EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

POPIS OBVEZNIKA KOJI NISU DOSTAVILI GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE I/ILI U SVRHU JAVNE OBJAVE

Zagreb, 7. rujna 2018. - Financijska agencija (Fina) kreirala je popis obveznika koji nisu predali  godišnje financijske izvještaje (GFI) za statističke i druge potrebe za 2017. godinu. Rok za predaju GFI-a za  statističke i druge potrebe bio je 30. travanja 2018. godine.

Popis poduzetnika koji nisu postupili sukladno članku 32. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15 i 120/16, dalje u tekstu: ZOR), Fina objavljuje temeljem članka 34., stavka 16. ZOR-a.

Sukladno ZOR-u, za obveznike koji nisu dostavili GFI za statističke i druge potrebe i koji nisu dostavili GFI i drugu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Od 2017. godine Fina je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Popis obveznika koji nisu ispunili obveze za 2017. prema čl. 32 ZOR-a - stanje 31.7.2018. godine

Popis obveznika koji nisu ispunili obveze za 2016. prema čl. 30 ZOR-a – stanje 22.9.2017. godine

Popis obveznika koji nisu ispunili obveze za 2016. prema čl. 32 ZOR-a - stanje 31.7.2017. godine

 
 

REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dobit. Osim godišnjih financijskih izvještaja, Registar raspolaže i drugom dokumentacijom koju su obveznici predali Registru (Isprava o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja, Mišljenje revizora i dr.). Vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja regulirano je Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16).

Dokumentacija iz Registra je javna i dostupna svim poslovnim subjektima i građanima, a može se dobiti u Fininim poslovnim jedinicama, telefaksom, e-poštom ili korištenjem aplikacije RGFI putem WEB-a.

Više o zakonskim i podzakonskim propisima kojima je uređeno eksterno izvještavanje

Zaštita osobnih podataka - GDPR

 
 
OBVEZNICI

Zakon o računovodstvu definira dvije kategorije obveznika:

1. Obveznici javne objave

Poduzetnici iz članka 4., stavka 2. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i to za redovno poslovanje i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom.

2. Obveznici podnošenja GFI za statističke i druge potrebe

Poduzetnici iz članka 4., stavka 2. i 3. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinica poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit.

Predajom GFI-a i ostale dokumentacije Fini smatra se da je poduzetnik, obveznik javne objave, ispunio obvezu javne objave što znači da GFI i ostalu dokumentaciju za potrebe javne objave ne trebate više nikome dostavljati.

 
 
TKO, KADA I ŠTO PREDAJE U FINI?

Poduzetnici imaju obvezu sastavljanja i predaje GFI-a i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije i to u roku 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 30. travnja tekuće godine Registru, odnosno Fini, dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Preporuka: Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj i koji nisu dužni revidirati GFI te za čije GFI-e nije propisana obveza donošenja odluke o utvrđivanju od strane njihovih nadzornih tijela, mogu se izvještajima podnesenim za statističke i druge potrebe koristiti i za potrebe javne objave pod uvjetom da se to u GFI-u izričito navede. U ovom slučaju, uz izvještaje za statističke i druge potrebe, poduzetnici su dužni dostaviti i drugu dokumentaciju koju su na temelju Zakona dužni javno objaviti.

Tko, kada i što predaje Fini prikazano je u tablici:

Vrsta obveznika

Rok za predaju

Veličina poduzetnika

Mikro i mali

Srednji i veliki

Trgovačko društvo

30.04.

- Statističke i dr. potrebe

§      Bilanca

§      Račun dobiti i gubitka

§      Dodatni podaci

§    Bilanca

§    Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

§    Dodatni podaci

30.06.

- Radi javne objave

§      Bilanca

§      Račun dobiti i gubitka

§      Bilješke uz financijski izvještaj

§     Revizorsko izvješće s prilozima - ako su obveznici**

§     Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka*

§     Odluka o utvrđivanju GFI-a

§     Referentna stranica ako su standardni izvještaji predani u elektroničkome obliku 

 

Javno se objavljuje skraćeni oblik GFI-a.

