PSD2 kvalificirani certifikati za pružatelje platnih usluga

Udovoljavaju zahtjevima PSD2 direktive i Delegirane uredbe komisije (EU) 2018/389

Svaki pružatelj platnih usluga koji želi pružati platnu uslugu u skladu s novom PSD2 Direktivom o platnim uslugama (Direktiva EU-a 2015/2366) obavezan je koristi PSD2 kvalificirane certifikate kako bi osigurao svoju pouzdanu autentikaciju u komunikaciji i razmjeni podataka s drugim korisnicima. 

PSD2 kvalificirani certifikati udovoljavaju zahtjevima PSD2 direktive i Delegirane uredbe komisije (EU) 2018/389 (tzv. RTS dokument) čime osiguravaju autentičnost, povjerljivost i cjelovitost podataka u procesu komunikacije i njihove razmjene. Osim toga, potrebno je naglasiti i važnu činjenicu da korištenje PSD2 kvalificiranih certifikata ima i pravni učinak.

Pružatelji platnih usluga koji vode račun i pružatelji platnih usluga koji pružaju usluge informiranja o računima, iniciranja plaćanja i/ili izdavanja kartičnih instrumenata koriste PSD2 kvalificirane certifikate sukladno njihovoj namjeni i učincima:

PSD2 kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica - EU PSD2 QWAC certifikat

Osigurava identifikaciju i autentikaciju pružatelja platnih usluga te povjerljivu komunikaciji s drugom stranom. Više informacija.

EU kvalificirani PSD2 certifikat za e-pečat (QCP-l)

Osigurava identifikaciju i autentikaciju pružatelja platnih usluga  te cjelovitost u razmjeni podataka. Više informacija.