Podrška državnoj riznici

Državna riznica je upravna organizacija Ministarstva financija.

Državna riznica je upravna organizacija Ministarstva financija u kojoj se obavljaju poslovi:

  • priprema i izvršavanje državnog proračuna

  • državno računovodstvo i

  • upravljanje gotovinom i javnim dugom.

 

Za detaljnije informacije o Državnoj riznici molimo posjetite stranicu Ministarstva financija.

 

Neki od poslova koje Fina obavlja za Ministarstvo financija su:

  • izvješćivanje o transakcijama na računima propisanim Naredbom

  • povrati i preknjiženja sukladno zahtjevima

  • prijeboj potraživanja.

 

Izvješćivanje

FINA osigurava podatke o uplatama i isplatama u korist računa javnih prihoda. Više informacija.

Zahtjevi za povrat i preknjiženje

FINA zaprima zahtjeve za povrat/preknjiženje za koje Porezna uprava ili druga institucija ne vode analitičku evidenciju. Više informacija

Prijeboj potraživanja

FINA je ovlaštena agencija za prijeboj potraživanja s poreznim dugom. Više informacija