Predaja obrazaca R-S i R-Sm

U poslovnicama Fine možete predati obrasce R-S i R-Sm u papirnom obliku ili u elektroničkom zapisu na nositelju (USB, CD...).

Obrazac R-S je specifikacija po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak. Obveznik ga je dužan ispostaviti za svaku isplatu plaće ili naknade koja se odnosi na razdoblje od 2002. do 2004. godine.  

Obrazac R-Sm je specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja i obveznik ga je dužan ispostaviti prilikom svake isplate plaće, naknade ili drugog dohotka, a koja se odnosi na razdoblje od 2005 godine, nadalje.  

Napomena: Isti dan se ne mogu predati izvorni i korektivni Obrazac kojim se ispravlja izvorni Obrazac  niti se istog dana mogu predati više od jednog korektivnog obrasca kojim se ispravlja isti izvorni Obrazac. 

U poslovnicama Fine možete predati obrasce R-S i R-Sm u papirnom obliku za najviše 24 osiguranika, a u elektroničkom zapisu na nositelju (USB, CD...) za najviše 100 osiguranika.

Predaja Obrazaca R-S i R-Sm na papiru

Upute za predaju Obrazaca R-S i R-Sm na papiru:

  • predati dva primjerka Stranice A i jedan primjerak Stranica B. Nakon ovjere u Fini, jedan primjerak Stranice A vraća se podnositelju dok se drugi primjerak Stranice A i sve Stranice B arhiviraju u REGOS-u
  • ovjeriti Stranicu A i B pečatom tvrtke te potpisom ovlaštene osobe. Pečatom ne mora biti ovjeren jedino Obrazac koji predaje vrsta obveznika 13, 20 i 21
  • podnijeti Obrazac za najviše 24 osiguranika
  • Obrazac može imati do 9 Stranica B, s najviše 12 redaka na jednoj Stranici B
  • Obrazac mora biti ispisan čitljivo, ne smije biti popunjen grafitnom olovkom te na njemu ne smije biti nikakvih preinaka. 

Prilikom predaje Obrazaca R-S ili R-Sm u sustav REGOS-a u poslovnicama Fine, dobit ćete Pregled nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, a ako su podaci s Obrasca neispravni, dobit ćete i dokument Greške u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima.

Predaja Obrazaca R-S i R-Sm u elektronskom zapisu 
Obrasce R-S i R-Sm u elektronskom zapisu možete predati za najviše 100 osiguranika. Uz elektronski zapis obavezno trebate predati dvije ovjerene Stranice A obrasca na papiru. Nakon ovjere u Fini jedan primjerak Stranice A vraća se podnositelju dok se drugi primjerak arhivira u REGOS-u.
Elektronski zapis mora biti formiran prema Formatu sloga propisanog Pravilnikom o obrascu R-S i R-Sm.

U elektronskom zapisu nije moguće predati jedino Obrazac R-S vrste uplate '09' (kamate za ostale doprinose, porez i prirez) te Obrazac R-Sm vrste obračuna/ispravka '88' (ispravak podataka samo na Stranici A) te se navedeni obrasci predaju isključivo u papirnom obliku.

Od 1. siječnja 2014. godine uvedeno je objedinjeno prikupljanje podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja putem Obrasca JOPPD.

U skladu s navedenim izmjenama, za sve isplate primitaka nakon 1. siječnja 2014. godine, podaci se dostavljaju u Poreznu upravu na Obrascu JOPPD putem servisa e-Porezna.

Način registracije, prijave te sve aktualnosti i dokumentaciju vezanu uz Obrazac JOPPD možete pronaći na stranici Porezne uprave

Obveznici će i nadalje Obrazac R-S/R-Sm moći podnijeti u Fini, ali samo u slučaju kada je izvršena uplata za obvezne mirovinske doprinose iz ranijih godina, a nije podnesen Obrazac R-S/R-Sm te u slučaju potrebe za ispravkom podataka na podnesenom Obrascu R-S/R-Sm (korektivni obrazac).

Informacije koje se odnose na popunjavanje Obrasca R-S i R-Sm mogu se dobiti u kontakt centru REGOS-a (Gajeva 5, 10 000 Zagreb) pozivom na broj telefona 01/4898 999. Više informacija potražite na stranicama Regosa.