Poduzetnici

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije radi javne objave.

Zakon o računovodstvu definira dvije kategorije obveznika predaje godišnjih financijskih izvještaja:

1. Obveznici javne objave

Poduzetnici iz članka 4., stavka 2. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i to za redovno poslovanje i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom.

2. Obveznici podnošenja GFI za statističke i druge potrebe

Poduzetnici iz članka 4., stavka 2. i 3. ZOR-a (trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinica poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi) i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit.

Predajom GFI-a i ostale dokumentacije Fini smatra se da je poduzetnik, obveznik javne objave, ispunio obvezu javne objave što znači da GFI i ostalu dokumentaciju za potrebe javne objave ne trebate više nikome dostavljati.

VRSTA DOKUMENTACIJE KOJA SE PREDAJE

Dokumentacija koju predajete Fini dijeli se na standardnu i nestandardnu dokumentaciju.

Standardna dokumentacija - pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji čiji su sadržaj i oblik propisani, a to su:

1. bilanca,

2. račun dobiti i gubitka, s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,

3. izvještaj o novčanim tokovima,

4. izvještaj o promjenama kapitala,

5. dodatni podaci za statističke i druge potrebe.

Nestandardna dokumentacija - dokumentacija čiji oblik nije unaprijed propisan, a to su:

1. bilješke uz financijske izvještaje,

2. izvješće revizora,

3. godišnje izvješće,

4. odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,

5. odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i izjava o neaktivnosti.

TKO, ŠTO I KADA PREDAJE U FINI?

Obveznici poreza na dobit dužni su predati GFI za svaku poslovnu godinu tijekom koje su bili poslovno aktivni ili su u poslovnim knjigama imali evidentiranu imovinu i/ili obveze.

Poduzetnici (trgovačka društva) imaju obvezu sastavljanja i predaje GFI-a i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije i to u roku 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 30. travnja tekuće godine Registru, odnosno Fini, dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Preporuka: Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj i koji nisu dužni revidirati GFI te za čije GFI-e nije propisana obveza donošenja odluke o utvrđivanju od strane njihovih nadzornih tijela, mogu se izvještajima podnesenim za statističke i druge potrebe koristiti i za potrebe javne objave pod uvjetom da se to u GFI-u izričito navede. U ovom slučaju, uz izvještaje za statističke i druge potrebe, poduzetnici su dužni dostaviti i drugu dokumentaciju koju su na temelju Zakona dužni javno objaviti.

 

Tko, kada* i što predaje Fini prikazano je u tablici:

Vrsta obveznika

Rok za predaju

Veličina poduzetnika

Mikro i mali

Srednji i veliki

Trgovačko društvo

30.04.

Statističke i dr. potrebe

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Dodatni podaci
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Dodatni podaci

30.06.

Radi javne objave

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijski izvještaj
 • Revizorsko izvješće s prilozima - ako su obveznici***
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka**
 • Odluka o utvrđivanju GFI-a
 • Referentna stranica ako su standardni izvještaji predani u elektroničkome obliku

Javno se objavljuje skraćeni oblik GFI-a.

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Revizorsko izvješće s prilozima***
 • Godišnje izvješće
 • Odluka o utvrđivanju GFI-a
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka**
 • Referentna stranica ako su dokumenti iz točke 1., 2. i 3. predani u elektroničkome obliku

 

30.09.

Radi javne objave

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj (obveznik konsolidacije: poduzetnik koji u skupini poduzetnika predstavlja matično društvo). Obvezna dokumentacija kao i kod nekonsolidiranih GFI-a, osim Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Obveznici iz članka 4. stavka 3.

30.04.

za potrebe statistike

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Dodatni podaci

Neaktivni poduzetnik

30.04.

 • Izjava o neaktivnosti poduzetnika

*Rokovi za predaju GFI-a za 2019. godinu su: za statističke i druge potrebe - 30. lipnja 2020., za javnu objavu - 8 mjeseci po isteku poslovne godine, konsolidirani izvještaji - 10 mjeseci po isteku poslovne godine. Rok za prijavu obveze konsolidacije je 30. lipnja 2020. (članak 34., stavak 2. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 120/116, 116/18 i 42/20), Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN br. 43/20))

**Obavezno se predaje, ali može biti dio godišnjega financijskog izvještaja, tj. može se navesti u bilješkama, ili dio godišnjega izvješća, pa u tom slučaju ne treba biti predana kao poseban dokument.

***Kad su obveznici revizije prema članku 20. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), a to su: pojedinačni i konsolidirani GFI subjekata od javnoga interesa te velikih i srednjih poduzetnika, pojedinačni i konsolidiranih GFI dioničkih društava, komanditnih društva i društava s ograničenom odgovornošću ako prelaze dva od tri kriterija: ukupna imovina – 15.000.000,00 kuna, ukupni prihodi – 30.000.000,00 kuna i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 25. Ako nisu obveznici revizije temeljem navedenih kriterija, obvezi revizije podliježu i odvojeni te konsolidirani GFI poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te GFI poduzetnika koji su sudionici statusne promjene kao preuzimatelji ili novoosnovana društva. Uz revizorsko izvješće poduzetnik obavezno prilaže i kompletan GFI u nestandardnome obliku tj. GFI koji je bio predmet revizije.

OBVEZA PRIJAVE KONSOLIDACIJE

Sukladno članku 34., stavku 9. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), matično društvo dužno je obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu. Obvezu konsolidacije moguće je prijaviti:

 • putem aplikacije RGFI putem WEB-a (aplikacija za predaju godišnjih financijskih izvještaja putem interneta),

 • u Fininim poslovnicama, putem obrasca za prijavu obveze konsolidacije.

Obveznici koji posjeduju poslovni certifikat koji glasi na matično društvo ili drugi subjekti koji na svome certifikatu imaju dodijeljeno pravo za predaju godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika koji predstavlja matično društvo u grupi i obveznik je konsolidacije, obvezu konsolidacije prijavljuju putem web aplikacije RGFI.

Ostali obveznici prijavu obveze konsolidacije mogu obaviti u bilo kojoj Fininoj poslovnici.

GFI i ostala dokumentacija mogu se predavati u elektroničkome ili papirnatom obliku. GFI čiji je strukturu i sadržaj propisala HANFA ili HNB predaju se isključivo u elektroničkom obliku i to u poslovnici Fine u formatu Excel datoteke, na CD-u ili USB-u.

Standardnu dokumentaciju možete predati:

1. Osobno u bilo kojoj Fininoj poslovnoj jedinici ili poštom na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika:

 • u papirnom obliku, 

 • u formatu Excel datoteke (na mediju za elektroničku pohranu podataka - usb/cd)

2. Putem web aplikacije RGFI, u zakonski propisanom roku uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata (FINA e-kartica/USB token).

Nestandardnu dokumentaciju možete predati:

1. Osobno u bilo kojoj Fininoj poslovnoj jedinici ili poštom na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika:

 • u papirnom obliku.

2. Putem web aplikacije RGFI u zakonski propisanom roku uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata (FINA e-kartica/USB token)).

Godišnji financijski izvještaj (standardna dokumentacija u formatu Excel datoteke) predaje se korištenjem web aplikacije servis RGFI-a putem WEB-a uz potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom od strane ovlaštenih osoba.

Uz standardnu dokumentaciju putem web aplikacije može se predati i sva nestandardna dokumentacija koja je prethodno, na papiru, potpisana od strane ovlaštenih osoba. Tako potpisan dokument na papiru potrebno je skenirati i putem web aplikacije učitati u PDF formatu.

Svu dokumentaciju namijenjenu javnoj objavi dužni ste Fini dostaviti istodobno, osim kada standardnu dokumentaciju dostavljate putem internetske aplikacije, a nestandardnu u Fininoj poslovnoj jedinici ili putem pošte.

KONTROLA PREDANE DOKUMENTACIJE

Kod zaprimljene dokumentacije u Registru provjerava se njena potpunost te računska i logička ispravnost.

Potpunost izvještaja: provjerava se je li predana sva dokumentacija, jesu li upisani identifikacijski podaci te jesu li ovlaštene osobe ovjerile i potpisale GFI i ostalu dokumentaciju. Računske kontrole propisane su na standardnim obrascima, a logičke kontrole ugrađene u Excel datoteku i aplikaciju RGFI.

Nepotpunu dokumentaciju Fina ne zaprima već je vraća uz obavijest o razlozima nezaprimanja.

O netočnoj dokumentaciji Fina vas obavještava te ste je dužni ispraviti u roku 8 dana od primitka obavijesti.

S obzirom na to da je Državni zavod za statistiku ukinuo kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija, navedena skupina poslovnih subjekata od 2013. godine i dalje nije obvezna podnositi tromjesečne statističke izvještaje na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.

Za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1, s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja, poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju navedenih izvještaja nisu definirani rokovi, tj. poduzetnici ih mogu podnijeti neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem bonitetne informacije na obrascu BON-1.

Tromjesečni izvještaji poduzetnika predaju se u elektroničkom (CD, USB/putem Interneta) ili papirnom obliku.

GFI - Obrazac za prijavu obveze konsolidacije