Nacionalni klirinški sustav

Nacionalni klirinški sustav (NKS) je međubankovni platni sustav za obračun bezgotovinskih platnih transakcija u kunama svih sudionika NKS-a koje glase na relativno male iznose. 

NKS je započeo s radom 5. veljače 2001., a od 06. lipnja 2016., sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA, usklađen je s nacionalnom SEPA shemom za kreditne transfere. Od 5. lipnja 2017. godine NKS obrađuje i izravna terećenja u skladu sa nacionalnim HRK SDD Core i HRK SDD B2B shemama.

 

Sudionici NKS-a mogu biti:

  • Hrvatska narodna banka (HNB)
  • kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a
  • podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države
  • podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica Europske unije za koje su njihova nadležna tijela dostavila obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

  • Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Pravila rada NKS-a propisuje Hrvatska narodna banka, a Financijska agencija donosi upute kojima se određuju operativni postupci NKS-a te cjenik usluga NKS-a. 

Obračun međubankovnih platnih transakcija odvija se u četiri obračunska ciklusa i određen je Terminskim planom obračuna platnih transakcija u NKS-u koji donosi Financijska agencija uz suglasnost Hrvatske narodne banke.

Namira konačnih neto pozicija sudionika izvršava se u Hrvatskom sustavu velikih plaćanja. 

Financijska agencija naplaćuje naknade za usluge vezane uz sudjelovanje sudionika u NKS-u sukladno Cjeniku NKS-a.