§    Bilanca

§    Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

§    Izvještaj o novčanim tokovima

§    Izvještaj o promjenama kapitala

§    Revizorsko izvješće s prilozima**

§    Godišnje izvješće

§    Odluka o utvrđivanju GFI-a

§    Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka*

§    Referentna stranica ako su dokumenti iz točke 1., 2. i 3. predani u elektroničkome obliku

 

30.09.

- Radi javne objave

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj (obveznik konsolidacije: poduzetnik koji u skupini poduzetnika predstavlja matično društvo). Obvezna dokumentacija kao i kod nekonsolidiranih GFI-a, osim Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Obveznici iz članka 4. stavka 3.

30.04.

- za potrebe statistike

§    Bilanca

§    Račun dobiti i gubitka

§    Dodatni podaci

Neaktivni poduzetnik

30.04.

§    Izjava o neaktivnosti poduzetnika


*Obavezno se predaje, ali može biti dio godišnjega financijskog izvještaja, tj. može se navesti u bilješkama, ili dio godišnjega izvješća, pa u tom slučaju ne treba biti predana kao poseban dokument.

**Kad su obveznici revizije prema članku 20. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, Uredba 134/15, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu 120/16), a to su: pojedinačni i konsolidirani GFI subjekata od javnoga interesa te velikih i srednjih poduzetnika, pojedinačni i konsolidiranih GFI dioničkih društava, komanditnih društva i društava s ograničenom odgovornošću ako prelaze dva od tri kriterija: ukupna imovina – 15.000.000,00 kuna, ukupni prihodi – 30.000.000,00 kuna i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 25. Ako nisu obveznici revizije temeljem navedenih kriterija, obvezi revizije podliježu i odvojeni te konsolidirani GFI poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te GFI poduzetnika koji su sudionici statusne promjene kao preuzimatelji ili novoosnovana društva. Uz revizorsko izvješće poduzetnik obavezno prilaže i kompletan GFI u nestandardnome obliku tj. GFI koji je bio predmet revizije.
 
 
VRSTA DOKUMENTACIJE

Dokumentacija koju predajete Fini dijeli se na standardnu i nestandardnu dokumentaciju.

Standardna dokumentacija - pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji čiji su sadržaj i oblik propisani, a to su:

 1. bilanca,
 2. račun dobiti i gubitka, s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
 3. izvještaj o novčanim tokovima,
 4. izvještaj o promjenama kapitala,
 5. dodatni podaci za statističke i druge potrebe.

Nestandardna dokumentacija - dokumentacija čiji oblik nije unaprijed propisan, a to su:

 1. bilješke uz financijske izvještaje,
 2. izvješće revizora,
 3. godišnje izvješće,
 4. odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,
 5. odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i izjava o neaktivnosti.
 
 
NAČIN PREDAJE I CJENIK NAKNADE

GFI i ostala dokumentacija mogu se predavati u papirnom i elektroničkom obliku. GFI čiji je strukturu i sadržaj propisala HANFA ili HNB, predaju se isključivo u elektroničkom obliku.

Standardnu dokumentaciju možete predati:

1. Osobno u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu ili poštom na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika:

 • u papirnom obliku, 
 • u Excel formatu (na mediju za elektroničku pohranu podataka)

2. Putem web aplikacije RGFI, u zakonski propisanom roku uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata (FINA e-kartice ili usb sticka).

Nestandardnu dokumentaciju možete predati:

1. Osobno u bilo koju Fininu poslovnu jedinicu ili poštom na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika:

 • u papirnom obliku.

2. Putem web aplikacije RGFI u zakonski propisanom roku uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata (FINA e-kartice ili usb sticka).

Godišnji financijski izvještaj (standardna dokumentacija u Excel formatu) predaje se korištenjem web aplikacije servis RGFI-a putem WEB-a uz potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom od strane ovlaštenih osoba.

Uz standardnu dokumentaciju, putem web aplikacije može se predati i sva nestandardna dokumentacija koja je prethodno, na papiru, potpisana od strane ovlaštenih osoba. Tako potpisan dokument na papiru potrebno je skenirati i putem web aplikacije učitati u PDF formatu.

Svu dokumentaciju namijenjenu javnoj objavi, dužni ste Fini dostaviti istodobno, osim kad standardnu dokumentaciju dostavljate putem internetske aplikacije, a nestandardnu u Fininu poslovnu jedinicu ili putem pošte.

Cjenik naknade za uslugu javne objave GFI-a

 
 
KONTROLA PREDANE DOKUMENTACIJE

Zaprimljena dokumentacija u Registru se kontrolira s osnove njezine potpunosti te računske i logičke ispravnosti. Potpunost izvještaja se kontrolira na način je li predana sva dokumentacija, jesu li upisani identifikacijski podaci i je li GFI i ostala dokumentacija ovjerena i potpisana od strane ovlaštenih osoba. Računske kontrole propisane su na standardnim obrascima, a logičke kontrole ugrađene u Excel obrazac i aplikaciju RGFI.

Nepotpunu dokumentaciju Fina ne zaprima već je vraća uz obavijest o razlozima nezaprimanja.

O netočnoj dokumentaciji Fina vas obavještava te ste je dužni ispraviti u roku 8 dana od primitka obavijesti.

 
 
NAČIN KORIŠTENJA DOKUMENTACIJE I PODATAKA IZ REGISTRA

Dokumentacija i podaci iz Registra dostupni su od ustroja Registra odnosno od 2002. godine. Dokumentaciju iz Registra možete dobiti u obliku ispisa ili preslike.

 • ISPIS je tisak godišnjega financijskog izvještaja (bilanca, račun dobiti ili gubitka) s naznakom je li izvještaj revidiran. Dostupan je na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku u papirnom ili elektroničkom obliku*.
 • IZVADAK sadrži osnovne podatke o obvezniku i dokumentaciji predanoj Registru. Dostupan je u papirnom i elektroničkom obliku.
 • PRESLIKA je otisak originalnog dokumenta (financijskog izvještaja, mišljenja revizora i dr.) koji je Registru predan na papiru. Preslike svih dokumenata dostupne su isključivo u papirnom obliku. Ako je dokumentacija Registru predana u elektroničkom obliku, tada je tražiteljima dostupan samo ispis, dok se preslika može dobiti samo za onu dokumentaciju koja je predana u papirnom obliku.


DOKUMENTACIJA DOSTUPNA IZ REGISTRA

Dokumenti

Izvadak iz Registra godišnjih financijskih izvještaja

Ispis Godišnjeg financijskog izvještaja (primjer 2008.)

Ispis Izvještaja o promjenama kapitala (primjer 2008.)

Ispis Izvještaja o novčanom toku (primjer 2008.)

Ispis Godišnjeg financijskog izvještaja (primjer za zaključno 2007.)

Bilješke uz financijske izvještaje

Revizorsko izvješće

Godišnje izvješće

Odluka o raspodijeli dobiti ili pokriću gubitka

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Iz Registra se svim tražiteljima mogu izdavati obrađeni pojedinačni i agregirani podaci iz godišnjih financijskih izvještaja i to od 2002. godine i dalje.

Dokumenti

Pojedinačni podaci iz Registra - u Excelu (primjer)

Agregirani podaci iz registra - standardna tablica (primjer)

Agregirani podaci iz Registra - nestandardna tablica - po posebnom zahtjevu naručitelja (primjer)

*Za sve male poduzetnike javno je objavljena skraćena bilanca i račun dobiti i gubitka, a cjelovit ispis te dokumentacije može se preuzeti iz Registra, uz plaćanje naknade.

