EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
BON-1

INFORMACIJE O BONITETU

BON-1 na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku možete dobiti:

 • putem internetskog servisa WEB-BON (korištenjem FINA e-kartice)
 • u svim Fininim poslovnim jedinicama, osobno ili putem telefaksa.

Informacija o bonitetu BON-1 sadrži opće podatke o poduzetniku, podatke i pokazatelje o njegovu poslovanju u protekle dvije godine, kretanje broja zaposlenih i njihove prosječne plaće, stanje novčanih sredstava tijekom protekle godine, rang tvrtke u razredu, tj. u odnosnoj djelatnosti, objašnjenja navedenih pokazatelja.

Počevši od 2013. g. ne prikupljaju se i ne obrađuju tromjesečni statistički izvještaji poduzetnika na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.

Kako bi kvartalni podaci o poslovanju bili uključeni u bonitetnu informaciju BON-1, preporučamo poduzetnicima da sastave i predaju kvartalni izvještaj na obrascu TI-POD.

Svi poduzetnici koji imaju interes mogu Fini dostaviti kvartalne podatke na obrascu TI-POD, koji je sadržajno identičan obrascu TSI-POD. Navedeni se izvještaj kao i do sada može dostaviti u bilo koju Fininu jedinicu ili putem internetske aplikacije što je za korisnike te aplikacije besplatno i ne stvara nikakve dodatne troškove. Poduzetnicima koji navedene podatke ne dostave, bonitetna informacija BON-1 izdavat će se bez tih podataka (s podacima iz godišnjeg financijskog izvještaja).

Informaciju BON-1 ažuriramo krajem svibnja prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za prethodnu godinu, a  po isteku svakog kvartala za one poduzetnike koji su podnijeli tromjesečni izvještaj u svrhu uključivanja u bonitetnu informaciju.

Informacija BON-1 ažurira se ponedjeljkom, srijedom i petkom, a ažurirana informacija je dostupna sljedećeg dana po ažuriranju.

Popis tražitelja informacije BON-1

Popis sadrži podatke o tražiteljima koji su u određenom razdoblju zatražili bonitetnu informaciju koja se odnosi na vašu tvrtku (naziv/tvrtku i MB ako se radi o poslovnom subjektu, odnosno ime i prezime ako se radi o građaninu te datum izdavanja informacije BON-1). Riječ je o sljedećim tražiteljevim podacima: naziv/tvrtka i MB ako se radi o poslovnom subjektu ili ime i prezime ako se radi o građaninu te datum izdavanja informacije BON-1. Popis je dostupan u našim poslovnim jedinicama i putem servisa WEB-BON.

Objašnjenje pokazatelja poslovanja iz informacije o bonitetu BON-1 Sadrže objašnjenja nekih pokazatelja iz izvještaja, a možete ih preuzeti na ovim stranicama ili u Fininim poslovnicama (bez naknade).

Provjera vjerodostojnosti izdane bonitetne informacije

Ovu potvrdu izdajemo u svrhu provjere vjerodostojnosti prije izdanog izvještaja BON-1 i ne može se koristiti u druge svrhe. 

Potvrde o razlozima neizdavanja bonitetne informacije

Izdaju se na zahtjev ako iz određenih razloga ne možemo izraditi bonitetnu informaciju (primjerice, za poduzetnike koji su tek počeli poslovati).

KAKO TRAŽITI BONITETNE INFORMACIJE
CIJENE BONITETNIH INFORMACIJA

Dokumenti

Objašnjenja pokazatelja poslovanja iz informacije o bonitetu BON-1
Explanation of the Business Indicators in the BON-1 Creditworthiness Information
Erklärung der Indikatoren der Geschäftsvorgänge aus der Auskunft über Bonität BON-1
Ogledni primjerak BON-1

 
 
BONPLUS

BONPLUS – bonitetna informacija
 
BONPLUS je proširena verzija bonitetne informacije koja sadrži još kvalitetnije, jasnije, preglednije te lako razumljive podatke i informacije koje vam mogu pomoći u poslovnom odlučivanju. 

Bonitetna informacija BONPLUS sadrži i ocjenu financijskog rejtinga, odnosno procjenu buduće sposobnosti poduzetnika da svoje obveze ispunjava u preuzetim rokovima iskazanu ocjenom od 1 do 10 prema Fininoj rejting skali.

Bonitetna informacija BONPLUS, je radi sadržaja te količine informacija i podataka pogodna za prezentiranje i dokazivanje vlastite financijske sposobnosti (uz zahtjev za kredite i u natječajnim postupcima), a isto tako i za procjenu (provjeru) financijske sposobnosti poslovnih partnera (sadašnjih i potencijalnih/budućih). Možemo je izraditi odmah po primitku potpunoga i točnog godišnjeg financijskog izvještaja.

BONPLUS se temelji na skupu podataka i informacija iz više različitih izvora, i to:
 • Registra godišnjih financijskih izvještaja – podaci iz financijskih izvještaja za tri poslovne godine
 • Jedinstvenog registra računa – dnevno ažurni podaci o računima poduzetnika
 • Registra trgovačkog suda

BONPLUS, osim osnovnih podataka o poduzetniku, sadrži i sljedeće:

 • Podatke i informacije:
  • o registraciji društva (mjesto i datum osnivanja)
  • o obliku vlasništva te članovima Uprave i većinskim vlasnicima
  • o iznosu temeljnog kapitala
  • popis djelatnosti za čije je obavljanje poduzetnik registriran
 • Financijske informacije tijekom posljednje tri godine:
  • o imovini i izvorima sredstava
  • o rezultatima poslovanja
  • o pokazateljima poslovanja s objašnjenjima
 • Ocjenu financijskog rejtinga
  • procjena buduće sposobnosti poduzetnika da svoje obveze ispunjava u preuzetim rokovima

BONPLUS će vam omogućiti sljedeće:

 • najbolju promociju i potvrdu uspješnosti vlastitoga poduzeća
 • nov pogled na poduzetnika kojeg procjenjujete
 • pomoć u izboru poslovnog partnera
 • praćenje aktivnosti konkurentskih poduzeća

BONPLUS se izdaje na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. 

KAKO TRAŽITI BONITETNE INFORMACIJE
CIJENE BONITETNIH INFORMACIJA

Dokumenti

Ogledni primjerak BONPLUS s podacima za poslovnu 2017. godinu
Skala ocjena rejtinga

 

 
 
INFORMACIJA KREDITNI REJTING

Kreditni rejting je informacija sa oznakom ocjene boniteta putem utvrđenih simbola rejtinga. Ocjena boniteta pruža informaciju o vjerojatnosti hoće li promatrani subjekt biti u mogućnosti plaćati obveze koje preuzima. Fina je razvila metodologiju i rejting model za izračun vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD), kao ključnog parametra rizika. Za svaki razred rizika definira se vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza, a kategorije rejtinga su označene brojevima od 1 do 12.

Kreditni rejting se izrađuje za obveznike podnošenja godišnjih financijskih izvještaja  tj. za obveznike plaćanja poreza na dobit. Moguće ga je izraditi za one poduzetnike koji su u Registar godišnjih financijskih izvještaja, predali godišnji financijski izvještaj za poslovnu godinu za koju se kreditni rejting izrađuje. Informacija se izrađuje u dva oblika, kao osnovni set informacija o poduzetniku te Kreditni rejting MAX kao širi set informacija o poduzetniku.

Uvjeti izdavanja Informacije kreditni rejting

Informacija kreditni rejting izdaje se svim pravnim i fizičkim osobama te građanima bez prethodne suglasnosti poduzetnika, na kojega se prezentirani podaci i informacije odnose.

Informacija kreditni rejting izdaje se na osnovi pisanog zahtjeva za izdavanje informacije.

Pisani zahtjev tražitelji mogu dostaviti elektroničkom poštom na adresu rejting@fina.hr, poštom na adresu Financijska agencija, Centar za registre, Vrtni put 3, 10000 Zagreb ili telefaksom na brojeve 01/612 8383 i 01/612 8381.

U zahtjevu treba navesti sljedeće:

 • naziv tražitelja (ako se radi o pravnoj ili o fizičkoj osobi) ili ime i prezime (ako se radi o građaninu);
 • matični (MB) ili osobni identifikacijski broj (OIB) tražitelja (pravne ili fizičke osobe) odnosno broj osobne iskaznice ili osobni identifikacijski broj ako je tražitelj građanin;
 • adresu tražitelja;
 • naziv poduzetnika na kojeg se informacija kreditni rejting odnosi;
 • matični (MB) ili osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika na kojeg se informacija kreditni rejting odnosi (ako tražitelj raspolaže tim podatkom);
 • broj primjeraka informacije kreditni rejting;
 • oblik i način preuzimanja informacija kreditni rejting: papirni oblik (osobno preuzimanje ili poštom) ili elektronički oblik (osobno preuzimanje u Fini, poštom ili elektroničkom poštom).

Po zaprimanju zahtjeva, unosom matičnog (MB) ili osobnog identifikacijskog broja (OIB) poduzetnika za koga se kreditni rejting traži, provjerava se jesu li zadovoljeni svi kriteriji za izdavanje. Ako poduzetnik za čiju tvrtku se traži kreditni rejting nije predao godišnji financijski izvještaj za godinu uključenu u informaciju, Fina o tome obavještava tražitelja. Ako informaciju kreditni rejting nije moguće izraditi, tražitelju se, na zahtjev, izdaje potvrda o razlozima neizdavanja.

Izdavanje Informacije kreditni rejting

Informacija kreditni rejting se izdaje:

 • na papiru – dostavlja se poštom na adresu tražitelja;
 • u elektroničkom obliku, na elektroničkim medijima (stick-u, CD-u) – preuzima se u Fini, dostava poštom ili elektroničkom poštom.

Obračun i naplata naknade za Informaciju kreditni rejting

Izdavanje informacije kreditni rejting naplaćuje se tražiteljima prema Cjeniku Fine.

Proizvod Osnovica za obračun Cijena*

Kreditni rejting/osnovni set informacija

- -
Jedan primjerak primjerak

386,40

Kreditni rejting MAX/širi set informacija - -
Jedan primjerak primjerak

484,00

* na navedene cijene obračunava se PDV

 
 
BON-2

Obrazac BON-2 sadrži sljedeće podatke:
 
opće podatke o poslovnom subjektu; stanje sredstava na računu; ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30 dana; prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana; iznos odobrenoga okvirnoga kredita; iznos evidentiranih nepodmirenih obveza; broj dana neprekidne blokade računa i broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci. 
 
Fina izrađuje BON-2 koji se odnosi na poslovne subjekte čiji se računi vode u sljedećim bankama: 
  
KentBank d.d.
Veneto banka d.d.
Samoborska banka d.d.
 

BON-2 možete zatražiti u Fininim poslovnim jedinicama, osobno ili putem telefaksa. 

KAKO TRAŽITI BONITETNE INFORMACIJE
CIJENE BONITETNIH INFORMACIJA

Dokumenti

Izgled obrasca BON-2

 
 
BON-1/IN

INFORMACIJE O BONITETU SLOVENSKIH TVRTKI

Izvještaj BON-1/IN sadrži bonitetne informacije na hrvatskome jeziku koje se odnose na određenog poslovnog subjekta iz Slovenije.
 
Podaci su prezentirani na 5 obrazaca koji čine jedinstvenu cjelinu, a obuhvaćaju sljedeće: opće podatke o poslovnom subjektu;podatke i pokazatelje o veličini i opremljenosti, financijskoj stabilnosti i poslovnoj uspješnosti tvrtke; stanje imovine, kapitala, prihoda... u proteklih 5 godina; informacije o ukupnim i prosječnim mjesečnim primicima i izdacima preko računa; podatke o iznosu evidentiranih nepodmirenih obveza, informacije o trajanju blokade računa; podatke o djelatnosti u koju je poslovni subjekt razvrstan.

BON-1/IN možete naručiti:

 • putem telefaksa na broj: 01/6127 522
 • poštom na adresu: Financijska agencija, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 70.

Informaciju o bonitetu dostavit ćemo vam u roku od tri radna dana od primitka narudžbe.

KAKO TRAŽITI BONITETNE INFORMACIJE
CIJENE BONITETNIH INFORMACIJA

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite