EU - LOGO
   
English
header Gra¦Ĺani.jpg
 
GRAĐANI
Usluge Fine za „Male porezne obveznike“ iznajmljivače paušaliste

„Malim poreznim obveznicima“ iznajmljivačima paušalistima koji koriste usluge posredovanja stranih agencija i portala, Fina pruža sljedeće usluge:

1. Izrada i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna i
2. Slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna.


1. Izrada i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna 

„Malim poreznim obveznicima“, iznajmljivačima paušalistima (u daljnjem tekstu: korisnik) Fina pruža uslugu izrade i slanja obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna*. Temeljem punomoći koju korisnik potpisuje s Finom opunomoćeni radnik Fine  u njegovo ime obavlja izradu i slanje obrazaca u sustav ePorezna. Sve što korisnik treba je donijeti račune koje mu je izdala strana agencija ili portal u odabranu jedinicu Fine.

Usluga obuhvaća:

 • zaprimanje računa izdanih od stranih agencija i portala na uvid (originali ostaju korisniku),
 • obračun PDV-a  temeljem računa,
 • izrada PDV i PDV-S** obrasca,
 • unos i slanje obrazaca u aplikaciju ePorezna,
 • obavještavanje korisnika o statusu obrade obrasca,
 • dostava potvrde o zaprimanju obrasca i datoteke s poslanim obrascem korisniku elektroničkom poštom, ispostavljanje naloga za uplatu PDV-a.

Cijena usluge

Za uslugu izrade i slanja obrazaca u sustav ePorezna Fina korisniku naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije:

Izrada i slanje PDV obrasca u sustav ePorezna:
32,00 kn + pdv,

Izrada i slanje PDV obrasca u sustav ePorezna temeljem 4 i više računa:
44,00 kn + pdv,

Izrada i slanje  PDV i PDV-S obrasca u sustav ePorezna:
48,00 kn + pdv,

Izrada i slanje  PDV i PDV-S obrasca u sustav ePorezna temeljem 4 i više računa:
60,00 kn + pdv.


2. Slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna

„Malim poreznim obveznicima“, iznajmljivačima paušalistima koji sami izrađuju obrasce poreza na dodanu vrijednost (PDV i PDV-S) Fina pruža uslugu slanja obrazaca poreza na dodanu vrijednost  u sustav ePorezna*. Temeljem punomoći koju korisnik sklapa sa Finom, opunomoćeni radnik Fine u njegovo ime obavlja slanje obrazaca u sustav ePorezna. Sve što korisnik treba je donijeti ispunjene obrasce PDV/PDV-S u odabranu jedinicu Fine.

Usluga obuhvaća:

 • zaprimanje obrazaca PDV/ PDV-S** od korisnika,
 • unos podataka sa obrasca u aplikaciju ePorezna,
 • slanje obrasca u sustav ePorezna,
 • obavještavanje korisnika o statusu obrade obrasca,
 • dostava potvrde o zaprimanju obrasca i datoteke s poslanim obrascem korisniku elektroničkom poštom.

Cijena usluge

Za uslugu slanja obrazaca u sustav ePorezna Fina korisniku naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije:

16,00 kn + pdv/ po obrascu.


Ugovaranje usluga

Korisnik prije ugovaranja usluge s Finom treba od Porezne uprave zatražiti PDV identifikacijski broj na Zahtjevu za registriranje za potrebe PDV-a (P-PDV obrazac), najmanje 15 dana prije početka primanja usluge posredovanja od strane agencije ili portala. 

Ugovaranje usluga izrade i/ili slanja obrazaca u sustav ePorezna može se obaviti u svim jedinicama Fine.

Ugovaranje usluge obuhvaća:

1) Potpisivanje punomoći za slanje obrazaca u sustav ePorezna u 3 primjerka

Korisnik na obrascu punomoći ispunjava podatke o korisniku te označava polje „Poreza na dodanu vrijednost“ čime se radniku Fine daje ovlast za slanje obrazaca u sustav ePorezna.

Korisnik može odrediti ograničeno ili neograničeno trajanje punomoći.

Uvidom u identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica), radnik Fine obavlja identifikaciju korisnika.

Nakon potpisivanja punomoći, ista se dostavlja u Poreznu upravu - područni ured ili ispostavu gdje se obavlja registracija radnika Fine u sustavu ePorezna kao opunomoćenika korisnika.

2) Potpisivanje pristupnice za pružanje usluge slanja obrazaca u sustav ePorezna u 2 primjerka

Za korištenje usluge slanja obrazaca u sustav ePorezna u Fini, korisnik i radnik Fine potpisuju Pristupnicu za pružanje usluge slanja obrasca u sustav ePorezna kojom se određuju opći uvjeti Fine za pružanje usluge.


* uzevši u obzir obvezu plaćanja PDV-a  sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13.,99/13) u okviru kojeg se iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova smatraju predmetom oporezivanja te sukladno Pravilniku o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem

** PDV-S obrazac izrađuje se i šalje u sustav ePorezna u slučaju da je korisnik koristio usluge poslovanja agencija i portala koje imaju sjedište u državi članici EU.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite