Cijene i koristi od primjene e-Računa

Ako ste zainteresirani za razmjenu računa putem servisa Fina e-Račun i zanimaju vas cijene, obratite nam se na e-mail adresu e-racun@fina.hr. Za vas smo pripremili razne modele i pakete bez obzira na broj računa i veličinu vaše tvrtke.

Koristi od primjene Fina e-Računa

Primjenom Fina e-Računa možete svoje poslovanje učiniti efikasnijim te ostvariti sljedeće koristi: 

 • znatno smanjeni troškovi isporuke i obrade računa
 • trenutna dostava računa bez mogućnosti gubitka računa na putu do primatelja
 • automatska priprema naloga za plaćanje kupljenih roba i usluga zbog direktne povezanosti servisa s Internet bankarstvom banaka s kojima Fina ima ugovorenu suradnju
 • brža naplata
 • kontrola plaćanja
 • mogućnost povezivanja računovodstvenih sustava tvrtke sa sustavom e-Račun u smislu potpune automatizacije procesa fakturiranja
 • smanjenje troškova vezanih uz otklanjanje pogrešaka nastalih ručnim aktivnostima u procesu slanja i zaprimanja računa
 • mogućnost dodavanja priloga računima (narudžbe, ugovori, otpremnice, dopisi...)
 • olakšan pristup podacima za plaćanje primateljima računa
 • ugovaranje usluge samo s jednim pružateljem usluga, nema potrebe za bilateralnim ugovorima
 • mogućnost brzog pretraživanja izlaznih i ulaznih računa
 • sigurno arhiviranje računa i priloga

Efikasnost poslovanja elektroničkom razmjenom računa najviše se manifestira u financijskim uštedama. Korištenje servisa dovodi do bolje raspodjele resursa, a time i veće produktivnosti.

Najveće je uštede moguće ostvariti ukoliko se proces slanja i primanja računa u potpunosti automatizira, a to znači da se računi razmjenjuju u strukturiranom obliku, odnosno obliku koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu na strani primatelja. Više informacija.