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI:

 • u Fininim poslovnim jedinicama - dokumentacija u papirnom obliku dostupna je u osobnim dolaskom u poslovnicu te slanjem zahtjeva putem pošte ili telefaksa.
 • korištenjem internet aplikacije RGFI - omogućeno je poslovnim subjektima i građanima na navedenoj stranici Registra, uz korištenje Fina e-kartice.
 • e-poštom - rgfi@fina.hr

Narudžbe za isporuku podataka primaju se:

 • u Centru za registre, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb ili
 • e-poštom na adresu rgfi@fina.hr.

CIJENE

Naknada za korištenje usluga iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, obračunava se za svaku uslugu, a ovisi o količini preuzetih dokumenata i/ili podataka.

Cjenik

PUBLIKACIJE I ANALIZE

Registar nudi korištenje agregiranih podataka iz financijskih izvještaja u obliku standardnih publikacija te podatke prema specifičnim kriterijima koje sami određujete (rang-liste, adresari, popisi poslovnih subjekata po županijama, djelatnostima, veličini...). više o publikacijama i analizama
 

Dokumenti

Dokumentacija za dobivanje Fina e-kartice

Zahtjev za izdavanje dokumentacije

 
 
JAVNA OBJAVA DOKUMENTACIJE IZ RGFI-a

Zakonom o Registru bila je propisana javna dostupnost podacima, a novi ZOR propisao je javnu objavu dokumentacije. Počevši od poslovne 2008. godine na internetu je svima javno dostupna javno objavljena dokumentacija, i to sljedeća:

1.      godišnji financijski izvještaji
2.      godišnja izvješća
3.      revizorska izvješća (za obveznike revizije) te
4.      podaci o predloženoj raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Na internetu su osim toga i javno dostupni javno objavljeni konsolidirani financijski izvještaji, za obveznike konsolidacije.

Za srednje velike i velike poduzetnike javno su dostupni javno objavljeni, u HTML formatu, kompletni godišnji financijski izvještaji. (prikaz)

Za male poduzetnike javno su dostupni javno objavljen, u HTML formatu, financijski izvještaj u skraćenom sadržaju odnosno obliku. (prikaz)

Za obveznike revizije godišnji financijski izvještaji su dostupni kao prilog Revizorskome izvješću, u PDF formatu.

Struktura i sadržaj prikaza objavljenih izvještaja usklađuje se prema važećem Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Prema stanju od 10. svibnja 2017. godine, registrirano je 82.413 korisnika aplikacije RGFI - javna objava, koji su u razdoblju od 2008. do navedenoga datuma ostvarili uvid u 10.139.296 dokumenata, sve bez naknade.

Ulaz u aplikaciju - RGFI - javna objava

 
 
KOJA SE DOKUMENTACIJA JAVNO OBJAVLJUJE?

Dokumentaciju koju obveznici predaju u Registar radi jave objave, FINA je dužna javno objaviti u roku 30 dana od dana primitka točne i potpune dokumentacije, i to:

Dokumentacija za javnu objavu

Veličina poduzetnika

Mali

Srednji

Veliki

Bilanca

DA

DA

DA

Račun dobiti i gubitka

DA

DA

DA

Izvještaj o novčanom tijeku

NE

DA

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

DA

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

DA

DA

Revizorsko izvješće/mišljenje

revizora

DA

(ako je obveznik revizije)

DA

DA

Godišnje izvješće

NE

DA

DA

Odluku o utvrđivanju GFI-a od

strane nadležnog tijela*

NE

NE

NE

Odluku o prijedlogu raspodjele

dobiti ili pokriću gubitka*

DA

DA

DA

GFI izrađen prema MSFI-u**

NE

NE

DA


*ako one nisu sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjeg izvješća

** Ako su mali i srednje veliki poduzetnici obveznici primjene MSFI-a tada u i oni za potrebe javne objave dužni dostaviti GFI izrađen prema MSFI-u.

Više o dokumentaciji koja se javno objavljuje

 
 
Pretraživanje
 
najcesca pitanja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite