EU - LOGO
   
English
header-Građani.gif
 
GRAĐANI
OSOBNI CERTIFIKAT NA KRIPTO UREĐAJU FinaCertRDC UKLJUČEN U SUSTAV E-GRAĐANI
Zagreb, 10. listopada 2016. - Od 10. listopada 2016.godine za pristup e-uslugama koje u okviru sustava e-Građani za prijavu traže minimalnu razinu sigurnosti 4, korisnici mogu koristiti Finine osobne certifikate na kripto uređaju (FinaCertRDC). Navedena razina sigurnosti je definirana u okviru NIAS-a u (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) i trenutno je najviša razina sigurnosti za vjerodajnice. Korisnici koji imaju FinaCertRDC istim se certifikatom mogu prijaviti na usluge niže razine sigurnosti.

Ukoliko je osobni certifikat pravilno instaliran na uređaj, dovoljno je pristupiti e-usluzi u okviru sustava e-Građani te se autentificirati putem NIAS-a odabirom  FinaCertRDC.
 
 
E-GRAĐANI

e-Građani je projekt Vlade RH za ubrzanu komunikaciju između građana i tijela javne uprave koji omogućuje siguran pristup elektroničkim uslugama javne uprave posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (npr. korisničko ime/zaporka, token, digitalni certifikat i slično).

Financijska agencija partner je u projektu u dijelu razvoja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS-a) te na taj način pruža podršku Vladi u području uspostave jedinstvenog elektroničkog identiteta za sve građane Republike Hrvatske.

Putem sustava e-Građani, dostupne su elektroničke usluge različitih tijela javne uprave, poput izvoda iz matične knjige rođenih ili vjenčanih. Popis svih usluga dostupnih u sustavu e-Građani možete pogledati ovdje.

Projekt e-Građani realizira se kroz tri povezana sustava:

 
 

FinaCertRDC U PROJEKTU E-GRAĐANI

Što je FinaCertRDC?

FinaCertRDC je osobni certifikat srednje razine sigurnosti, odnosno normalizirani i kvalificirani certifikat koji se izdaje na kripto uređaju, a namijenjen je fizičkim osobama za vlastite potrebe.

Što vam FinaCertRDC omogućava?

 • Potvrdu elektroničkog identiteta (eID) kod prijave na e-usluge,
 • elektronički potpis ili napredni elektronički potpis, koji u smislu Zakona o elektroničkom potpisu zamjenjuje vlastoručni potpis.

Prednosti FinaCertRDC-a

U okviru projekta e-Građani, od 10. listopada 2016. godine, svi korisnici za pristup e-uslugama koje za prijavu traže minimalnu razinu sigurnosti 4, mogu koristiti Finine osobne certifikate na kripto uređaju (FinaCertRDC). Navedena razina sigurnosti je definirana u okviru NIAS-a (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) i najviša je definirana razina sigurnosti za vjerodajnice.

Korisnici koji imaju FinaCertRDC istim se certifikatom mogu prijaviti i na usluge niže razine sigurnosti. Ukoliko je osobni certifikat na kripto uređaju pravilno instaliran, dovoljno je pristupiti e-usluzi u okviru projekta e-Građani te se autentificirati putem NIAS-a, odabirom FinaCertRDC-a.

Kako postati FinaCertRDC korisnik?

U najbližu poslovnicu Fine predajte sljedeću dokumentaciju:

Popis poslovnica u koje možete predati dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Cjenik

Usluga Cijena/kn
Kripto uređaj s dva osobna certifikata 180,00
Registracija fizičke osobe/građanina 20,00

Registracija fizičke osobe/građanina u sustav PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.

Osobni certifikati srednje razine sigurnosti na kripto uređaju izdaju se na razdoblje od dvije godine. Nakon isteka tog roka, certifikate je potrebno obnoviti.

 
 

FinaSoftCert U PROJEKTU E-GRAĐANI

Što je FinaSoftCert?

FinaSoftCert je osobni soft certifikat (NCP) namijenjen fizičkim osobama za vlastite potrebe. Izdaje se u soft obliku (u obliku zaštićene datoteke) i standardne je razine sigurnosti.

Što vam omogućava FinaSoftCert?

 • potvrdu elektroničkog identiteta (eID) kod prijave na e-usluge,
 • elektroničko potpisivanje i kriptiranje.

Prednosti FinaSoftCert-a

Mobilnost
Dovoljno je samo instalirati FinaSoftCert na svoje računalo, tablet ili pametni telefon i možete ga koristiti bilo gdje i bilo kada.

Jednostavnost
U samo par „klikova“ prijavite se na e-uslugu, bez korištenja čitača za pametne kartice.

U okviru projekta e-Građani, od 2. lipnja 2015. godine, svi korisnici za pristup e-uslugama, koje za prijavu traže minimalnu razinu sigurnosti 3, mogu koristiti Finine osobne soft certifikate (FinaSoftCert). Navedena razina sigurnosti je definirana u okviru NIAS-a (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) i usklađena je s preporukama projekta STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed).

Korisnici koji imaju FinaSoftCert istim se certifikatom mogu prijaviti i na usluge niže razine sigurnosti. Ukoliko je osobni soft certifikat pravilno instaliran na uređaj, dovoljno je pristupiti na e-uslugu u okviru projekta e-Građani te se autentificirati putem NIAS-a, odabirom FinaSoftCert-a.

Kako postati FinaSoftCert korisnik?

U najbližu poslovnicu Fine predajte sljedeću dokumentaciju:

Popis poslovnica u koje možete predati dokumentaciju, pronađite ovdje.


Cjenik
 

Usluga Cijena/kn
Izdavanje osobnog soft certifikata 50,00
Registracija fizičke osobe/građanina 20,00

Registracija fizičke osobe/građanina u sustav PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.

Osobni soft certifikati izdaju se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata.

Kontakt

telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 

IZDAVANJE VJERODAJNICA U POSLOVNICAMA FINE - ePass i mToken

Sustav e-Građani može koristiti svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 15 godina koji ima OIB te posjeduje elektroničku vjerodajnicu. 

Elektroničke vjerodajnice koje izdaju u poslovnicama Financijske agencije su ePass (korisničko ime i lozinka) i mToken. Za njihovo izdavanje je potrebno ispuniti pristupnicu, a sa sobom treba ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Popis poslovnica u kojima se izdaju ove vjerodajnice možete pronaći u nastavku.

Za mToken, korisnik dodatno treba imati pametni telefon ili tablet na koji će učitati aplikaciju za generiranje jednokratne lozinke.

Izdavanje ePassa ili mTokena za korisnika je besplatno.

Ako korisnik već posjeduje korisničko ime i lozinku koju je dobio za usluge HZMO-a, HZZ-a ili REGOS-a, a želi koristiti usluge koje nudi sustav e-Građani, ne treba dolaziti u poslovnicu Fine zbog registracije. Registrira se online - kod prve prijave u sustav koristi dodijeljeno korisničko ime i lozinku te jednostavnim postupkom dobiva svoj ePass.

Osim navedenih vjerodajnica, trenutno su u NIAS uključeni AAI@EduHr (Srce) korisnička imena i lozinke, koje se koriste unutar akademske zajednice, te CEZIH (HZZO) certifikati, koje koriste liječnici i ljekarnici. Za sve navedene vjerodajnice ne plaća se naknada i nije potrebna nova registracija.

Pristupnica e-Građani

Popis Fininih poslovnica - izdavanje ePass-a

Popis Fininih poslovnica - izdavanje mToken-a

ePass portal

mToken portal

 
 
NIAS - NACIONALNI IDENTIFIKACIJSKI I AUTENTIFIKACIJSKI SUSTAV

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) osigurava sigurnost elektroničke komunikacije s javnim sektorom te pojednostavljuje pristup različitim e-uslugama, korištenjem elektroničkih vjerodajnica za jedinstvenu prijavu na elektroničke usluge koje su uključene u sustav e-Građani.

Da bi korisnik mogao pristupiti nekoj e-usluzi putem NIAS-a, treba biti registriran kod izdavatelja vjerodajnica priznatog od strane NIAS-a.

Elektroničke vjerodajnice koje se mogu zatražiti i dobiti u poslovnicama Financijske agencije u Republici Hrvatskoj su: e Pass (korisničko ime i lozinka) i mToken.

Što NIAS nudi korisnicima?

 • Siguran i jednostavan pristup elektroničkim uslugama „iz naslonjača“, sa samo jednom prijavom  (engl. Single-Sign-On). Naime, kada se korisnik jednom prijavi na uslugu posredstvom NIAS-a,  ne treba to ponovno činiti kada koristi sljedeću uslugu koja je povezana na NIAS.
 • Jedinstveni elektronički identitet (iako korisnik koristi više vjerodajnica kojima se prijavljuje na usluge).
 • Uspješno, sigurno i vremenski povoljno korištenje javnih e-usluga.
 • mojID - uslugu putem koje korisnik može sam mijenjati postavke te dodatno pojednostaviti rad, a i ima i mogućnost uvida u korištenje svojih vjerodajnica. 
 
 

OSOBNI KORISNIČKI PRETINAC (OKP) - INFORMACIJE O BLOKADI I DEBLOKADI RAČUNA PUTEM SUSTAVA e-GRAĐANI

Financijska agencija se,  29. listopada 2014. godine, uključila u sustav e-Građani i građanima koji su kreirali svoj Osobni korisnički pretinac u pretinac dostavlja iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje sljedeće poruke:

 1. Obavijest o početku blokade računa,
 2. Obavijest o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti bez blokade računa,
 3. Obavijest o primitku nove osnove za plaćanje za građanina čiji su računi već od ranije blokirani,
 4. Obavijest o stanju blokade,
 5. Obavijest o deblokadi računa.

Osobni korisnički pretinac je osnovna e-usluga sustava e-Građani, koja omogućuje primanje e-poruka tijela javne uprave i Fine.

Obavijest o početku blokade računa sadrži sljedeće podatke: broj osnove za plaćanje temeljem koje su računi ovršenika blokirani, ovrhovoditelja po osnovi za plaćanje i ukupan iznos blokade ovršenika u trenutku kreiranja poruke koja se dostavlja u Osobni korisnički pretinac.

Obavijest o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti bez blokade računa sadrži sljedeće podatke: obavijest da je zaprimljena nova osnova za plaćanje na izvršenje u Finu, broj osnove za plaćanje i informaciju da je ista osnova za plaćanje u cijelosti izvršena.

Obavijest o primitku nove osnove za plaćanje za građanina čiji su računi već od ranije blokirani, sadrži sljedeće podatke: broj novozaprimljene osnove za plaćanje, ovrhovoditelja iz novozaprimljene osnove za plaćanje i ukupan iznos blokade ovršenika u trenutku kreiranja poruke koja se dostavlja u Osobni korisnički pretinac.

Obavijest o stanju blokade Fina dostavlja građanima 1. radni dan u mjesecu, s podatkom o ukupnom iznosu blokade ovršenika u trenutku kreiranja poruke koja se dostavlja u Osobni korisnički pretinac i podatkom o broju dana neprekidne blokade.

Obavijest o početku blokade računa, obavijest o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti bez blokade računa, obavijest o primitku nove osnove za plaćanje građanima čiji su računi već od ranije blokirani, obavijest o stanju blokade i obavijest o deblokadi računa, dostavlja se korisniku bez naknade u njegov Osobni korisnički pretinac, odmah po nastanku događaja blokade računa, primitka nove osnove za plaćanje ili deblokade računa.

Sustav e-Građani može koristiti svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 15 godina, koji ima OIB i posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica. Ako građanin ne posjeduje vjerodajnicu, izdavanje elektroničke vjerodajnice (ePass i mToken) može zatražiti u poslovnicama Fine temeljem ispunjene pristupnice. Uslugama se može pristupiti ili putem internetskih stranica www.gov.hr ili izravno putem stranice https://pretinac.gov.hr. Korisničkim stranicama e-Građani može pristupiti samo registrirani korisnik.

 
 

KONTAKTI

Telefon: 072 200 027

e-mail: pomoc@e‑gradjani.gov.hr

Na navedene kontakte građani se mogu javiti radi rješavanja problema s elektroničkim vjerodajnicama (ePass ili mToken), općenitih informacija o projektu e-Građani i/ili poteškoća vezanih za kreiranje Osobnog korisničkog pretinca.

Za probleme u korištenju ostalih elektroničkih vjerodajnica ili probleme s korištenjem ostalih elektroničkih usluga, građani se trebaju javiti nadležnim institucijama.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite