Udaljeno elektroničko potpisivanje dokumenata

Sigurno potpisivanje i pečatiranje e-potpisom i e-pečatom na daljinu, s bilo kojeg računala, pametnog telefona ili tableta.

Za pristup i korištenje aplikacije za udaljeno elektroničko potpisivanje nije potrebna instalacija aplikacije na uređaj korisnika, dostupno je putem Interneta uz korištenje Fininog certifikata za udaljeni e-Potpis.

Nakon odabira vrste dokumenta: PDF (PAdES), XML (XAdES) ili neki drugi (CAdES), moguće je odabrati između tri razine naprednog elektroničkog potpisa:

 1. Osnovni elektronički potpis 
 2. Elektronički potpis s vremenskim žigom 
 3. Dugoročan elektronički potpis 


Također je moguće odabrati između tri opcije vidljivosti potpisa:

 • s vidljivom potpisnom slikom 
 • s vidljivom potpisnom slikom na predefiniranom mjestu 
 • bez vidljive potpisne slike 


Dostupna je i opcija višestrukog potpisivanja koja korisnicima omogućava da sami odaberu trajanje sesije unutar koje će moći višestruko potpisivati dokumentaciju dok je najveća dopuštena veličina učitanog dokumenta 50 MB.

 

 

 

 

 

 

 

Što je potrebno da postanete korisnik aplikacije za udaljeno potpisivanje?

 

Ovisni o tome imate li već digitalni certifikat ili nemate slijedite sljedeće korake za pristup i korištenje aplikacije za udaljeno potpisivanje:

Imate digitalne certifikate

Pristup aplikaciji za udaljeno potpisivanje sa postojećim certifikatom

 1. Potrebno je imati Finine digitalne certifikate za udaljeni e-Potpis. 
 2. Možete započeti koristiti aplikaciju za udaljeno e-potpisivanje

Nemate digitalni certifikat

Izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-Potpis i pristup aplikaciji za udaljeno potpisivanje

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  e-potpis za poslovne subjekte:
  Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata za udaljeni e-potpis 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte
  (Pripremite 3 primjerka)

  e-pečat za poslovne subjekte:
  Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu  
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate
  (Pripremite 2 primjerka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.
  Online - digitalno potpisana dokumentacija:
  Za udaljeni e-potpis za poslovne subjekte >>Predajte ovdje
  Za udaljeni e-pečat za poslovne subjekte >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 3. Izdavanje i preuzimanje certifikata

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će aktivacijske podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, korisnik vrši on-line preuzimanje certifikata putem Portala za preuzimanje podataka.
 4. Možete započeti koristiti aplikaciju za udaljeno e-potpisivanje

  Nakon što ste preuzeli svoje certifikate, možete početi koristiti  aplikaciju za udaljeno e-potpisivanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svrhu testiranja moguće je zatražiti izdavanje Demo certifikata za e-Potpis u oblaku/ Demo certifikata za e-pečat u Oblaku te testiranje vršiti putem navedenih certifikata na Demo Portalu.

Demo portal je razvijen u svrhu demonstracije potpisivanja i pečatiranja ovom vrstom certifikata te testiranje rješenja za potpisivanje i pečatiranje koje se nalazi na strani korisnika.

Izdavanje Demo certifikata za e-potpis i e-pečat u Oblaku se ne naplaćuje.

Skeniran Zahtjev za izdavanje certifikata i presliku osobne iskaznice možete dostaviti na e-mail adresu info.rdc@fina.hr

 

Uputa za potpisivanje i pečatiranje dokumenata na Demo Portalu za e-Potpis i e-Pečat u Oblaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korištenje aplikacije za udaljeno elektroničko potpisivanje je besplatno.

 

Naknade za izdavanje certifikata

Certifikati Cijene (bez PDV-a)
Poslovni kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis*

100,00 HRK (13,27 EUR) / godišnje / korisnik 

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-Pečat** 1.100,00 HRK (146,00 EUR) / godišnje / korisnik

 

*Kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis izdaje se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

**Kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat izdaje se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje

Naknada za registraciju u PKI sustav

Jednokratna registracija u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.

Registracija poslovnog subjekta* 80,00 HRK (10,62 EUR)

*Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav.