Prijeboj potraživanja

FINA je ovlaštena agencija za prijeboj potraživanja s poreznim dugom.

FINA kao ovlaštena agencija u postupku provodi prijeboj potraživanja s poreznim dugom temeljem Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 30/17). 

Temeljem dostavljenih podataka FINA obavlja obračun prijeboja.

Nakon izvršenog prijeboja FINA stjecatelju potraživanja dostavlja „Obavijest o izvršenom prijeboju potraživanja po osnovi prava iz članka 73. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona s obvezom po osnovi poreznog duga - Obrazac OK-POR“.

 

Kontakt adresa elektroničke pošte za prijeboj potraživanja je: proracun@fina.hr .