Opći uvjeti korištenja usluge FINA Autentikator

1.    Uvodne odredbe

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, imaju sljedeće značenje:

1.1.    Usluga FINA Autentikator (Usluga) – usluga Fine kojom se Korisnicima putem aplikacije FINA Autentifikator omogućava izdavanje vjerodajnice FINA Autentikator. Usluzi se pristupa putem mFine.

1.2.    Aplikacija FINA Autentikator -  Finino rješenje za izdavanje vjerodajnice FINA Autentikator.  

1.3.    Vjerodajnica FINA Autentikator – elektronička vjerodajnica oblika jednokratne lozinke (engl. One-Time Password - OTP) koja služi za autentikaciju odnosno potvrdu/osporavanje elektroničkog identiteta Korisnika te za autorizaciju akcija Korisnika u pristupu i korištenju Servisa.

1.4.    Servisi – elektroničke usluge Fine i drugih pružatelja. 

1.5.    mFina – Finina mobilna aplikacija za pristup Servisima mobilnim uređajima. 

1.6.    Elektronička vjerodajnica - skup podataka kojim se predstavlja korisnik elektroničke usluge, a služi kao dokaz za provjeru elektroničkog identiteta u pristupu elektroničkim uslugama.

1.7.    Elektroničke usluge su usluge koje pružatelji pružaju građanima i drugim korisnicima putem interneta.

1.8.    Autentikacija - proces verifikacije vjerodajnice koji rezultira potvrđivanjem/osporavanjem identiteta Korisnika.

1.9.    Zahtjev za registraciju/deaktivaciju – valjano popunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za registraciju/deaktivaciju na uslugu FINA Autentikator kojim se traži registracija. Podnosi se osobno u Registracijskim uredima Fine ili on-line putem OSPD-a. U slučaju podnošenja on-line putem OSPD-a Zahtjev za registraciju treba biti potpisan elektroničkim potpisom.

1.10.    Korisnik - fizička osoba, s izdanim osobnim identifikacijskim brojem (OIB), koja je ugovorila korištenje Usluge i kojoj je izdan Aktivacijski ključ. 

1.11.    Aktivacijski ključ  -  neponovljiva inicijalna jednokratna lozinka, koja se sastoji od kombinacija brojeva i  slova i koju je Pružatelj Usluge kao povjerljivu izdao Korisniku, a ovaj ju je obvezan upotrijebiti pri Aktivaciji Usluge. Ako Korisnik ne aktivira Uslugu u roku od 24 sata od izdavanja Aktivacijskog ključa, izdani Aktivacijski ključ postaje neaktivan. U tom slučaju ako Korisnik namjerava koristiti Uslugu obvezan je podnijeti novi Zahtjev za registraciju kako bi mu se izdao novi Aktivacijski ključ.

1.12.    Pružatelj Usluge i izdavatelj vjerodajnice Fina Autentikator- Financijska agencija 

1.13.    Online servis za predaju dokumentacije (OSPD)- Finin online servis za predaju u njemu navedene dokumentacije kojem se može pristupiti s Fininih web stranica.  

1.14.    Registracija na Uslugu - postupak koji pokreće korisnik, a koji obuhvaća predaju potpisanog Zahtjeva za registraciju, fizičku identifikaciju i provjeru identifikacijskih podataka korisnika  te uručivanje Aktivacijskog ključa. Registracija na Uslugu obavlja se osobno u Registracijskim uredima Fine (navedeni na internetskoj stranici: https://www.fina.hr/finini-registracijski-uredi), on-line putem OSPD  na internetskoj stranici: https://ospd.fina.hr/ ili samostalno putem weba uz korištenje Fininih kvalificiranih certifikata te certifikata na osobnoj iskaznici.

1.15. CERTIFIKAT - elektronički identitet u elektroničkim transakcijama

1.16..    PIN -  Osobni tajni broj kojeg kreira korisnik nakon unosa Aktivacijskog ključa za aktivaciju FINA Autentikatora

1.17.    Aktivacija Usluge - postupak on-line upisa Aktivacijskog ključa od strane Korisnika putem aplikacije mFINA nužan za početak korištenja Usluge. 

