EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
KVALIFICIRANI ELEKTRONIČKI VREMENSKI ŽIG

Usluga izdavanja kvalificiranog elektroničkog vremenskoga žiga predstavlja vremensku ovjeru podataka, elektroničkih zapisa, elektroničkih dokumenata i slično, od strane kvalificiranog pružatelja usluge kao treće strane od povjerenja. Kvalificiranim vremenskim žigom može se produžiti vremenski period pouzdanja u elektroničke potpise ili dokazati da je elektronički potpis bio valjan u trenutku potpisivanja. Također, kvalificirani vremenski žig pruža dodatnu sigurnost pri postupcima arhiviranja podataka jer štiti njihovu autentičnost i cjelovitost za cijelo vrijeme pohrane.

Kvalificirani vremenski žig ugrađen u elektronički dokument omogućuje pouzdano dokazivanje da je dokument postojao u trenutku koji je naznačen u vremenskom žigu. Svaka naknadna promjena u dokumentu i u ugrađenom vremenskom žigu se lako otkriva. Tako se naknadnom provjerom (verifikacijom) vremenskog žiga pouzdano može utvrditi je li ovjereni dokument izmijenjen nakon vremena naznačenog u vremenskom žigu.

Kvalificirani elektronički vremenski žig može se koristiti kao podrška naprednom i kvalificiranom elektroničkom potpisu.

Finin servis za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Fina QTSA 2017 namijenjen je poslovnim subjektima, pripadajućim osobama poslovnih subjekata i građanima, u cilju podrške elektroničkom poslovanju.

Temeljna pravila, postupci i detaljne informacije pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova možete pronaći u dokumentima Opća pravila pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova i Pravilnik o postupcima pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova.

Kada koristiti kvalificirani elektronički vremenski žig? 

Kvalificirani elektronički vremenski žig Fine ima široku primjenu te se može koristiti kada je potrebno osigurati pouzdan dokaz:

 • da je elektronički dokument u tom obliku postojao prije vremena navedenog u ugrađenom kvalificiranom vremenskom žigu,
 • da dokument nije mijenjan nakon vremena navedenog u ugrađenom kvalificiranom vremenskom žigu,
 • da se validacija naprednog i kvalificiranog elektroničkog potpisa dokumenta može pouzdano obaviti i nakon opoziva ili isteka potpisnog certifikata,
 • da je dokument zaprimljen u vrijeme navedeno u kvalificiranom vremenskom žigu, i slično.

Kako postati korisnik usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova? 

Preduvjet za korištenje Fina QTSA 2017 servisa za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova je posjedovanje autentikacijskog ili aplikacijskog certifikata.

Za pristup servisu potrebno je u registracijski ured Fine predati Pristupnicu za uslugu kvalificiranog elektroničkog vremenskog žiga za poslovne subjekte.

Dokumentacija za pristup Fina QTSA 2017 servisu za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova

Tehnički preduvjeti

Za korištenje usluge Fina QTSA 2017 servisa za izdavanje kvalificiranih vremenskih žigova potrebno je sljedeće:

 • omogućen internet pristup i komunikacija preko standardnih portova za HTTP, SSL i LDAP,
 • klijentska aplikacija za kvalificirani elektronički vremenski žig (klijent za vremenski žig u sklopu aplikacije ili samostalan usklađen s preporukom IETF RFC 3161),
 • autentifikacijski ili aplikacijski certifikat za prijavu na Fina QTSA 2017 servis za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova,
 • Fina Root CA certifikat te njemu subordinirani certifikat Fina RDC 2015 ako se za prijavu koriste certifikati koji su izdani od 07.12.2015.
 • FINA RDC CA root certifikat ako se za prijavu koriste certifikati koji su izdani do 06.12.2015.

Pristupna točka za korištenje Fina QTSA 2017 servisa za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova

Ukoliko posjedujete autentifikacijski ili aplikacijski certifikat Fina QTSA 2017, servisu za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova možete pristupiti preko pristupne točke servisa: https://tsa.fina.hr/ts-rfc3161.

Cijene

Naknada za korištenje Fina QTSA 2017 servisa za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova plaća se prema redovnom cjeniku Fine.

Zakonska regulativa

Fina QTSA 2017 servis za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova usklađen je sa sledećom zakonskom regulativom:

 • Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ,
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

Normizacijski dokumenti i preporuke

 • IETF RFC 3161 - Internet X.509 Public Key Infrastructure: Time_Stamp protocol (TSP),
 • IETF RFC 5280 - Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate revocation List (CRL) Profile,
 • ETSI EN 319 421 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps,
  ETSI EN 319 422 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp token profiles.

CERTIFIKATI ZA FINA QTSA 2017 SERVIS ZA IZDAVANJE KVALIFICIRANIH ELEKTRONIČKIH VREMENSKIH ŽIGOVA

Certifikat Fina QTSA 2017 3 koji se koristi nakon 03.05.2018.
SHA-1 fingerprint:
bf:b0:03:27:60:61:d1:9e:06:f8:49:1b:c6:af:12:f2:0b:ba:3d:c1
SHA-256 fingerprint:
06:17:17:6a:1c:df:a7:7f:4d:80:87:7d:ff:9c:46:c8:81:0a:2a:bc:a9:08:b4:d0:13:b3:e5:b2:93:46:d2:df

Certifikat Fina QTSA 2017 3 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 3 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 3 u TXT formatu

Certifikat Fina QTSA 2017 2 koji se koristio u razdoblju od 04.05.2017. do 03.05.2018.
SHA-1 fingerprint:
0b:5c:d8:24:8b:e6:e3:d0:6e:4b:b5:0d:e3:64:76:dc:6d:fe:f8:bc
SHA-256 fingerprint:
d8:af:3d:bf:af:f5:f3:e1:19:20:0f:30:1b:ee:86:c9:54:72:7d:c1:9b:35:92:e0:9a:6f:8e:33:7d:a0:da:a5

Certifikat Fina QTSA 2017 2 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 2 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 2 u TXT formatu

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite