Svi poslani i zaprimljeni e-računi arhiviraju se zajedno s pripadajućim prilozima u sustavu FINA e-Arhiv te se u skladu sa Zakonom o računovodstvu arhiviraju na razdoblje od najmanje 11 godina.

 

Elektronički računi razmijenjeni kroz servis FINA e-Račun za državu pohranjuju se u izvornom obliku (XML) zajedno s pripadajućom vizualizacijom u PDF-u.

 

Zajamčen je integritet sadržaja računa i autentičnost pošiljatelja za cijelo vrijeme pohrane računa.

 

Računi se dodatno potpisuju elektroničkim potpisom sustava e-Arhiv i ovjeravaju kvalificiranim vremenskim žigom. Tako se označava točno vrijeme ulaska računa u sustav e-Arhiv.

 

Više informacija o usluzi e-Arhiv dostupno je ovdje.