EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
NAKNADE ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE U RGFI I ZA KORIŠTENJE DOKUMENTACIJE I PODATAKA IZ RGFI-A

Naknada za uslugu javne objave propisana je Pravilnikom o vrstama i visini naknada za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, NN 1/16.

Naknada se uplaćuje unaprijed na račun Financijske agencije HR42 2390 0011 1000 1704 2, model HR05, a u poziv na broj upisuje se 7543000-OIB poduzetnika čija dokumentacija se treba javno objaviti.

Obveznici koji su dokumentaciju u Registar dostavili u potpunosti u elektroničkom obliku, putem internetskog servisa, u Zakonom propisanom roku, ne plaćaju naknadu za uslugu javne objave.

Obračun naknade kod predaje GFI-a za javnu objavu

Osnovica za obračun

Iznos naknade za dokumentaciju predanu u Zakonom propisanom rok

(PDV uključen)

Iznos naknade za dokumentaciju predanu nakon Zakonom propisanog roka (PDV uključen)

Dokumentacija u Registar dostavljena u potpunosti u elektroničkom obliku, putem internetskog servisa

potpuna dokumentacija

ne naplaćuje se

190,00 kn

Dokumentacija koja nije u potpunosti u elektroničkom obliku dostavljena u Registar

Dokumentacija poduzetnika koji NISU obveznici revizije

Standardna dokumentacija u elektroničkom obliku - putem interneta, nestandardna dokumentacija na papiru

potpuna dokumentacija

160,00 kn

192,00 kn

Standardna dokumentacija u elektroničkom obliku - na nositelju podataka

potpuna dokumentacija

230,00 kn

276,00 kn

Standardna dokumentacija na papiru

potpuna dokumentacija

290,00 kn

348,00 kn

Dokumentacija poduzetnika obveznika revizije

 

Standardna dokumentacija (pojedinačnih ili konsolidiranih izvještaja) u elektroničkom obliku - putem interneta, nestandardna dokumentacija na papiru

potpuna dokumentacija

190,00

228,00 kn

Standardna dokumentacija (pojedinačnih ili konsolidiranih izvještaja) u elektroničkom obliku - na nositelju podataka

potpuna dokumentacija

290,00 kn

348,00 kn

Standardna dokumentacija (pojedinačnih ili konsolidiranih izvještaja) na papiru

potpuna dokumentacija

350,00 kn

420,00 kn

 
 
Cijene za korištenje usluga iz Registra godišnjih financijskih izvještaja su određene u Pravilniku o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, NN 1/16.
 
 

Preuzimanje ispisa/preslike GFI-a ili izvatka iz Registra od 2008. godine i nadalje

Osnovica za obračun

Cijena (PDV uključen)

Ispis/preslika standardne dokumentacije

Bilanca, račun dobiti ili gubitka

dokumentacija

39,00 kn

Izvještaj o novčanom tijeku

izvještaj

19,00 kn

Izvještaj o promjenama kapitala

izvještaj

16,00 kn

Ispis/preslika nestandardne dokumentacije

dokumentacija do 5 stranica

25,00 kn

 

svaka sljedeća započeta stranica

2,50 kn

Izvadak iz Registra

izvadak

15,00 kn

Preuzimanje dokumentacije putem interneta*

Bilanca, račun dobiti i gubitka

dokumentacija

29,00 kn

Izvještaj o novčanom tijeku

dokument

9,00 kn

Izvještaj o promjenama kapitala

dokument

6,00 kn

Isporuka podataka iz Registra

Red. br.

Korisnici

Podaci iz standardnih dokumenata

Cijena  (PDV uključen)

Pojedinačni standardizirani podaci

Nestandardni zahtjevi (pojedinačni / agregirani podaci)

Agregirane standardne tablice

1.

Tijela državne uprave, druga državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima

-

prema troškovima sati rada

-

čovjek/sat 300,00 kn

2.

Pravne i fizičke osobe za vlastite potrebe (analitičke potrebe bez daljnje distribucije)

0,01 kn po podatku

prema troškovima sati rada, uvećano za umnožak cijene po podatku (0,01)

125,00 kn

čovjek/sat 300,00 kn

3.

Pravne i fizičke osobe za komercijalne potrebe

0,03 kn po podatku

prema troškovima sati rada uvećano za umnožak cijene po podatku (0,03)

125,00 kn

 

 

 

čovjek/sat 300,00 kn

 

Napomena: Za godišnji financijski izvještaj, koji se sastoji od bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom tijeku koristi se naziv standardna dokumentacija. Ostala dokumentacija koja se predaje Registru u papirnom obliku je nestandardna dokumentacija.

Preuzimanje ispisa/preslike GFI-a ili izvatka iz Registra, od 2002. do 2007. godine

Osnovica za obračun

Cijena (PDV uključen)

Ispis/preslika dokumentacije na šalteru Registra, telefaksom ili poštom

Izvadak iz Registra

izvadak

21,00 kn

Ispis godišnjeg financijskog izvještaja

dokumentacija

73,00 kn

Preslika godišnjeg financijskog izvještaja

dokumentacija

99,00 kn

Preslika ostale dokumentacije

dokumentacija

48,00 kn

Dokumentacija poslana elektroničkom poštom

Izvadak iz Registra

izvadak

15,00 kn

Ispis godišnjeg financijskog izvještaja

dokumentacija

55,00 kn

Uvid i preuzimanje dokumentacije putem Interneta*

Izvadak iz Registra

izvadak

10,00 kn

Ispis godišnjeg financijskog izvještaja

dokumentacija

50,00 kn

*Preuzimanje dokumentacije putem Interneta:
Za preuzimanje do 200 dokumenata tijekom mjeseca račun se izdaje jednom mjesečno.
Ako korisnik preuzima više od 200 dokumenata tijekom jednog mjeseca, nakon preuzimanja svakog 200-tog dokumenta izdaje se novi račun. Daljnje preuzimanje dokumentacije moguće je nakon izvršene uplate.

Ispis financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Osnovica za obračun

Cijena (PDV uključen)

Ispis financijskog izvještaja neprofitnih organizacija na šalteru Fine

stranica

10,20 kn

 
 
Pretraživanje
 
najcesca pitanja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite