Predstečajni postupak

Stečajnim zakonom propisane su radnje koje je Fina dužna poduzeti u predstečajnom postupku koji se provodi pred nadležnim trgovačkim sudom.

Pokretanje predstečajnog postupka provodi se podnošenjem prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka od strane dužnika ili vjerovnika na propisanom obrascu nadležnom trgovačkom sudu.

Predstečajni postupak provodi nadležni trgovački sud, a sudionici postupka Fini dostavljaju:

  • prijavu tražbine i ispravu iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje
  • očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama
  • očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama (ako je imenovan) i
  • osporavanje tražbina u predstečajnom postupku od strane vjerovnika

na propisanim obrascima dostupnim na web stranicama Ministarstva pravosuđa RH.

Vjerovnici mogu prijave tražbina dostaviti Fini u roku od 21 dan od dana dostave Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. 

Fina je dužna u roku od 3 dana od dana isteka roka za prijavu tražbina objaviti tablicu prijavljenih tražbina zajedno s prijavama tražbina i ispravama na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. 

Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama i očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama dostavljaju se Fini, na propisanom obrascu, u roku od 30 dana od dana dostave tablice prijavljenih tražbina, a Fina je dužna u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu očitovanja objaviti na e-oglasnoj ploči sudova očitovanje dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno podatak da očitovanje nije dostavljeno. 

Vjerovnik može osporiti prijavljenu tražbinu drugog vjerovnika na propisanom obrascu koji se dostavlja Fini u roku 15 dana od dana dostave očitovanja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika, odnosno 15 dana od dana dostave podatka da dužnik i povjerenik nisu dostavili očitovanje. Fina je dužna objaviti tablicu osporenih tražbina u roku od 3 dana od dana isteka roka za osporavanje tražbina. 

Fina je dužna, najkasnije prvog dana nakon primitka, objaviti na e-oglasnoj ploči sudova dopunu tablice prijavljenih tražbina za prijavu tražbina koje su pristigle nakon objave tablice prijavljenih tražbina, dopunu tablice očitovanja dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku za očitovanja koja su pristigla nakon objave očitovanja dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno dopunu tablice osporenih tražbina u predstečajnom postupku od strane vjerovnika za osporavanja koja su pristigla nakon objave tablice osporenih tražbina. Navedene dopune tablica objavljuju se zajedno sa zaprimljenim pismenima i ispravama. 

Fina je dužna nadležnom trgovačkom sudu dostaviti cjelokupnu zaprimljenu dokumentaciju u papirnatom obliku u roku od 3 dana od isteka roka za osporavanje tražbina, a naknadno zaprimljenu dokumentaciju najkasnije prvog dana nakon primitka. 

Dokumentacija u predstečajnom postupku dostavlja se u nadležni regionalni centar Fine poštom, s naznakom "Za predstečajni postupak" ili neposrednom dostavom, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Financijska agencija, RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Trgovačkim sudom u Bjelovaru i Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Financijska agencija, RC Osijek, Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Osijeku.

Financijska agencija, RC Rijeka, Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Pazinu i Trgovačkim sudom u Rijeci.

Financijska agencija, RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split, nadležna je za zaprimanje dokumentacije u predstečajnim postupcima koji se vode pred Trgovačkim sudom u Zadru, Trgovačkim sudom u Splitu i Trgovačkim sudom u Dubrovniku. 

Sukladno izmjenama i dopunama Stečajnog zakona ("Narodne novine", broj 36/22), koji je stupio na snagu 31. ožujka 2022.g., u prekograničnim slučajevima prijava tražbine može se podnijeti i putem elektroničkih sredstava komunikacije.   

Adresa elektroničke pošte putem koje je moguće prijaviti tražbinu u prekograničnim slučajevima je prijavatrazbine@fina.hr 

Navedena adresa elektroničke pošte namijenjena je isključivo prijavi tražbine vjerovnika koji imaju prebivalište ili sjedište u državi izvan države u kojoj se vodi predstečajni postupak, odnosno izvan Republike Hrvatske. 

Ako je pojedina prijavljena tražbina navedena u Prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka i bude osporena, podnositelj prijave dužan je za prijavu svake pojedine tražbine platiti naknadu Fini u iznosu od 2% od iznosa tražbine, ali ne više od 26,54 EUR (200,00 HRK).

Ako pojedina prijavljena tražbina nije navedena u Prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka i nije osporena, dužnik je dužan za prijavu svake pojedine tražbine platiti naknadu Fini u iznosu od 2% od iznosa tražbine, ali ne više od 26,54 EUR (200,00 HRK ). 

Prilikom predaje prijave tražbine nije potrebno uplatiti naknadu za prijavu tražbine. 

Na temelju tablice ispitanih tražbina nadležni sud u predstečajnom postupku donosi Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama, sukladno kojemu odgovarajućim rješenjem utvrđuje obveznika plaćanja naknade za prijavu tražbine (dužnik/vjerovnik).

 

Natrag

Pregled zbirnih podataka iz Sustava provedbe Jednostavnog postupka stečaja potrošača 31.12.pdf

Pregled zbirnih podataka iz Sustava provedbe Jednostavnog postupka stečaja potrošača 31.12.pdf

Umanjena slika Uploadao Marina Stojanovic, 02.01.23. 13:18
Pregled
1 od 4