1.18.    Deaktivacija Usluge – postupak kojim Pružatelj Usluge, na temelju Zahtjeva za deaktivaciju, prestaje pružati Uslugu Korisniku jer je podnošenjem toga zahtjeva isti otkazao Ugovor. Ako korisnik nakon Deaktivacije Usluge istu namjerava ponovno koristiti, obvezno podnosi novi Zahtjev za registraciju. 

1.19.    Korisničke upute – važeće Korisničke upute za  korištenje aplikacije mFina koje se objavljuju na  stranicama Fine (www.fina.hr), čiji su dio i upute za Korisnike Usluge. 

1.20.    Opći uvjeti – važeći Opći uvjeti korištenja usluge Fina Autentikator

2.    Opće odredbe

2.1.    Općim uvjetima se uređuje pružanje i korištenje Usluge.

3.    Ugovaranje Usluge 

3.1.    Korisnik Uslugu ugovara podnošenjem Zahtjeva za registraciju, osobno u Registracijskom uredu, on-line putem OSPD-a ili putem weba uz korištenje Fininih kvalificiranih certifikata te certifikata na osobnoj iskaznici.

3.2.    Trenutkom  sklapanja Ugovora smatra se trenutak izdavanja  Aktivacijskog ključa.

3.3.    Ugovor čine Zahtjev za registraciju, Opći uvjeti te primjenjivi dijelovi Korisničke upute.

3.4.    Ugovorne strane su Pružatelj usluge i Korisnik.  

4.    Opseg i korištenje Usluge

4.1.    Korištenje Usluge Korisniku omogućuje:
-    pristup Servisima koji prihvaćaju vjerodajnicu Fina Autentikator, 
-    autorizaciju akcija Korisnika pri korištenju Servisa ako to dopuštaju funkcionalnosti Servisa.

4.2.    Za korištenje Usluge Korisnik je obvezan osigurati odgovarajuće tehničke  i druge pretpostavke navedene u Općim uvjetima i Korisničkim uputama.

4.3.    Pružatelj usluge zadržava pravo jednostrane izmjene Korisničkih uputa koje se objavljuju na stranicama Fine (www.fina.hr). Korisnik je suglasan s navedenim načinom promjene korisničkih uputa i informiranjem.

5.    Zaštita osobnih podataka

5.1.    Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka Korisnika u pružanju Usluge obavlja se u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

5.2.    Voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 
10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080.

5.3.    Osobni podaci prikupljeni Zahtjevom za registraciju/deaktivaciju na uslugu FINA Autentikator nužni su Fini kao voditelju i izvršitelju obrade za ugovaranje i pružanje Usluge.

5.4.    Fina kao izdavatelj vjerodajnice Fina Autentikator, za potrebe autentikacije i autorizacije Servisima može dostavljati sljedeće osobne podatke Korisnika: ime, prezime i OIB.

5.5.    Korisnik ima pravo od Fine zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev u vezi s prethodnim pravima podnosi se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Fine čiji popis je objavljen na internetskoj stranici Fine http://www.fina.hr.

6.    Odgovornost Korisnika

6.1.    Korisnik se obvezuje:
-    koristiti s dužnom pažnjom i ne otkrivati ili činiti dostupnim drugima tajni Aktivacijski ključ te prihvatiti potpunu odgovornost za sve obveze nastale njegovim korištenjem,
-    koristiti s dužnom pažnjom i ne otkrivati ili činiti dostupnim drugima PIN za pristup Servisima te prihvatiti potpunu odgovornost za sve obveze nastale njegovim korištenjem,
-    bez odgode obavijestiti Pružatelja Usluge o gubitku isprave ili zapisa o izdanom Aktivacijskom ključu,  PIN-u ili neovlaštenoj upotrebi Aktivacijskog ključa ili PIN –a i u tom slučaju odmah podnijeti Zahtjev za deaktivaciju.

6.2.    Korisnik je odgovoran za valjanu Aktivaciju Usluge.

6.3.    Korisnik snosi svaku štetu nastalu zbog gubitka i/ili neovlaštenog korištenja Aktivacijskog ključa i PIN-a te neovlaštenog ili neprimjerenog korištenja Usluge.

7.    Odgovornost Pružatelja Usluge

7.1.    Pružatelj pružanjem Usluge omogućuje autentikaciju i autorizaciju Korisnika pri korištenju Servisa.

7.2.    Pružatelj Usluge odgovoran je za Registraciju na Uslugu i Deaktivaciju usluge FINA Autentikator.

7.3.    Pružatelj Usluge nije odgovoran:
-    u slučaju nedostupnosti OSPD sustava za on-line predaju Zahtjeva za registraciju odnosno Zahtjeva za deaktivaciju,
-    za točnost podataka koji se prikazuju Korisniku u Servisima kojima pristupa s vjerodajnicom FINA Autentikator, 
-    nemogućnost korištenja Usluge zbog tehničkih i drugih nedostataka na strani Korisnika (npr. neodgovarajuće mobilne opreme i operativnih sustava, neodgovarajuće ili nepostojanja internetske veze i sl.), 
-    u drugim slučajevima za koje je odgovoran Korisnik. 

8.    Naknada

8.1.    Pružatelj Uslugu pruža bez naknade.

8.2.    Naknade za korištenje Servisa kojima se može pristupiti s vjerodajnicom Fina Autentikator nisu u vezi s Uslugom i mogu se naplaćivati u skladu s cjenikom vlasnika Servisa. 

9.    Prestanak Ugovora

9.1.    Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati Ugovor podnošenjem Zahtjeva za deaktivaciju u kojem slučaju Ugovor prestaje istekom sljedećeg radnog dana.

9.2.    Pružatelj Usluge može otkazati Ugovor dostavom otkaza na adresu e-pošte koju je Korisnik naveo u Zahtjevu za registraciju. U tom slučaju Ugovor prestaje istekom 15 dana od dana slanja otkaza.

9.3.    Ugovor se raskida ako Korisnik nije Aktivirao Uslugu u roku od 24 sata od izdavanja Aktivacijskog ključa. U ovom slučaju Ugovor je raskinut u trenutku isteka roka od 24 sata.

9.4.    Ugovor se raskida ako je Korisnik obavijestio Pružatelja Usluge o gubitku i/ili neovlaštenoj uporabi Aktivacijskog ključa ili PIN-a, a u roku od 2 sata nakon poslane obavijesti nije podnio Zahtjev za deaktivaciju. U ovom slučaju Ugovor je raskinut u trenutku isteka roka od  2 sata.

9.5.    S Korisnikom koji se ne pridržava Ugovora Pružatelj Usluge može bez prethodne opomene i/ili najave trenutno raskinuti Ugovor o čemu je dužan obavijestiti Korisnika slanjem obavijesti na adresu e-pošte koju je Korisnik naveo u Zahtjevu za registraciju. U ovom slučaju Ugovor je raskinut u trenutku slanja obavijesti.

10.    Završne odredbe

10.1.    Opći uvjeti imaju karakter Ugovora, a korisnik iste prihvaća potpisivanjem i predajom Zahtjeva za registraciju/deaktivaciju usluge FINA Autentikator.

10.2.    Opći uvjeti objavljuju se na internetskim stranicama www.fina.hr.

10.3.    U slučaju izmjene i/ili dopune Općih uvjeta ili donošenja novih Općih uvjeta, Korisnik iste prihvaća pri prvom sljedećem korištenjem Usluge. Korisniku će biti onemogućeno korištenje Usluge do prihvata promijenjenih Općih Uvjeta. Ako Korisnik ne prihvati izmijenjene Opće uvjete u roku od 30 dana od dana njihova stupanja na snagu, ugovorni se odnos automatski raskida istekom tog roka.

10.4.    Odredbe Općih uvjeta stupaju na snagu  sljedećeg dana od dana objave na internetskim stranicama navedenim u točki 10.1. ovih Općih uvjeta