EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA
OPOZIV, SUSPENZIJA, REAKTIVACIJA I OPORAVAK CERTIFIKATA

Napomena: Svi postojeći korisnici, koji od 30.10.2017. podnesu zahtjev za oporavak certifikata pri čemu se izdaju novi EU certifikati usklađeni s eIDAS uredbom, trebaju potpisati i dostaviti novi odgovarajući Ugovor o obavljanju usluga certificiranja.


Korisnik certifikata može zatražiti opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata.

OPOZIV CERTIFIKATA je postupak kojim certifikat nepovratno postaje nevažećim.

Zahtjev za opoziv certifikata podnosi se:

  • u slučaju kompromitiranja privatnog ključa ili ako se pojavi osnovana sumnja da je privatni ključ kompromitiran;
  • ako se pojavi osnovana sumnja da korisnički kriptografski uređaj (smart kartica/token), odnosno privatni ključ ili aktivacijski podaci, nisu više u jedinstvenom posjedu Potpisnika odnosno Skrbnika ili Autora pečata ili ako dođe do njihova otuđenja;
  • u slučaju gubitka ili trajne nedostupnosti privatnog ključa;
  • ako pripadajuća osoba (Potpisnik/Skrbnik/Ovlašteni predstavnik) više nije povezana s poslovnim subjektom;
  • ako certifikat nije izdan sukladno zahtjevu;
  • ako neka od informacija sadržana u certifikatu više nije točna;
  • u slučajevima kada to nalaže zakon ili drugi propis.

Umjesto opoziva, do potvrde ili opovrgavanja gore navedenih sumnji, korisnik može zatražiti suspenziju certifikata, tj. korisnik može zatražiti postavljanje certifikata u stanje privremenog nevaženja.

SUSPENZIJA CERTIFIKATA je postupak kojim certifikat privremeno, na vrijeme od najdulje 60 dana, postaje nevažećim.

Ukoliko se sumnja koja je bila razlog za suspenziju certifikata potvrdi, korisnik je dužan zatražiti opoziv certifikata. Ukoliko se sumnja koje je bila razlog za suspenziju opovrgne, korisnik može zatražiti reaktivaciju certifikata.

Zahtjev za opoziv ili suspenziju certifikata mogu podnijeti Potpisnik, Skrbnik, Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta, na sljedeće načine:

  • osobno u registracijski ured Fine od strane podnositelja zahtjeva, u uredovno radno vrijeme registracijskog ureda;
  • dostavom u registracijski ured Fine od strane treće osobe, u uredovno radno vrijeme registracijskog ureda;
  • poštanskom dostavom u registracijski ured Fine.

Napomena: Ukoliko Zahtjev nije predan osobno od strane podnositelja (Potpisnik/ Skrbnik/ Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje), uz Zahtjev je potrebno obavezno dostaviti i presliku osobne iskaznice/putovnice podnositelja Zahtjeva.

U slučaju nastanka razloga za HITNI OPOZIV certifikata, korisnik isti može zatražiti pozivom na Finin telefonski broj (+385 1) 612 7040, svakoga dana od 0 do 24 h.

Tko može podnijeti zahtjev za opoziv ili suspenziju certifikata?

Zahtjev za opoziv ili suspenziju pripadajućeg osobnog certifikata podnosi Potpisnik.

Zahtjev za opoziv ili suspenziju poslovnih i TDU certifikata može samostalno podnijeti Potpisnik ili osoba ovlaštena za zastupanje.

Zahtjev za opoziv ili suspenziju aplikacijskih certifikata može samostalno podnijeti Skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje.

Zahtjev za opoziv certifikata za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikat) može samostalno podnijeti Skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje.

Zahtjev za opoziv ili suspenziju certifikata za elektronički pečat može samostalno podnijeti Ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje.

Registracijski uredi Fine

REAKTIVACIJA CERTIFIKATA je postupak ponovnog aktiviranja suspendiranog certifikata nakon prestanka postojanja razloga za suspenziju.

Tko može podnijeti zahtjev za reaktivaciju certifikata?

Zahtjev za reaktivaciju pripadajućeg osobnog certifikata podnosi Potpisnik.

Zahtjev za reaktivaciju poslovnih certifikata izdanih fizičkim osobama te certifikata za TDU uz Potpisnika dodatno potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.

Zahtjev za reaktivaciju Aplikacijskih certifikata uvijek potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje. Ukoliko je podnositelj  Zahtjeva Skrbnik certifikata, Zahtjev uz osobu ovlaštenu za zastupanje dodatno potpisuje Skrbnik certifikata.

Zahtjev za reaktivaciju ili oporavak certifikata za elektronički pečat podnosi i potpisuje Ovlašteni predstavnik.

OPORAVAK CERTIFIKATA je postupak ponovnog izdavanja certifikata s istim korisničkim podacima u slučaju da je certifikat čiji se oporavak traži važeći te ne postoji potreba za promjenom korisničkih podataka u certifikatu. Zahtjev za oporavak certifikata korisnik može podnijeti u situacijama kad su certifikati izdani na sigurnom kriptografskom uređaju kad se korisnik iz nekog razloga više ne može koristiti certifikatom.

Ako je nastupio period u kojem je moguće zatražiti obnovu certifikata (45 dana prije datuma isteka valjanosti certifikata), nije moguće zatražiti oporavak certifikata, već korisnik treba zatražiti obnovu certifikata kroz zahtjev za izdavanje certifikata.

Ako su certifikati izdani na Sigurnom kriptografskom uređaju i ako je oporavak certifikata moguće napraviti, Fina će temeljem zahtjeva za oporavak certifikata opozvati certifikat čiji se oporavak traži te izdati novi certifikat istog tipa s istim korisničkim podacima na istom uređaju.

Ako su certifikati izdani na QSCD uređaju, oporavak certifikata nije moguće napraviti već se korisniku izdaje novi uređaj s novim digitalnim certifikatima. Naknada za oporavak uz izdavanje novog QSCD uređaja možete pronaći ovdje.

Uputu za provjeru datuma isteka valjanosti certifikata možete pronaći ovdje.

Tko može podnijeti zahtjev za oporavak certifikata?

Pravila za podnošenje zahtjeva za oporavak certifikata jednaka su pravilima za podnošenje zahtjeva za inicijalno izdavanje certifikata.

Fina može suspendirati ili opozvati certifikat ako smatra da nije izdan sukladno zahtjevu ili navodima iz Općih pravila davanja usluga certificiranja ili ako korisnik, Potpisnik, Skrbnik ili Ovlašteni predstavnik ne izvršavaju svoje obveze u skladu s Općim pravilima i potpisanim ugovorima.

Ako korisnik raskine Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, Fina će opozvati sve certifikate na koje se taj ugovor odnosi. Zahtjev za otkaz ugovora može se podnijeti osobno ili poslati preporučenom poštanskom dostavom u Registracijski ured Fine.

Popis Registracijskih ureda Fine

Obrazac Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata možete preuzeti ovdje.

Naknada za opoziv i oporavak certifikata plaća se prema službenom cjeniku Fine.

Naknada za suspenziju i reaktivaciju certifikata se ne naplaćuje.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite