English
header.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
 
POSLOVNI SUBJEKTI

ELEKTRONIČKI SERVISI

U današnje vrijeme, u uvjetima ubrzanog života i rada, konkurentne na tržištu mogu biti samo one tvrtke koje svoje poslovanje obavljaju brže, jednostavnije i jeftinije.

Internet, a s njim i razvoj internetskih usluga riješili su problem velikih gužvi i redova na šalterima te je tvrtkama dao mogućnost da same biraju vrijeme kada će obavljati određene poslovne radnje, odnosno kako će organizirati svoje poslovanje.

Kao vodeća institucija u segmentu e-poslovanja, Fina je razvila niz servisa koji omogućuju da cjelokupno poslovanje obavite potpuno elektronički.


SVIM SERVISIMA PRISTUPA SE JEDNIM UREĐAJEM

Svim e-servisima Fine te e-servisima državne uprave i javnih službi, pristupa se jednim uređajem (FINA e-kartica ili USB token) na kojemu se nalaze Finini poslovni digitalni certifikati.


e-servisi Fine:

e-servisi državne uprave i javnih službi:

 
 
KAKO DO ELEKTRONIČKIH SERVISA?

Za pristup e-servisima Fine te e-servisima državne uprave i javnih službi potrebno je imati poslovne digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu.
 
Za izdavanje poslovnih digitalnih certifikata potrebno je predati:

  • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata (e-servisi) - 1 primjerak,
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka,
  • fotokopiju osobne iskaznice za osobu za koju se certifikati traže,
  • Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine,
  • Opće uvjete korištenja e-servisa Fine - 1 primjerak.

Ako prvi put predajete zahtjev za izdavanje certifikata odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je uz gore navedenu dokumentaciju predati:

  • fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje,
  • Rješenje o upisu u nadležni registar,
  • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju.

Ako želite pristup servisu e-Račun, uz gore navedenu dokumentaciju za izdavanje poslovnih certifikata potrebno je predati Pristupnicu za internetski servis e-Račun (1 primjerak).

Da biste pristupili servisima e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Carina, nakon što preuzmete svoje digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu potrebno je registrirati se u nadležnim institucijama.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, već samo servise državne uprave i javnih službi, uz dokumentaciju za izdavanje certifikata nije potrebno predati Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i Opće uvjete korištenja e-servisa Fine.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Danom potpisivanja Zahtjeva za izdavanje certifikata, Ugovora o obavljanju usluga certificiranja, Pristupnice za korištenje e-servisa Fine i Općih uvjeta za korištenje e-servisa Fine, zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Ugovorni se odnos odnosi samo na korištenje e-servisa Fine (sve osim aplikacije Web e-Potpis).

Ako ste do sada digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristili samo za elektronički potpis, a želite naknadno pristupiti nekom od e-servisa Fine (osim aplikacije Web e-Potpis), trebate uz Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i potpisane Opće uvjete korištenja, predati i Zahtjev za opoziv certifikata te novi Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata, čime od dana registracije na e-servise Fine zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Uz dokumentaciju je potrebno dostaviti i FINA e-karticu/USB token na kojem se nalaze certifikati za koje se traži pristup servisima.

OBNOVA UGOVORNOG ODNOSA

Nakon isteka Ugovornog odnosa, odnosno nakon isteka važenja certifikata, ukoliko namjeravate i dalje koristiti e-servise Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice/USB tokena, trebate obnoviti certifikate. Ako obnovite certifikate, odnosno ako nakon 24 mjeseca ne otkažete korištenje e-servisa Fine, Ugovorni odnos će se automatski produžiti na sljedeća 24 mjeseca, a na taj Ugovorni odnos se primjenjuju isti Opći uvjeti korištenja e-servisa Fine koje ste potpisali kada ste prvi puta zatražili pristup servisima.

OBNOVA CERTIFIKATA

Obnova digitalnih certifikata može se vršiti on-line,  korištenjem postojećih certifikata ili u Registracijskom uredu Fine, na temelju Zahtjeva.

Da biste mogli certifikate obnoviti on-line, obnova se treba napraviti prije isteka valjanosti certifikata.

Uputa za on-line obnovu certifikata

Pristup aplikaciji za on-line obnovu certifikata

Ukoliko je valjanost certifikata istekla, obnova certifikata može se izvršiti samo na temelju pismenog Zahtjeva koji trebate predati u registracijski ured Fine. U ovom slučaju, potrebno je predati Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata, presliku osobne iskaznice te sa sobom ponijeti uređaj na kojem se nalaze certifikati (FINA e-kartica ili USB token).

Ukoliko je od prethodnog izdavanja/obnove certifikata došlo do kakvih statusnih promjena koje utječu na već izdani certifikat te ukoliko nije napravljena izmjena podataka u certifikatu, potrebno je obnovu certifikata napraviti predajom pismenog zahtjeva u Registracijskom uredu Fine.

U tom je slučaju potrebno predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata
  • Rješenje nadležnog tijela o promjeni ili trenutno važeći izvadak

Ukoliko certifikat obnovite on-line, a prethodno niste napravili promjenu podataka u certifikatu, certifikat ćete obnoviti nevažećim podacima što utječe na točnost elektroničkog potpisa. 

Dokumenti

Preuzmi

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte

pdf

Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata

pdf.png

Pristupnica za korištenje e-servisa Fine 

pdf.png

Dokumentacija za e-Račun

>>

Opći uvjeti korištenja e-servisa Fine

 pdf.png

Punomoć za podnošenje zahtjeva i preuzimanje obnovljenog poslovnog certifikata

pdf.png

Punomoć za korištenje e-servisa Fine

pdf.png

Punomoć za korištenje e-servisa e-Blokade

pdf.png

Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje e-servisa Fine

pdf.png

Zahtjev za otkaz korištenja e-servisa Fine

pdf.png

Punomoć za potpisivanje Zahtjeva i Ugovora

pdf.png

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU

pdf

Zahtjev za izdavanje TDU certifikata

pdf

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za zaposlenike TDU

pdf

Izjava o pravu potpisivanje nestandardne dokumentacije za javnu objavu

pdf

Zahtjev za opoziv, suspenziju ili reaktivaciju certifikata

pdf.png

 
 
 
CIJENE

Naknada za korištenje e-servisa Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice ili USB tokena, iznosi 50,00 kn mjesečno i obračunava se tijekom 24 mjeseca, koliko traje Ugovorni odnos.

U 50,00 kn mjesečne naknade uračunato je: izdavanje dva poslovna digitalna certifikata, registracija poslovnog subjekta, čitač smart kartice, predaja i potpisivanje R-Sm obrasca, elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Web e-Potpis), predaja i potpisivanje godišnjeg financijskog izvještaja, predaja mjesečnog i tromjesečnog statističkog izvještaja, predaja i potpisivanje revizorskog izvještaja, potpisivanje nestandardne dokumentacije uz GFI za javnu objavu, pristup servisu e-plaćanja, uvid u Registar koncesija, primanje elektroničkih računa.


Preuzimanje dokumentacije iz servisa RGFI i WEB-BON te slanje računa putem servisa e-Račun naplaćuju se dodatno po obavljenoj transakciji. Cijene možete vidjeti ovdje.

Uvid u podatke odnosno osnovu za plaćanje iz servisa eBlokade naplaćuje se dodatno po obavljenoj transakciji.

Naknade za korištenje aplikacije Web e-Potpis možete vidjeti ovdje.

Naknada za servis e-Plaćanja (elektronički nalozi, preuzimanje izvadaka i pregled dnevnog stanja i prometa po računu) obračunava se prema Cjeniku banke s kojom Fina ima ugovoren servis e-plaćanja.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, nego se odlučite digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristiti samo za elektronički potpis, naknade su sljedeće:

 

Poslovni digitalni certifikati na FINA e-kartici ili USB tokenu

Izdavanje dva digitalna certifikata

390,00 kn / godišnje

Registracija poslovnog subjekta*

80,00 kn / jednokratno

Čitač

90,00 kn / jednokratno

 

*iznos koji se plaća jednokratno na nivou cijelog poslovnog subjekta, a ne za svakog korisnika iz te tvrtke posebno.

KORIŠTENJE E-SERVISA U IME DRUGOG POSLOVNOG SUBJEKTA

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje / punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Za svako se dodatno ovlaštenje jednom mjesečno naplaćuje naknada opunomoćeniku odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Dodatna ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećoj skali:
 

Korištenje e-servisa - dodatna ovlaštenja*

do 10 ovlaštenja          

12,00 kn / ovlaštenje

od 11 do 30 ovlaštenja   

10,00 kn / ovlaštenje

od 31 do 50 ovlaštenja   

7,00 kn / ovlaštenje

51 do 100  ovlaštenja 

5,00 kn / ovlaštenje

101 i više ovlaštenja 

2,50 kn / ovlaštenje

 

Primjer obračuna: Ako imate ukupno 35 ovlaštenja obračun naknade bit će sljedeći: 35 korisnika x 7,00 kn što ukupno iznosi 245,00 kn.

 

OTKAZ KORIŠTENJA E-SERVISA

Ako otkažete korištenje e-servisa Fine odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata kojima pristupate e-servisima Fine unutar 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata.

Naknada za opoziv certifikata plaća se 40,00 kn / certifikat.


Izlazna naknada plaća se prema sljedećoj skali, a ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge: 
 

Izlazna naknada

korištenje do 6 mjeseci

800,00 kn / kartica

korištenje 7-12 mjeseci

650,00 kn / kartica

korištenje više od 12 mjeseci

390,00 kn / kartica

Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV-a.

NAKNADNO UGOVARANJE E-SERVISA FINE

Korisnici koji su do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis  te su naknadno zasnovali pretplatnički odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na pretplatnički odnos.

Visina naknade za prelazak obračunava se prema sljedećoj skali, a ovisno o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata za elektronički potpis:

Naknada za prelazak

korištenje do 3 mjeseca

50,00 kn / kartica

korištenje do 6 mjeseci

100,00 kn / kartica


Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata, ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos već izdavanjem novih certifikata.
 
Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV-a.
 
 
TEHNIČKI PREDUVJETI

Prije instalacije provjerite zadovoljava li vaše računalo minimalne hardverske i softverske zahtjeve!

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI:

Podržani operativni sustavi: Windows XP (SP1 i SP2), Windows Wista, Windows 7, radna memorija: minimalno 128 MB (preporučamo 256 MB ili više) raspoloživi diskovni prostor: 300 MB, raspoloživi USB ili serijski port (ovisno o vrsti čitača koji posjedujete), Internet Explorer (minimalna verzija 5.5 SP2), Preglednik za čitanje PDF dokumenata, minimalni broj boja: 256, minimalna rezolucija: 800x600, JAVA (preporuka koristiti najnoviju verziju).

 
 


SAZNAJTE VIŠE
info telefon 0800 0080
adresa e-pošte info@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite