Kvalificirani soft certifikat za e-pečat je certifikat standardne razine sigurnosti. Izdaje se u soft obliku, a pripadajući privatni ključ se čuva u datoteci (za način zaštite ovih privatnih ključeva na lokaciji korisnika, odgovoran je korisnik, odnosno ovlašteni predstavnik kojeg je imenovala osoba ovlaštena za zastupanje).

 

 

 

 

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju 

  Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu  - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka
  Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika
 2. Dostavite u najbliži registracijski ured
 3. Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, ovlašteni predstavnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina: osobno u Finom registracijskom uredu ili na adresu e-pošte i putem SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, ovlašteni predstavnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 

Certifikati standardne razine sigurnosti se izdaju na razdoblje od 5 godine te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Korak 1.1.: Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),

 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbliži Finin registracijski ured.


Korak 3: Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje kvalificiranog soft certifikata za e-Pečat

Nakon obrade dokumentacije koju je ovlašteni predstavnik certifikata osobno predao u Finu, aktivacijske podatke dobiva na jedan od sljedećih načina:

 • Osobno u Finom registracijskom uredu - ako prilikom predaje dokumentacije ovlašteni predstavnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine.
 • Na adresu e-pošte i putem SMS-a - ako je prilikom predaje dokumentacije ovlašteni predstavnik certifikata fizički identificiran, dobiva aktivacijske podatke (referentni broj i autorizacijski kod, odvojeno; referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod na SMS), na način označen u zahtjevu.

Kombinacijom dobivenih podataka, ovlašteni predstavnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

Ovlašteni predstavnik je fizička osoba koja je po zakonu ili na temelju punomoći ovlaštena zastupati autora pečata (pravna osoba koja izrađuje elektronički pečat) u postupku izdavanja i/ili opoziva certifikata za elektronički pečat.

Za izdavanje certifikata za elektronički pečat

Dokumentacija za ispis, potpisivanje na papiru i predaju u Registracijskom uredu Fine:

Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate

 

Dokumentacija za elektroničko potpisivanje i predaju putem servisa OSPD

Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate (OSPD)

 

Ostala dokumentacija

Uvjeti pružanja usluga certificiranja za poslovne certifikate i Izjava o pružanju usluga certificiranja za poslovne certifikate

Cjenik