U Sustavu postoje tri vrste Kartica:

Svaka prodaja Plavog dizela evidentira se u Sustavu Plavi dizel, a omogućena je prodaja Plavog dizela samo korisnicima kartica do Kvote koja im je prethodno odobrena.

Za isporuku opreme (EFT POS uređaja sa pripadajućom EFT POS aplikacijom, te uputama za rukovanje) i pristup prodavatelja Sustavu potrebno je s Finom sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji za prihvaćanje kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena. Za sklapanje navedenog Ugovora prodavatelj kontaktira Finu za dogovor oko sklapanja Ugovora.

Za pristup Sustavu bez isporuke opreme odnosno EFT POS uređaja sa pripadajućom EFT POS aplikacijom te uputama za rukovanje prodavatelj je dužan prijaviti prodajno mjesto/mjesta i ishoditi odobrenje od strane Fine za spajanje na Sustav.


Prema Zakonu o trošarinama (NN br. 106/2018, 121/2019, 144/2021), dizelsko gorivo za namjene propisane člankom 103. Zakona (u daljnjem tekstu: Plavi dizel) izuzeto je od plaćanja trošarina. Zakon o trošarinama propisuje vođenje elektroničke evidencije prodaje Plavog dizela stoga je Fina, temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske, uspostavila sustav kojim će se nadzirati njegova potrošnja.


Odluke Vlade donesene prema starom Zakonu o trošarinama

1. Odluka o obavljanju poslova programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi donesena na sjednici Vlade 20. svibnja 2010. godine.

 • 1. srpnja 2010. godine uspostava Sustava nadzora potrošnje Plavog dizela za korisnike prava u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi.

2. Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi donesena na sjednici Vlade 29. svibnja 2013. godine.

 • 1. srpnja 2013. godine širenje Sustava nadzora potrošnje Plavog dizela na korisnike prava u plovidbi. 

Prodajno mjesto prodavatelja prije istakanja Plavog dizela dužno je:

 1. za korisnike kartice GPR provjeriti identitet kupca usporedbom kartice GPR i identifikacijskih isprava: 
  •    Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili
  •    Rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili
  •    Povlastice za ribolov i/ili
  •    Povlastice za uzgoj i/ili
  •    Povlasticu/dozvolu za akvakulturu
 2. za korisnike kartice ePI provjeriti identitet kupca važećim Pravilnicima o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na Plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu.
 3. za korisnike kartice GP provjeriti da je plovilo ili plovni objekt, u kojeg će se izvršiti izravno utakanje, navedeno na kartici GP.
   

Sukladno važećim pravilnicima o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na Plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, prije samog istakanja prodajno mjesto prodavatelja dužno je upitom u stanje provjeriti raspoloživu količinu Plavog dizela. Upit u stanje provodi se putem EFT POS uređaja, koji je odobren ili isporučen od strane Fine, tako što se kartica provlači kroz EFT POS uređaj pri čemu se obrađuje procedura upita u stanje s tiskanjem odgovora. Upitom u stanje provedenim preko EFT POS uređaja, također se provodi rezervacija raspoložive količine tako da tijekom sljedećih 60 minuta za tog Korisnika prodaja može biti odobrena samo na tom prodajnom mjestu prodavatelja koje je izvršilo upit u stanje.

 • Ako Korisnik ima raspoloživu količinu Plavog dizela na EFT POS uređaju tiskat će se potvrda „Upita u stanje“ na kojoj će pisati trenutno raspoloživa količina.
 • Ako Korisnik nema raspoložive količine Plavog dizela, na EFT POS uređaju tiskat će se potvrda „Upita u stanje“ na kojoj će pisati količina 0 litara i poruka: „Vaša raspoloživa količina je potrošena“. Prodajno mjesto prodavatelja vraća Korisniku Karticu i potvrdu uz obrazloženje da se prodaje na može izvršiti budući da je odobrena količina potrošena.

U slučaju da postupak istakanja i evidentiranja kupoprodaje traje duže od 60 minuta od upita u stanje, prodajno mjesto prodavatelja treba ponoviti upit u stanje kako bi se produljila rezervacija.

Ako prodajno mjesto prodavatelja ne izvrši upit u stanje prije istakanja Plavog dizela, prodavatelj preuzima svu odgovornost za eventualnu neovlaštenu kupoprodaju Plavog dizela.

Nakon provedenog postupka provjere isprava propisanog Zakonom i pravilnicima i utvrđene raspoložive količine Plavog dizela, prodajno mjesto prodavatelja može pristupiti izravnom utakanju tražene količine Plavog dizela koja mora biti manja ili jednaka od raspoložive količine. Prodavatelj odgovara za prekoračenje raspoložive količine u tom utakanju u odnosu na iskazano stanje.

Nakon istakanja Plavog dizela, prodajno mjesto prodavatelja evidentira točnu istočenu količinu putem EFT POS uređaja provlačenjem Kartice i unosom količine u uređaj sukladno uputi o radu s EFT POS uređajima. EFT POS uređaj ispisuje potvrdu na kojoj je navedeno da li je transakcija odobrena ili nije. Samo u slučaju kada je na potvrdi navedeno da je transakcija odobrena, prodajno mjesto prodavatelja može izdati račun. Potvrda o transakciju (tzv. „slip“) mora biti potpisana od strane Korisnika u prisutnosti djelatnika prodajnog mjesta prodavatelja. U protivnom, dokumentacija se smatra nevažećom, a prodaja neautoriziranom, te prodavatelj snosi punu odgovornost za eventualno neovlašteno istakanje Plavog dizela.

Prilikom postupka autorizacije trenutno raspoloživa količina Plavog dizela koju Korisnik ima, umanjuje se za istočnu količinu.

Postupak u slučaju odbijanja transakcije

U slučaju kada je transakcija odbijena, prodajno mjesto prodavatelja može provjeriti razlog odbijanja pozivom na pozivni centar na broj 0800 8880.

Ako EFT POS uređaj javlja komunikacijsku grešku, prodajno mjesto prodavatelja istu prijavljuje pružatelju komunikacijskih usluga ili informatičko – komunikacijskoj podršci. U slučaju potrebe, greška može biti prijavljena Fini pozivom na prethodno navedeni pozivni centar.

Čuvanje obrazaca

Prodavatelj je dužan potvrde odobrenja kupnje i ispisa stanja iz EFT POS uređaja, kao i obrasce za uzimanje otiska kartice u imprinterima, čuvati u roku propisanom za čuvanje pripadajućeg računa.

Temeljem odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN br. 80/2020)* objavljujemo Tehničke uvjete za prihvat kartica goriva i ePI

 

Propisi:

 • Zakon o trošarinama (NN br. 106/2018, 121/2019, 144/2021);

 • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel  za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat  plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN br. 1/2019);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN br. 1/2019);
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN br. 80/2020).

Reklamacije odnosno prijava odstupanja u evidentiranju prodaje

U slučaju da je djelatnik na prodajnom mjestu kontrolom ustanovio da je došlo do pogreške kod provođenja prodaje plavog dizela te istu treba ispraviti.

Zahtjev treba imati naznačeno:

 • poništavanje transakcije, smanjenje  ili povećanje iznosa; 
 • datum i vrijeme transakcije;
 • broj odobrenja transakcije;
 • MIBPG/CFR ili IPPO broj;
 • OIB i naziv korisnika kartice i/ili ime ili naziv plovila ili plovnog objekta; 
 • MID i TID prodajnog mjesta;
 • potpis od strane prodavatelja;
 • ako je ispravak iznosa točno naznačiti koji je ispravan iznos. 

Uz navedene podatke o transakciji nad kojim se vrši reklamacija treba dostaviti i račun i slip kao dokaz o prodaji (ako postoji).

Kod reklamacija čijim provođenjem se ukupna potrošnja po računu imatelja kartice povećava treba postojati dokument sa ovjerom odobrene količine od strane imatelja kartice. Ukoliko takav dokument ne postoji podnositelj reklamacije je dužan dati pismenu izjavu o tome. Original dokumenta potrebno je dostaviti u Finu.

Zahtjev je moguće poslati jednim od ponuđenih načina slanja:

 • telefaksom na broj: 01/6127 170
 • elektroničkom poštom na adresu: dizel@fina.hr
 • poštom na adresu: 
  Financijska agencija
  Sektor servisa za državu
  Centar kartičnog poslovanja 
  Koturaška ulica 43
  10 000 Zagreb

Postupak u slučaju tehničkih problema

U slučaju problema u radu sa POS uređajem, djelatnik naplatnog mjesta se najprije obraća Call Centru Fine:

Broj telefona: 0800 8880 
Radno vrijeme podrške: 06:00 – 22:00 h,  svaki dan uključujući nedjelje i praznike.

Djelatnik Call centra u razgovoru s djelatnikom na prodajnom mjestu saznaje sve potrebne informacije kako bi utvrdio problem te krenuo u rješavanje. 

Djelatnik na prodajnom mjestu mora imati pripremljen broj terminala i prodajnog mjesta (TID i MID), te kod odbijanja s potvrde o transakciji. TID i MID su otisnuti na naljepnici koja se nalazi na uređaju.

U slučaju da je potrebno provesti transakciju, a EFT POS uređaj ne radi ispravno, prodajno mjesto prodavatelja zove pozivni centar na broj 0800 8880 i traži glasovnu autorizaciju

Glasovne autorizacije moguće je koristiti samo za GPR i GP kartice. Glasovna autorizacija se ne može koristiti za ePI kartice (poljoprivredne iskaznice).

Za provođenje autorizacije, prodajno mjesto prodavatelja mora znati svoju MID oznaku, PAN broj Kartice (19 brojeva) i količinu Plavog dizela koju želi utočiti. Od pozivnog centra dobiva broj autorizacije kako bi rezerviralo odgovarajuću količinu. Po dobivenoj autorizaciji prodajno mjesto prodavatelja pristupa istakanju te je dužno osigurati da je utočena količina manja ili jednaka od količine rezervirane glasovnom autorizacijom.

Pomoću imprintera (uređaj za uzimanje otiska poznatiji pod kolokvijalnim nazivom „pegla“) djelatnik prodajnog mjesta uzima otisak Kartice tako da umetne Karticu i Finin obrazac za uzimanje otiska Kartice (poznat pod kolokvijalnim nazivom „slip“) u imprinter i povuče klizač imprintera preko obrasca i Kartice. Potom na obrazac upisuje točno istočenu količinu, broj autorizacije i datum. Navedeni obrazac Korisnik Kartice obavezno mora potpisati u prisutnosti djelatnika prodajnog mjesta prodavatelja. U protivnom, dokumentacija se smatra nevažećom, a prodaja neautoriziranom te prodavatelj snosi punu odgovornost za eventualno neovlašteno istakanje Plavog dizela. Prvu kopiju obrasca prodajno mjesto prodavatelja uručuje Korisniku zajedno s računom i Karticom, a preostala dva primjerka zadržava za svoju evidenciju.

U slučaju da istočena količina nije jednaka rezerviranoj količini, kopije obrasca i računa dostavljaju se u Finu istim postupkom kao i za reklamacije.

Po uspostavi rada EFT POS uređaja, prodajno mjesto prodavatelja ručno unosi podatke s obrasca za uzimanje otiska u EFT POS uređaj prema postupku za naknadni unos transakcija koji je opisan u uputi o radu s EFT POS uređajima koja je dostavljena s uređajem.

 • telefaks: 01/6127 170
 • e-pošta: dizel@fina.hr
 • adresa pošte: 
  Financijska agencija
  Sektor servisa za državu
  Centar kartičnog poslovanja 
  Koturaška ulica 43
  10 000 Zagreb