Ako bilo koja informacija sadržana u certifikatu postane netočna (poput pravnog statusa, promjene naziva, imena i prezimena te ostalih podataka sadržanih u certifikatu), korisnici certifikata su, prema Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, dužni u roku od 7 dana dostaviti pružatelju usluge povjerenja sve nastale statusne i druge promjene, a koje utječu ili mogu utjecati na točnost elektroničkog potpisa.

Osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta dužna je obavijestiti Finu o svakoj promjeni informacija koje sadrži izdani certifikat. Promjene se prijavljuju na propisanom obrascu, a uz njih je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju te podnijeti na uvid identifikacijski dokument, odnosno drugi dokument u koji je nadležni organ unio podatke o promjenama, kako bi se te promjene ažurirale u Registru korisnika i certifikata Fina PKI.

Za promjenu podataka u certifikatu potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za opoziv certifikata,

  • Zahtjev za izdavanje certifikata,

  • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja*,

  • Izvadak iz registra izdan od tijela koje ga je osnovalo ne stariji od 6 mjeseci (za poslovne subjekte) te

  • identifikacijski dokument u koji je unesen podatak o promjeni (za fizičku osobu).

*Svi postojeći korisnici koji promjenu podataka u certifikatu rade za certifikate izdane do 29.10.2017. pri čemu se izdaju novi EU certifikati usklađeni eIDAS uredbom trebaju potpisati i dostaviti novi odgovarajući Ugovor o obavljanju usluga certificiranja.

Korisnik je promjene dužan dostaviti u registracijski ured Fine.

Ako su certifikati izdani na Sigurnom kripto uređaju, uz dokumentaciju je potrebno dostaviti i uređaj na kojem se nalaze certifikati za koje se radi izmjena.

Ako su certifikati za koje se radi izmjena izdani na QSCD kripto uređaju, ne postoji mogućnost izdavanja novih certifikata na istom uređaju već se korisniku izdaje novi QSCD uređaj s novim certifikatima.

Promjena podataka u certifikatu ovisno o vrsti uređaja na kojem su izdani naplaćuje se prema redovnom cjeniku Fine.

Dokumentacija za izdavanje certifikata

Ako korisnik promijeni OIB poslovnog subjekta, tada nije moguće tražiti promjenu podataka u certifikatu. Takva se izmjena ne smatra promjenom podataka u certifikatu već izdavanjem certifikata za novi poslovni subjekt. U tom je slučaju potrebno postojeće certifikate opozvati te zatražiti izdavanje certifikata za novi poslovni subjekt.

Promjena podataka u certifikatu podrazumijeva opoziv postojećih te izdavanje novih certifikata sa izmijenjenim podacima što znači da je valjanost certifikata dvije godine (za certifikate srednje razine sigurnosti), odnosno 5 godina (za certifikate standardne razine sigurnosti) od datuma promjene.