EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
SLANJE OBRAZACA U SUSTAVE E-MIROVINSKO I E-ZDRAVSTVENO

Usluga slanja obrazaca u sustave e-mirovinsko i e-zdravstveno podrazumijeva slanje obrazaca prijava/odjava/promjena u ime i za račun korisnika u sustave e-mirovinsko i e-zdravstveno.

Temeljem punomoći koju korisnik potpisuje s Finom opunomoćeni radnik Fine, u njegovo ime, obavlja uslugu slanja obrazaca u sustav e-mirovinsko ili e-zdravstveno.

Usluga obuhvaća:

 • zaprimanje obrasca prijave/odjave/promjene od strane korisnika,
 • unos i slanje obrazaca u sustav e-mirovinsko ili e-zdravstveno,
 • obavještavanja korisnika o statusu obrade obrasca,
 • dostava obrađenog obrasca u PDF obliku korisniku elektroničkom poštom.

Cijena usluge:

Za uslugu slanja obrazaca u sustav e-mirovinsko ili e-zdravstveno Fina naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije: 20,00 kn + PDV.

Usluga slanja obrazaca u sustave e-mirovinsko ili e-zdravstveno se pruža u svim poslovnim jedinicama Fine.

Ugovaranje usluge obuhvaća:

 1. Potpisivanje Punomoći i Pristupnog lista za slanje obrazaca u sustav e-mirovinsko i potpisivanje Pristupnog lista za slanje obrazaca u sustav e-zdravstveno u tri primjerka.

  Uvidom u identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) radnik Fine obavlja identifikaciju korisnika.

  Nakon potpisivanja punomoći i Pristupnog lista za e-mirovinsko, odnosno Pristupnog lista za e-zdravstveno, isti se dostavljaju u područnu službu ili područni ured  HZMO-a ili HZZO-a gdje se obavlja registracija radnika Fine u sustavu e-mirovinsko ili e-zdravstveno kao opunomoćenika korisnika.
 2. Potpisivanje Pristupnice za pružanje usluge izrade i/ili slanja obrazaca elektroničkim putem
  Za korištenje usluge slanja obrazaca u sustave e-mirovinsko ili e-zdravstveno u Fini, korisnik i radnik Fine potpisuju Pristupnicu za pružanje usluge izrade i/ili slanja obrazaca elektroničkim putem kojom se određuju opći uvjeti Fine za pružanje usluge.
 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite