarili 24 milijarde kuna neto dobiti, 38 % više u odnosu na 2015. godinu

 
 
U DJELATNOSTI PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA U 2016. PRVA PO PRIHODU HRVATSKA POŠTA, A PO DOBITI JADRANSKI NAFTOVOD

Zagreb, 11. siječnja 2018. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2016. godini, u području djelatnosti H – prijevoz i skladištenje, poslovala su 4582 poduzetnika. U navedenoj godini, poduzetnici u djelatnosti prijevoza i skladištenja (H) povećali su ukupne prihode za 3,1 %, ukupne rashode za 1,0 %, dobit razdoblja za 18,2 %, a gubitak razdoblja smanjili za 27,0 %. Ukupan prihod poduzetnika promatranog područja djelatnosti ostvaren u 2016. godini iznosio je 33,6 milijardi kuna, ukupan rashod 31,6 milijardi kuna, a neto dobit gotovo 1,6 milijardi kuna, dok je u 2015. godini iznosila 992,6 milijuna kuna (rast od 61,1 %). Najveći ukupan prihod ostvario je poduzetnik HP-Hrvatska pošta d.d. i to u iznosu od gotovo 1,7 milijardi kuna, što je 5 % od ukupno ostvarenog prihoda djelatnosti prijevoza i skladištenja. Najveću dobit razdoblja, u iznosu od gotovo 290,5 milijuna kuna, ostvario je veliki poduzetnik u mješovitom vlasništvu JADRANSKI NAFTOVOD d.d., koji je zapošljavao 371 radnika. Drugi je veliki poduzetnik u državnom vlasništvu PLINACRO d.o.o., koji je zapošljavao 267 radnika i ostvario dobit u iznosu od gotovo 188,9 milijuna kuna.

Poduzetnici u djelatnosti prijevoza i skladištenja (H) ostvarili su značajan rezultat izvoza (više od 10 milijardi kuna), iako je povećanje od 5,5 % tek neznatno u odnosu na 2015. godinu. Uvoz poduzetnika u promatranom području djelatnosti, u 2016. godini je iznosio 1,2 milijarde kuna i povećan je za 28,5 % te je ostvaren pozitivan trgovinski saldo (8,8 milijardi kuna), koji je u 2016. godini veći za 3,1 %. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti prijevoza i skladištenja iznosila je 5.818 kuna, što je 13,2 % više od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Zlatna bilanca u djelatnosti prijevoza i skladištenja pripala je već treću godinu zaredom avioprijevozničkoj tvrtki sa sjedištem u Velikoj Gorici - TRADE AIR d.o.o., koja je ostvarila ukupne prihode u visini od gotovo 115,7 milijuna kuna i dobit razdoblja u visini od gotovo 21 milijun kuna. Uz njih su bila nominirana i dva mala poduzetnika VIATOR & VEKTOR PROJEKTI d.o.o. iz Zagreba i TEMPO d.o.o. iz Labina.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti H - Prijevoz i skladištenje u 2016. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti H - Prijevoz i skladištenje, 2016. godina 

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti kopnenog prijevoza putnika u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2017. GODINE, NOVIH 5.742 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK
Zagreb, 10. siječnja 2018. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. prosinca 2017. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 729.034 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (324.225), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (180.154), računala (98.235), strojevi (57.505) i stado/stoka (51.178). Drugu skupinu od sveukupno 17.737 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (7.669), udjeli i poslovni udjele (7.144), ukupnost stvari (2.907), dionice (13) i patenti (4).

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.12.2017.
 
 
USPOREDBA REZULTATA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U NEKOM OD 14 PAMETNIM GRADOVIMA U RH U 2016. GODINI

Zagreb, 9. siječnja 2018. - U Hrvatskoj je od 128 gradova, u protekle tri godine, njih 14 proglašeno pametnim gradovima: Dubrovnik, Ivanec, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica (dva puta), Labin, Makarska, Pleternica, Poreč, Pula, Rijeka, Split, Umag i Zagreb. Usporedba prema broju zaposlenih kod poduzetnika u navedenim gradovima, pokazala je da je najveći prosjek kod poduzetnika Koprivnice, 13,1 zaposleni po poduzetniku. Ovaj pokazatelj rezultat je velikoga broja zaposlenih kod dvaju društava, PODRAVKA d.d. (3298) i BELUPO d.d. (1062), što je ukupno 4360 zaposlenih ili 50,0 % od ukupnog broja zaposlenih kod poduzetnika Koprivnice (8722). U Ivancu je broj zaposlenih po poduzetniku tek nešto niži, 13,0, što je rezultat većeg broj zaposlenih kod tri poduzetnika: Ivančica d.d. (695), DRVODJELAC d.o.o. (285) i ITAS-PRVOMAJSKA d.d. (221).

Produktivnost rada mjerena prihodom po zaposlenom, na razini pametnih gradova iznosila je 851 tisuću kuna, što je 11,3 % više u odnosu na prosjek na razini svih 128 gradova (764,4 tisuće kuna) i 14,7 % više u odnosu na ostvareni rezultat svih poduzetnika na razini RH (742,1 tisuću kuna). Produktivnost rada mjerena dobiti/gubitkom po zaposlenom, na razini pametnih gradova iznosila je 35,7 tisuća kuna (više od prosjeka na razini svih gradova i na razini RH), a među njima su najproduktivniji bili poduzetnici sa sjedištem u Poreču (63,0 tisuće kuna), Dubrovniku (56,8 tisuća kuna), Umagu (45,9 tisuća kuna), Zagrebu (42,2 tisuće kuna) i Koprivnici (37,8 tisuća kuna).

Novostvorena vrijednost na razini 14 pametnih gradova iznosila je 120,1 milijardu kuna. Na poduzetnike sa sjedištem u Zagrebu odnosi se gotovo 2/3 ukupno ostvarene novostvorene vrijednosti (94,0 milijarde kuna) što je 78,3 % udjela u novostvorenoj vrijednosti pametnih gradova. Slijedi Split sa 6,5 milijardi kuna ili 5,4 % udjela i Rijeka s 5,9 milijardi kuna ili 4,9 % udjela. Prema ekonomičnosti ukupnog poslovanja najbolji rezultat iskazali su poduzetnici sa sjedištem u Karlovcu (112,85 %). Slijede poduzetnici Umaga (110,82 %), Poreča (110,61 %) i Koprivnice (107,98 %). Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika na razini 14 pametnih gradova u 2016. godini iznosila je 5.723 kune, što je 11,3 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u RH (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u nekom od 14 pametnih gradova u RH u 2016. godini

Vezani članak: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u pet pametnih gradova - Karlovcu, Koprivnici, Makarskoj, Splitu i Poreču

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
TOP 10 PODUZETNIKA HRVATSKE PO DOBITI U 2016. GODINI

Zagreb, 3. siječnja 2018. - U 2016. godini, 76 546 (66,9 %) poduzetnika Hrvatske ostvarilo je dobit razdoblja u iznosu od 38,7 milijardi kuna, dok je gubitak razdoblja u iznosu od 14,7 milijardi kuna iskazalo njih 37 937 (33,1 %). Za poduzetnike Hrvatske karakteristična je velika koncentracija rezultata poslovanja na relativno mali broj poduzetnika. To potvrđuju podaci o udjelu prvih 10 poduzetnika po ostvarenoj dobiti razdoblja, koja je iznosila 5,7 milijardi kuna, što je 14,9 % ukupno ostvarene dobiti razdoblja kod svih poduzetnika RH.

Za razliku od 2015. godine, kada je društvo ADRIS GRUPA d.d. iz Rovinja ostvarilo najveću dobit razdoblja, u 2016. godini najveću dobit ostvarilo je društvo HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. (1,3 milijardi kuna). Na drugom je mjestu HRVATSKI TELEKOM d.d. s 908,8 milijuna kuna dobiti, dok je na trećem mjestu po ostvarenoj dobiti društvo HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. sa 667,1 milijun kuna. Na rang listi su u odnosu na prethodnu godinu četiri nova društva: AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d., PLIVA HRVATSKA d.o.o., VALAMAR RIVIERA d.d. i HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., a s liste su ispala društva: ADRIS GRUPA d.d., KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d., KONZUM d.d. te JAMNICA d.d.

Cijeli tekst: TOP 10 poduzetnika Hrvatske po dobiti u 2016. godini

Tablica: TOP 10 poduzetnika RH po dobiti u 2016. godini

Vezani članci: TOP 10 poduzetnika Hrvatske po dobiti u 2015. godini

Dvostruko veća dobit po zaposlenom kod poduzetnika u državnom vlasništvu

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite