English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

ELEKTRONIČKI SERVISI

U današnje vrijeme, u uvjetima ubrzanog života i rada, konkurentne na tržištu mogu biti samo one tvrtke koje svoje poslovanje obavljaju brže, jednostavnije i jeftinije.

Internet, a s njim i razvoj internetskih usluga riješili su problem velikih gužvi i redova na šalterima te je tvrtkama dao mogućnost da same biraju vrijeme kada će obavljati određene poslovne radnje, odnosno kako će organizirati svoje poslovanje.

Kao vodeća institucija u segmentu e-poslovanja, Fina je razvila niz servisa koji omogućuju da cjelokupno poslovanje obavite potpuno elektronički.


SVIM SERVISIMA PRISTUPA SE JEDNIM UREĐAJEM

Svim e-servisima Fine te e-servisima državne uprave i javnih službi, pristupa se jednim uređajem (FINA e-kartica ili USB token) na kojemu se nalaze Finini poslovni digitalni certifikati.


e-servisi Fine:

e-servisi državne uprave i javnih službi:

 
 
KAKO DO ELEKTRONIČKIH SERVISA?

Za pristup e-servisima Fine te e-servisima državne uprave i javnih službi potrebno je imati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu.
 
Za izdavanje poslovnih digitalnih certifikata potrebno je predati:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata (e-servisi) - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 3 primjerka,
 • fotokopiju osobne iskaznice za osobu za koju se certifikati traže,
 • Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine,
 • Opće uvjete korištenja e-servisa Fine - 1 primjerak.

Ako prvi put predajete zahtjev za izdavanje certifikata odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je uz gore navedenu dokumentaciju predati:

 • fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje,
 • Izvadak iz nadležnog registra,
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne osobe).

Ako želite pristup servisu e-Račun, uz gore navedenu dokumentaciju za izdavanje poslovnih certifikata potrebno je predati Pristupnicu za internetski servis e-Račun (1 primjerak).

Servisu e-Dražba se može pristupiti osobnim certifikatima (fizičke osobe/građani) i poslovnim certifikatima izdanim na FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji (poslovni subjekt). Ako želite pristupiti servisu e-Dražba, uz dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata potrebno je predati Pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba.

Dokumentaciju za izdavanje certifikata (poslovnih ili osobnih) možete pronaći ovdje.

Dokumentaciju i sve potrebne informacije vezane za pristup servisu e-Dražba možete pronaći ovdje.

Da biste pristupili servisima e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Carina, nakon što preuzmete svoje digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu potrebno je registrirati se u nadležnim institucijama.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, već samo servise državne uprave i javnih službi, uz dokumentaciju za izdavanje certifikata nije potrebno predati Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i Opće uvjete korištenja e-servisa Fine.

Fininim e-servisima RGFI, WEB-BON, e-Regos i e-Dražba može se pristupiti i osobnim certifikatima na kripto uređaju koji se izdaju fizičkim osobama/građanima, za vlastite potrebe. Proceduru izdavanja certifikata za fizičke osobe/građane možete pronaći ovdje.

Neovisno o tome je li pristup e-servisima Fine zatražio poslovni subjekt ili fizička osoba koja nema registriranu poslovnu djelatnost, za korištenje e-servisa Fine (izuzev servisa e-Dražba i Web e-Potpis) zasniva se Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Danom potpisivanja Zahtjeva za izdavanje certifikata, Ugovora o obavljanju usluga certificiranja, Pristupnice za korištenje e-servisa Fine i Općih uvjeta za korištenje e-servisa Fine, zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Ugovorni se odnos odnosi samo na korištenje e-servisa Fine (sve osim aplikacije Web e-Potpis).

Ako ste do sada digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristili samo za elektronički potpis, a želite naknadno pristupiti nekom od e-servisa Fine (osim aplikacije Web e-Potpis), trebate uz Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine i potpisane Opće uvjete korištenja, predati i Zahtjev za opoziv certifikata te novi Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata, čime od dana registracije na e-servise Fine zasnivate Ugovorni odnos na 24 mjeseca.

Uz dokumentaciju je potrebno dostaviti i FINA e-karticu/USB token na kojem se nalaze certifikati za koje se traži pristup servisima.

OBNOVA UGOVORNOG ODNOSA

Nakon isteka Ugovornog odnosa, odnosno nakon isteka važenja certifikata, ukoliko namjeravate i dalje koristiti e-servise Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice/USB tokena, trebate obnoviti certifikate. Ako obnovite certifikate, odnosno ako nakon 24 mjeseca ne otkažete korištenje e-servisa Fine, Ugovorni odnos će se automatski produžiti na sljedeća 24 mjeseca, a na taj Ugovorni odnos se primjenjuju isti Opći uvjeti korištenja e-servisa Fine koje ste potpisali kada ste prvi puta zatražili pristup servisima, odnosno njihove izmjene i dopune.

OBNOVA CERTIFIKATA

Obnova digitalnih certifikata može se vršiti on-line,  korištenjem postojećih certifikata ili u Registracijskom uredu Fine, na temelju Zahtjeva.

Da biste mogli certifikate obnoviti on-line, obnova se treba napraviti prije isteka valjanosti certifikata.

Uputa za on-line obnovu certifikata

Pristup aplikaciji za on-line obnovu certifikata

Obnova certifikata u Registracijskom uredu Fine

Ako je valjanost certifikata istekla ili je certifikat opozvan
, njegova se obnova može izvršiti samo osobno, predajom pisanog Zahtjeva u Registracijskom uredu Fine, uz fizičku identifikaciju važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom. U ovom je slučaju potrebno sa sobom ponijeti uređaj na kojem se nalaze certifikati (Fina e-kartica ili USB token) te predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata i 
 • presliku osobne iskaznice.

Ako je od prethodnog izdavanja/obnove certifikata došlo do kakvih statusnih promjena koje utječu na već izdani certifikat, za obnovu certifikata potrebno je predati sljedeće:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata,
 • Rješenje nadležnog tijela o promjeni ili trenutno važeći izvadak (za poslovni subjekt) ili 
 • identifikacijski dokument u koji je unesen podatak o promjeni (za fizičku osobu).
 
Dokumenti

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte

Subscriber Agreement (Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - na engl. jeziku)
Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata
Business Certificate Application Form (Fina e-Services) (Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata - na engl. jeziku)
Pristupnica za korištenje e-servisa Fine
Fina e-Services Application (Pristupnica za korištenje e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Dokumentacija za e-Račun
e-Invoice Documentation
Dokumentacija za servis e-Dražba
Opći uvjeti korištenja e-servisa Fine
Financial Agency general terms and conditions of use of Fina e Services (Opći uvjeti korištenja e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Punomoć za podnošenje zahtjeva i preuzimanje obnovljenog poslovnog certifikata
Punomoć za korištenje e-servisa Fine
Power of Attorney of Fina e-Services (Punomoć za korištenje e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Izjava o upotrebi certifikata za korištenje e-servisa Fine
Punomoć za korištenje servisa e-Blokade
Power of Attorney for e-Blockade (Punomoć za korištenje servisa e-Blokade - na engl. jeziku)
Izjava o upotrebi certifikata za korištenje servisa e-Blokade
Zahtjev za otkaz punomoći/ povlačenje izjave za korištenje e-servisa Fine
Request for Cancellation of Power of Attorney for Fina e-Services (Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Zahtjev za otkaz korištenja e-servisa Fine
Request for Cancellation of Fina e-Services (Zahtjev za otkaz korištenja e-servisa Fine - na engl. jeziku)
Punomoć za potpisivanje Zahtjeva i Ugovora
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za TDU
Zahtjev za izdavanje TDU certifikata
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za zaposlenike TDU
Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata
 
 
CIJENE

Naknada za korištenje e-servisa Fine kojima se pristupa putem FINA e-kartice ili USB tokena, iznosi 50,00 kn mjesečno i obračunava se tijekom 24 mjeseca, koliko traje Ugovorni odnos.

U 50,00 kn mjesečne naknade, ovisno o odabiru korisnika, uračunato je sljedeće: izdavanje dva poslovna digitalna certifikata, registracija poslovnog subjekta, čitač smart kartice, predaja i potpisivanje R-Sm obrasca, elektronički potpis (ne uključuje potpisivanje aplikacijom Web e-Potpis), registracija i pristup servisu RGFI, pristup servisu e-plaćanja i primanje elektroničkih računa. 


Preuzimanje dokumentacije iz servisa RGFI i WEB-BON te slanje računa putem servisa e-Račun naplaćuju se dodatno po obavljenoj transakciji. Cijene možete vidjeti ovdje.

Uvid u podatke odnosno osnovu za plaćanje iz servisa eBlokade naplaćuje se dodatno po obavljenoj transakciji.

Naknade za korištenje aplikacije Web e-Potpis možete vidjeti ovdje.

Predaja ponuda na elektroničkoj javnoj dražbi putem servisa e-Dražba u ime druge osobe plaća se po primljenom ovlaštenju.

Naknada za servis e-Plaćanja (elektronički nalozi, preuzimanje izvadaka i pregled dnevnog stanja i prometa po računu) obračunava se prema Cjeniku banke s kojom Fina ima ugovoren servis e-plaćanja.

Ako ne želite koristiti e-servise Fine, nego se odlučite digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu koristiti samo za elektronički potpis, naknade su sljedeće:

 

Poslovni digitalni certifikati na FINA e-kartici ili USB tokenu

Izdavanje dva digitalna certifikata*

390,00 kn / godišnje

Registracija poslovnog subjekta**

80,00 kn / jednokratno

Čitač

90,00 kn / jednokratno

 

* Certifikati se izdaju na dvije godine, a naknada se plaća godišnje.

** Iznos koji se plaća jednokratno na nivou cijelog poslovnog subjekta, a ne za svakog korisnika iz te tvrtke posebno.

Cjelokupan cjenik za obavljanje usluga certificiranja možete vidjeti ovdje.

KORIŠTENJE E-SERVISA U IME DRUGOG POSLOVNOG SUBJEKTA

Poslovni subjekt može dobiti ovlaštenje/punomoć nekog drugog poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi e-servise. Obrazac punomoći nalazi se na ovim stranicama.

 

Iznimno, ako je ista osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta u čije ime se koristi servis i poslovnog subjekta koji je imatelj Fina e-kartice/USB tokena pomoću kojeg se pristupa servisu, tada se  umjesto punomoći predaje izjava osobe ovlaštene za zastupanje poslovnih subjekata da će upotrebom Fina e-kartice/USB tokena jednog poslovnog subjekta koristiti servis u ime i za račun drugog poslovnog subjekta. Obrazac izjave nalazi se na ovim stranicama.

 

Za svako se dodatno ovlaštenje/izjavu jednom mjesečno naplaćuje naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Dodatna ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećoj skali:
 

Korištenje e-servisa - dodatna ovlaštenja*

do 10 ovlaštenja          

12,00 kn / ovlaštenje

od 11 do 30 ovlaštenja   

10,00 kn / ovlaštenje

od 31 do 50 ovlaštenja   

7,00 kn / ovlaštenje

51 do 100  ovlaštenja 

5,00 kn / ovlaštenje

101 i više ovlaštenja 

2,50 kn / ovlaštenje

 

Primjer obračuna: Ako imate ukupno 35 ovlaštenja, obračun naknade bit će sljedeći: 35 korisnika x 7,00 kn, što ukupno iznosi 245,00 kn.

KORIŠTENJE SERVISA E-DRAŽBA U IME DRUGE OSOBE

Korisnik servisa e-Dražba može dobiti ovlaštenje neke druge osobe/poslovnog subjekta da u njegovo ime koristi servis. Za svako se dodatno ovlaštenje jednokratno naplaćuje naknada korisniku koji je ovlaštenje dobio. Naknada se obračunava jednokratno za obračunsko razdoblje u kojem je ovlaštenje registrirano (mjesec).

Naknada za svako dodatno ovlaštenje iznosi 25,00 kn.

Primjer obračuna: Ako korisnik u jednom mjesecu registrira 10 dodatnih ovlaštenja, za taj se mjesec obračunava naknada: 10 ovlaštenja x 25,00 kn = ukupno 250,00 kn).

 

OTKAZ KORIŠTENJA E-SERVISA

Ako otkažete korištenje e-servisa Fine odnosno ako zatražite opoziv digitalnih certifikata kojima pristupate e-servisima Fine (izuzev servisa e-Dražba i Web e-Potpis) unutar 24 mjeseca korištenja, obvezni ste Fini platiti izlaznu naknadu te naknadu za opoziv certifikata.

Naknada za opoziv certifikata plaća se 80,00 kn.


Izlazna naknada plaća se prema sljedećoj skali, a ovisno o broju mjeseci proteklih od ugovaranja usluge: 
 

Izlazna naknada

korištenje do 6 mjeseci

800,00 kn / kartica

korištenje 7-12 mjeseci

650,00 kn / kartica

korištenje više od 12 mjeseci

390,00 kn / kartica

Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV-a.

NAKNADNO UGOVARANJE E-SERVISA FINE

Korisnici koji su do sada certifikate koristili samo za elektronički potpis  te su naknadno zasnovali pretplatnički odnos na 24 mjeseca, plaćaju naknadu za prelazak s godišnje naknade na pretplatnički odnos.

Visina naknade za prelazak obračunava se prema sljedećoj skali, a ovisno o broju mjeseci proteklih od izdavanja certifikata za elektronički potpis:

Naknada za prelazak

korištenje do 3 mjeseca

50,00 kn / kartica

korištenje do 6 mjeseci

100,00 kn / kartica


Zasnivanje pretplatničkog odnosa nakon 6 mjeseci korištenja prethodno izdanih certifikata, ne smatra se prelaskom na pretplatnički odnos već izdavanjem novih certifikata.
 
Napomena: Sve cijene izražene su bez PDV-a.
 
 
TEHNIČKI PREDUVJETI

Prije instalacije provjerite zadovoljava li Vaše računalo minimalne hardverske i softverske zahtjeve!

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI:

 • osobno računalo,
 • radna memorija minimalno 2 GM (preporučamo 4 GB ili više),
 • raspoloživi diskovni prostor 500 MB (minimalno),
 • jedan slobodan USB port,
 • operativni sustav: Windows 7 ili noviji,
 • Internet Explorer - minimalno verzija 9,
 • program za upravljanje smart karticama/USB tokenima (npr. ActiveClient, verzija 6.x ili viša, middleware za kartice i USB tokene),
 • čitač smart kartice (ako su certifikati izdani na kartici),
 • Java - preporučuje se koristiti najnoviju verziju Jave,
 • pristup Internetu.

Tehnički preduvjeti za korištenje servisa opisani su u Korisničkoj uputi za svaki pojedini servis.

 
 


SAZNAJTE VIŠE
info telefon 0800 0080
adresa e-pošte info@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite