EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

OBVEZNICI FISKALIZACIJE

Postupak preuzimanja produkcijskih aplikacijskih certifikata razlikuje se od preuzimanja Demo certifikata, stoga vas molimo da se u potpunosti pridržavate Procedure za preuzimanje produkcijskih aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju.

Ako već imate aktivacijske kodove, ovdje možete preuzeti produkcijske aplikacijske certifikate.

Prilikom preuzimanja certifikata molimo vas da zapamtite lozinku koju ćete kreirati za uspješno korištenje p12 datoteke s certifikatima.

S obzirom na to da je lozinka poznata samo Vama, ako je zaboravite više nećete moći koristiti certifikat. Ako je od izdavanja certifikata prošlo manje od godinu dana, moguće je napraviti Oporavak certifikata. Oporavak certifikata vrši se na temelju Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata.

Potpisan i Ovjeren Zahtjev za Oporavak radi zaboravljene lozinke možete dostaviti na sljedeće načine:

U razlog podnošenja zahtjeva potrebno je označiti opciju Ostalo te kao razlog navesti "zaboravljena lozinka".

Zahtjev za oporavak certifikata mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog certifikata. Ukoliko je podnositelj  Zahtjeva skrbnik certifikata, Zahtjev uz potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta  treba biti potpisan i od strane skrbnika certifikata. 

Iznos naknade za oporavak certifikata možete pronaći ovdje. Naknada za oporavak certifikata ne plaća se unaprijed već na temelju naknadno izdanog računa Fine.

Oporavak certifikata moguće je napraviti samo unutar prve godine od izdavanja certifikata. Nakon isteka prve godine od izdavanja certifikata, korisnici koji izgube/zaborave lozinku, neće više moći zatražiti oporavak certifikata već izdavanje novog certifikata, uz plaćanje naknade za izdavanje certifikata u punom iznosu.

Dokumentaciju za izdavanje certifikata možete predati u registracijski ured Fine (u papirnom obliku) ili elektronički, putem aplikacije RDC Obrasci on-line.

 
 

PROCEDURA IZDAVANJA APLIKACIJSKIH CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU

Svi obveznici fiskalizacije dužni su radi provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom nabaviti produkcijski aplikacijski certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Informatička tvrtka koja će raditi uspostavu sustava fiskalizacije kod obveznika ne može u ime obveznika fiskalizacije nabaviti produkcijski aplikacijski certifikat, odnosno, produkcijski aplikacijski certifikat treba zatražiti obveznik fiskalizacije. Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo skrbnika osobi koja nije zaposlena kod obveznika (npr. djelatniku informatičke tvrtke koja kod obveznika uspostavlja sustav fiskalizacije), koji bi u tom slučaju preuzimao certifikat u ime obveznika fiskalizacije.

Skrbnik je fizička osoba koja je zadužena za preuzimanje, uporabu, brigu i čuvanje privatnog ključa, odnosno certifikata koji je izdan za aplikaciju. Skrbnik može biti i osoba zadužena za zastupanje poslovnog subjekta. Ako prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine. Ako je skrbnik certifikata prilikom predaje dokumentacije identificiran te ako je u Zahtjevu naveo podatak o adresi e-pošte i broju mobitela, aktivacijske će podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a).

Prema potrebi, osoba ovlaštena za zastupanje može dati pravo potpisivanja Zahtjeva i Ugovora drugoj osobi. Pravo potpisivanja daje se na temelju obrasca Punomoći koji je objavljen na ovim stranicama. Punomoć  treba biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje obveznika fiskalizacije.

Kako nabaviti produkcijski aplikacijski certifikat za fiskalizaciju?

Dokumentaciju korisnik može predati u registracijski ured Fine (u papirnom obliku ) ili ju predati elektroničkim putem.

Preduvjet za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju je da je obveznik fiskalizacije registriran u sustav PKI.

Ako obveznik fiskalizacije već koristi neke od Fininih digitalnih certifikata znači da je registraciju u sustav PKI već obavio. U tom slučaju obveznik fiskalizacije treba samo predati dokumentaciju potrebnu za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju.

Ako obveznik fiskalizacije do sada nije bio korisnik niti jednog od Fininih digitalnih certifikata, potrebno je izvršiti registraciju poslovnog subjekta predajom potrebne dokumentacije u neki od registracijskih ureda Fine.

Registracija poslovnog subjekta (obveznika fiskalizacije) u sustav PKI

Postupak registracije odnosno izdavanja aplikacijskih certifikata provodi se u registracijskim uredima Fine, predajom propisane dokumentacije.

Za registraciju poslovnog subjekta potrebno je predati sljedeću dokumentaciju*:

  • Izvadak iz nadležnog registra (tijelo koje ga je osnovalo),
  • Obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

* Moguće je predati presliku navedene dokumentacije.

Postupak izdavanja produkcijskog aplikacijskog certifikata

Za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju - 1 primjerak,
  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 2 primjerka,
  • presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata,
  • dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju. Iznos naknade možete pronaći ovdje.

Svu potrebnu dokumentaciju možete predati u najbliži registracijski ured Fine ili elektronički, putem aplikacije RDC Obrasci on-line. Postupak i uvjete za predaju dokumentacije elektroničkim putem možete pronaći ovdje.

Nakon što se dokumentacija obradi, skrbnik certifikata dobiva aktivacijske podatke (referentni broj i autorizacijski kod), na način označen u zahtjevu. Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje

Napomena: Postupak preuzimanja produkcijskih aplikacijskih certifikata razlikuje se od preuzimanja DEMO certifikata, stoga vas molimo da se u potpunosti pridržavate Procedure za preuzimanje produkcijskih aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju.

Produkcijski aplikacijski certifikati za fiskalizaciju izdaju se na period od 5 godina, a nakon tog perioda certifikat je potrebno obnoviti.

Detaljne informacije o postupku zahtijevanja produkcijskog aplikacijskog certifikata možete pronaći ovdje.

 
 

DOKUMENTACIJA ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE

Dokumenti
Zahtjev za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju
Ugovor o obavljanju usluga certificiranja
Punomoć za potpisivanje Zahtjeva i Ugovora
Procedura zahtijevanja produkcijskog aplikacijskog certifikata
Procedura preuzimanja produkcijskog aplikacijskog certifikata
Zahtjev za opoziv, suspenziju ili reaktivaciju certifikata

 
 
Pretraživanje
 
 

PODRŠKA

Informacije o izdavanju apikativnih certifikata za fiskalizaciju:
certifikati-fiskalizacija@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite