Elektronički servisi

Kao vodeća institucija u segmentu e-poslovanja, Fina je razvila niz servisa koji omogućuju da cjelokupno poslovanje obavite potpuno elektronički.

e-Dražba

Sudjelujte u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.   Više informacija.

e-Arhiv

Arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta).    Više informacija.