Preuzimanje digitalnih certifikata izdanih na Fina e-kartici ili USB tokenu

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata.

Digitalne certifikate korisnik preuzima u registracijskom uredu Fine ili na lokaciji korisnika, ako je korisnik tako zatražio na Zahtjevu za izdavanje poslovnih certifikata. Certifikate korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Da bi korisnik mogao koristiti certifikate na kripto uređaju (siguran kriptografski uređaj ili QSCD), potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku.

Napomena za korisnike Mac računala:

Korisnici Mac računala mogu samostalno izvršiti aktivaciju, preuzimanje i obnavljanje certifikata na CMS sustavu pod uvjetom da imaju jednu od tri zadnje verzije operativnog sustava. 

Certifikati podržavaju Mac operativni sustav, ali mogućnost korištenja certifikata u nekom od elektroničkih servisa ovisi o tome je li vlasnik servisa omogućio rad na tom operativnom sustavu. Fina je nadležna samo za servise koji su u vlasništvu Fine. Informacije o tehničkim preduvjetima za pristup i rad na Fininim servisima korisnici mogu pronaći na web stranici Fine kod svakog od željenih servisa.

Za servise poput e-Porezna, e-Zdravstveno, e-HZMO i dr. koji nisu u vlasništvu Fine tehničke preduvjete za korištenje istih potrebno je provjeriti s vlasnicima servisa.
 

Programska podrška za ActivIdentity kripto uređaj:

Programska podrška za Gemalto/Thales kripto uređaj:

 Programska podrška za čitače smart kartica:

 Video upute: 


Izdavanje certifikata za ePotpis u Oblaku (certifikat za udaljeni e-potpis)

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi mogao izvršiti izdavanje certifikata za ePotpis u Oblaku, korisnik dobiva aktivacijske podatke  na adresu e-pošte i putem SMS-a. Aktivacijski podaci  mogu se naknadno preuzeti i u Fini.

Certifikati se izdaju preko portala za preuzimanje digitalnih certifikata (CMS).

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira zaporku koja je neophodna za korištenje certifikata i zaporku za opoziv certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku za korištenje certifikata neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku za opoziv certifikata neće biti moguće zatražiti opoziv tog certifikata telefonskim putem.

Link za preuzimanje certifikata

Uputa za izdavanje certifikata za ePotpis u oblaku (certifikati za udaljeni e-potpis)


Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje poslovnih soft certifikata

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi mogao preuzeti poslovni soft certifikat, skrbnik dobiva aktivacijske podatke osobno u registracijskom uredu Fine ili na adresu e-pošte i putem SMS-a.

Ako prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine.

Ako je skrbnik certifikata prilikom predaje dokumentacije identificiran te ako je u Zahtjevu naveo podatak o adresi e-pošte i broju mobitela, aktivacijske će podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a).

Certifikati se izdaju u soft obliku, preko portala za preuzimanje digitalnih certifikata (CMS), pri čemu se kreira datoteka s ekstenzijom .p12. Certifikat se preuzima unošenjem referentnog broja i autorizacijskog koda. Poslovni soft certifikat može se preuzeti putem računala ili mobilnog uređaja, ovisno o namjeni certifikata.

U procesu preuzimanja certifikata korisnik unosom zaporke zaštićuje datoteku koju će preuzeti na svoje računalo ili mobilni uređaj. Datoteka s ekstenzijom .p12 koju će korisnik preuzeti sadrži certifikat i korisnikov privatni ključ.

Link za preuzimanje certifikata

Uputa za preuzimanje poslovnog soft certifikata


Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)

Potpunu dokumentaciju za izdavanje poslovnih soft „lightweight“ certifikata Fina zaprima od Carinske uprave gdje je dokumentacija dostavljena te vrši identifikaciju poslovnog subjekta i potpisnika.

Nakon uspješne provjere, podatke za plaćanje Fina dostavlja na e-mail adresu. Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti na e-mail adresu finacert@fina.hr, nakon čega se isporučuju aktivacijski podaci kojima se certifikat preuzima preko portala za preuzimanje digitalnih certifikata (CMS).

Link za preuzimanje certifikata

Uputa za preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)


Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje aplikacijskog ili SSL certifikata za poslužitelj

Nakon obrade dokumentacije koju je skrbnik certifikata osobno predao u Finu, skrbnik aktivacijske podatke dobiva odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a). Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, skrbnik preuzima certifikat putem Fininog portala za preuzimanje certifikata (CMS) sukladno predanom zahtjevu.

Link za preuzimanje certifikata

Uputa za preuzimanje aplikacijskog digitalnog certifikata putem portala CMS
Uputa za preuzimanje poslužiteljskog SSL certifikata putem portala CMS


Preuzimanje certifikata za fiskalizaciju

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi mogao preuzeti certifikat za fiskalizaciju, skrbnik dobiva aktivacijske podatke osobno u registracijskom uredu Fine ili na adresu e-pošte i putem SMS-a.
Ako prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine.
Ako je skrbnik certifikata prilikom predaje dokumentacije identificiran te ako je u Zahtjevu naveo podatak o adresi e-pošte i broju mobitela, aktivacijske će podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a). Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, skrbnik preuzima certifikat preko portala za preuzimanje certifikata (CMS).

Link za preuzimanje certifikata

Proceduru i upute za preuzimanje certifikata za fiskalizaciju možete pronaći ovdje.


Preuzimanje osobnih soft certifikata

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi mogao preuzeti osobni soft certifikat, korisnik dobiva aktivacijske podatke osobno u registracijskom uredu Fine ili na adresu e-pošte i putem SMS-a.
Ako prilikom predaje dokumentacije korisnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine.
Ako je korisnik certifikata prilikom predaje dokumentacije identificiran te ako je u Zahtjevu naveo podatak o adresi e-pošte i broju mobitela, aktivacijske će podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a).

Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, korisnik preuzima certifikat preko portala za preuzimanje certifikata (CMS).

Link za preuzimanje certifikata

Uputa za preuzimanje osobnih soft certifikata


 

Na Portalu za preuzimanje certifikata možete preuzeti sljedeće certifikate:

  • certifikati za fiskalizaciju
  • SSL certifikat za web poslužitelj
  • aplikacijski certifikat
  • osobni soft certifikati
  • poslovni soft certifikati (LCP)
  • poslovni soft certifikati
  • certifikat za elektronički potpis u oblaku (udaljeno potpisivanje)

Ulaz u Portal za preuzimanje certifikata možete naći ovdje.


CA certifikate možete preuzeti na donjim linkovima:

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015.

Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) 

SHA1: 62:02:bf:16:9a:f2:7f:a6:7e:d0:ce:c6:6b:78:2b:83:22:61:26:e9

SHA256: 5a:b4:fc:db:18:0b:5b:6a:f0:d2:62:a2:37:5a:2c:77:d2:56:02:01:5d:96:64:87:56:61:1e:2e:78:c5:3a:d3

Datum izdavanja: 24.11.2015.
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - DER
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - PEM
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - TXT

 

Fina RDC 2020 (subordinirani CA certifikat) 

SHA1: 46:d5:d3:e3:76:59:c9:e2:5b:6a:56:78:c7:82:5e:43:4e:53:66:c3

SHA256: 41:40:b7:06:29:fd:a4:b8:a3:6f:d5:3f:b0:aa:53:23:71:57:86:99:31:b8:b2:30:8f:d0:5d:f3:ff:7d:78:ab

Datum izdavanja: 25.11.2020.
Fina RDC 2020 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC 2020 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC 2020 (subordinirani CA certifikat) - TXT

 

Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) 

SHA1: d8:86:43:90:c7:6c:9b:71:f0:40:4f:f3:76:fc:38:fd:73:78:7d:08

SHA256: 85:7b:fc:e4:3b:1b:b4:60:1f:f4:54:3b:46:d3:fb:2e:21:3b:f9:b4:fe:eb:6f:13:be:9e:f4:5c:04:ff:6f:8b

Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - TXT

 

Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) 

SHA1: 1c:f5:2f:38:06:4b:fa:95:1e:45:b2:f3:9c:de:3f:d5:13:31:35:cd

SHA256: 0a:af:b7:83:43:b5:30:ba:06:17:c0:9a:70:ab:28:5b:30:42:59:f4:96:e0:19:af:ef:84:08:f2:a6:dd:00:f3

Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - TXT

 

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-1) – izdavani do 06.12.2015.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA

SHA1: 4c:4b:ed:f2:a8:d7:64:c1:fe:dc:81:af:d6:37:0f:50:30:7a:0a:12

SHA256: 69:2e:c3:11:e1:71:45:70:1c:01:11:a1:0b:05:88:a4:33:a0:01:04:5d:f9:bf:da:5f:fa:4f:c3:69:ab:bc:eb

Datum izdavanja: 21.07.2003.
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - TXT

 

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA 

SHA1: 6e:46:67:b5:5e:5e:e3:4e:ad:8c:c2:1c:fa:a1:0b:b8:bf:c9:a5:30

SHA256: 03:d5:82:de:79:07:81:9e:f8:85:fd:99:ad:4e:9f:2c:db:68:97:08:ef:82:ad:b6:af:ce:68:c4:cf:b9:b4:a6

Datum izdavanja: 05.01.2005.
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - TXT