Bjanko zadužnice izdane u valuti kuna

Slijedom većeg broja upita o valjanosti i načinu postupanja sa bjanko zadužnicama koje su od strane dužnika izdane prije  1. siječnja 2023. godine do određenog iznosa u kunama, skrećemo pozornost da su iste podobne za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima u Fini. Vjerovnik u slučaju da nije popunio podatak pod 3. na obrascu bjanko zadužnice (iznos tražbine iz zadužnice koji upisuje vjerovnik, može navedeni iznos upisati u valuti kuna ili u valuti eura (dakle u jednoj od navedenih valuta). I u jednom i u drugom slučaju potrebno je voditi računa da upisani iznos mora biti u okviru odnosno maksimalno do iznosa do kojeg je dužnik izdao bjanko zadužnicu (podatak na obrascu bjanko zadužnice pod 1.). Ako je iznos tražbine koji upisuje vjerovnik u eurima, tada upisani iznos konverzijom prema fiksnom tečaju eura za kune ne smije biti veći od iznosa koji je dužnik upisao pod 1. na bjanko zadužnici.

U slučaju dostavljanja zahtjeva za izravnu naplatu bjanko zadužnice u kunama, Fina će po utvrđivanju formalne podobnosti za naplatu, iznos tražbine iz zahtjeva upisati u Očevidnik na način da će tražbinu preračunati u eure primjenom fiksnog  tečaja u skladu sa  Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Ako se prilikom dostavljanja zahtjeva za izravnu naplatu  temeljem bjanko zadužnice dostavlja i specifikacija duga, u istoj iznos za koji se traži izravna naplata mora biti iskazan u eurima. U tom slučaju, Fina će navedenu osnovu za plaćanje obraditi na način da će u Očevidnik ovršenika upisati novčane iskaze vrijednosti u eurima iz specifikacije tražbine. 

Fina neće provjeravati da li pojedinačni iznosi tražbine iz specifikacije iskazani u eurima odgovaraju iznosima tražbine iz osnove za plaćanje iskazanim u kunama (sukladno općim pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, propisanim odredbama članka 14. Zakona o uvođenju eura). Fina će provjeravati da ukupan iznos tražbine iz specifikacije ne prelazi ukupan iznos tražbine iz priložene osnove za plaćanje. Također će provjeravati, da li ukupan iznos iskazan u eurima na specifikaciji odgovara zbroju svih pojedinačnih glavnica navedenih u specifikaciji. Ti iznosi ne smiju odstupati odnosno ukupan iznos treba odgovarati zbroju svih pojedinačnih tražbina (glavnica) iskazanim u eurima. Za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, Fina neće provjeravati jesu li iznosi na specifikaciji dvojno iskazani odnosno jesu li uz iznose u eurima navedeni i iznosi u kunama.

Fina je ovršenicima omogućila dobivanje detaljnih informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje putem usluge e-Blokade.

Usluga e-Blokade omogućuje ovršenim građanima brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, bez potrebe dolaska u Finine poslovnice. Više informacija
Pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima

Postupak ovrhe na novčanim sredstvima pokreće ovrhovoditelj dostavom osnove za plaćanje u Finu, uz pripadajući zahtjev i dokaz o uplati predujma naknade za provedbu ovrhe. Više informacija

Radnje na temelju punomoći

Ovrhovoditelj odnosno ovršenik može za poduzimanje pojedinih ili svih radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima opunomoćiti drugu osobu. Više informacija

Pohrana punomoći

Ovrhovoditelj ili punomoćnici koji su opounomoćeni za poduzimanje radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima pred Finom, mogu u Finu dostaviti punomoći na pohranu. Više informacija

Izvršenje osnove za plaćanje

Zaprimljenu osnovu za plaćanje Fina upisuje u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (Očevidnik), prema vremenu primitka te izračunava ukupan iznos duga po osnovi za plaćanje koji čini iznos glavnog duga, obračunata kamata i troškovi postupka.
Za osnovu za plaćanje koja je Fini dostavljena uz Zahtjev za izravnu naplatu, Zahtjev za naplatu ili sudsko rješenje o ovrsi, Fina daje nalog banci za zapljenu sredstava u iznosu ukupno obračunatog duga po osnovi za plaćanje, na rok od 60 dana, s daljnjim obračunom kamate na iznos duga, do prijenosa sredstava na račun ovrhovoditelja. Protekom tog roka Fina zadaje nalog banci za prijenos zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju. Ako ovršenik želi da se sredstva prenesu na račun ovrhovoditelja prije isteka rog roka, može dati suglasnost za prijenos sredstava na račun ovrhovoditelja. Više informacija

Temeljem članka 206. stavka 2. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) ovršenik može, nakon što primi rješenje o ovrsi, predložiti odgodu ovrhe iz zakonom propisanih razloga. U slučaju kada sud prihvati prijedlog ovršenika za odgodom ovrhe i donese rješenje o odgodi, sud rješenje odmah dostavlja Financijskoj agenciji u pisanom otpravku. U slučaju potrebe sud rješenje o odgodi može dostaviti i telefaksom, elektroničkom poštom ili na drugi pogodan način.

Kako bi se osiguralo da Fina odmah postupi po dostavljenom rješenju o odgodi, u nastavku su brojevi telefaksa na koje sudovi mogu dostaviti predmetno rješenje:

Fina Rijeka: 051/206-607
Fina Zagreb: 01/6127-507
Fina Osijek: 031/222-213
Fina Split: 021/303-882
Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa

Ovrha se ne provodi na primanjima, naknadama i iznosima koji su zakonom izuzeti od ovrhe ili je ovrha na njima ograničena.
Ako je račun ovršenika blokiran ili ovršenik raspolaže informacijom da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje po kojoj će biti ovršen, može u Fini zatražiti otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na koji će se isplaćivati primanja koja su izuzeta od ovrhe ili nad kojima je ovrha ograničena, kako bi ovršenik njima mogao slobodno raspolagati. Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba (potrošač) čiji računi nisu blokirani ako uz zahtjev za otvaranje zaštićenog računa priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.  Više informacija

Kako saznati informacije o ovrsi

Odmah po primitku osnove za plaćanje, Fina obavještava ovršenika (potrošača) o zaprimljenoj osnovi za plaćanje i o iznosu duga iz osnove za plaćanje koja se dostavlja na provedbu uz Zahtjev za izravnu naplatu, poštom i slanjem poruke u Osobni korisnički pretinac (usluga u sustavu e-Građani). Potrošač koji primi informaciju da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje ili da mu je račun blokiran može u bilo kojoj Fininoj poslovnici bez naknade saznati detaljnije informacije o ovrsi. Više informacija

Naknade

Naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisane su Pravilnikom o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te cjenikom Fine na kojeg suglasnost daje ministar financija.

Izvadak iz Cjenika

Novosti

11.09.2023.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 31. kolovoza 2023. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. kolovoza 2023. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.800 poslovnih subjekata, što je za 247 poslovnih subjekata ili 1,8% manje u odnosu na srpanj 2023. godinu i 550 poslovnih subjekata ili 3,8% manje u odnosu na kolovoz 2022. godine.

Više informacija
14.08.2023.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 31. srpnja 2023. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. srpnja 2023. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.047 poslovnih subjekata, što je za 325 poslovnih subjekata ili 2,4% više u odnosu na lipanj 2023. g. i 131 poslovni subjekt ili 0,9% manje u odnosu na srpanj 2022. godine

Više informacija
25.07.2023.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 30. lipnja 2023. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2023. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana su 13.722 poslovna subjekta, što je za 16 poslovnih subjekata ili 0,1% više u odnosu na svibanj 2023. g. i 773 poslovna subjekta ili 5,3% manje u odnosu na lipanj 2022. godine.

Više informacija
14.06.2023.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača 31. svibnja 2023. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. svibnja 2023. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.706 poslovnih subjekata, što je za 299 poslovnih subjekata ili 2,1% manje u odnosu na travanj 2023.  i 1.448 poslovnih subjekata ili 9,6% manje u odnosu na svibanj 2022. godine.

Više informacija
22.05.2023.
Toni Milun i Fina donose serijal edukativnih videa o ovrhama

Trenutno više od 224.000 građana ima blokirane račune, a kako bismo im olakšali i odgovorili na najčešća pitanja, u suradnji s Tonijem Milunom donosimo serijal videa o ovrhama

Više informacija

Česta pitanja

Uplata predujma

Primanja i naknade koji su izuzeti od ovrhe

Kontakt

besplatni telefon 0800 0080

Upite, reklamacije i prigovore vezane uz postupke provedbe ovrhe na novčanim sredstvima možete poslati ovdje.

Zaštita osobnih podataka GDPR