Proračun i proračunski korisnici

Financijsko izvještavanje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Ako pripadate skupini proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, vaša obveza sastavljanja i predaje izvještaja obuhvaća izvještaje za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.

Financijski izvještaji sadrže podatke o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima.

Obveznici predaje

Obveznici predaje financijskih izvještaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Odgovorna osoba proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti, potpisuje financijske izvještaje i odgovorna je, između ostaloga i za predaju financijskih izvještaja u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Smisao odredbe i propisivanja roka predaje nije samo da izvještaj bude predan do određenog datuma, već da izvještaj koji je predan do određenog datuma odražava potpune i istinite informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja).

Financijski izvještaji

Proračunski korisnici u Finu dostavljaju kvartalne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje u propisanom roku.

Obveznici predaju sljedeće financijske izvještaje: PR-RAS, BIL, RAS-F, P-VRIO i OBVEZE.

Konsolidirani financijski izvještaji sadrže podatke za skupinu subjekata (više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika), prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Konsolidirane financijske izvještaje sastavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te razdjeli državnog proračuna.

U Excel datoteci moguće je označiti da izvještaj razine 11/22 vrijedi kao konsolidirani (razina 12/23). Korisnici koji imaju identične podatke na nekonsolidiranom i konsolidiranom izvještaju trebaju staviti oznaku "DA" na referentnoj stranici. Korisnici kojima se nekonsolidirani i konsolidirani izvještaj razlikuju, na referentnu stranicu stavljaju oznaku "NE" i predaju dva zasebna izvještaja.

Financijski izvještaji koji sadrže pogreške neće biti uključeni u bazu prikupljenih financijskih izvještaja koja se isporučuje Ministarstvu financija. Obrada obuhvaća samo financijske izvještaje u kojima su zadovoljene sve obvezne kontrole.

Financijski izvještaji predaju se u propisanom Excel formatu na CD-u ili USB-u, uz koje je potrebno priložiti ovjerenu i od strane odgovorne osobe potpisanu referentnu stranicu. Ako su svi financijski izvještaji točni i potpuni (sve kontrole zadovoljene), obvezniku se izdaje potvrda primitka financijskog izvještaja. U suprotnome, obvezniku se izdaje lista pogrešaka i upozorenja.

Izvještaji se mogu dostaviti u Fininu poslovnu jedinicu osobno ili putem pošte. Kod obveznika koji izvještaje dostavljaju putem pošte kao datum primitka izvještaja evidentira se datum kada je izvještaj zaprimljen u Fininu poslovnu jedinicu, a ne datum predaje u poštanski ured. 

 

Rokovi predaje financijskih izvještaja:

Obveznik

Razdoblje

Izvještaji

Rokovi

Proračunski korisnici državnog proračuna
(11)

1.1. do 31.12.

BIL, PR-RAS, OBVEZE, RAS-F, P-VRIO

do 31.1.

1.1. do 31.3.

PR-RAS, OBVEZE

10 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.6.

PR-RAS, OBVEZE

10 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.9.

PR-RAS, OBVEZE

10 dana po isteku razdoblja

Razdjeli državnog proračuna - konsolidirani (12)

1.1. do 31.12.

BIL, PR-RAS, OBVEZE, RAS-F, P-VRIO

do 28.2.

1.1. do 31.3.

OBVEZE

15 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.6.

PR-RAS, OBVEZE

20 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.9.

OBVEZE

15 dana po isteku razdoblja

Proračunski korisnici proračuna JLP(R)S
(21,31)

1.1. do 31.12.

BIL, PR-RAS, OBVEZE, RAS-F, P-VRIO

do 31.1.

1.1. do 31.3.

PR-RAS

10 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.6.

PR-RAS, OBVEZE

10 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.9.

PR-RAS

10 dana po isteku razdoblja

JLP(R)S (razina 22)

1.1. do 31.12.

BIL, PR-RAS, OBVEZE, RAS-F, P-VRIO

15.2.

1.1. do 31.3.

PR-RAS, OBVEZE

10 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.6.

PR-RAS, OBVEZE

10 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.9.

PR-RAS, OBVEZE

10 dana po isteku razdoblja

JLP(R)S - konsolidirani (razina 23)

1.1. do 31.12.

BIL, PR-RAS, OBVEZE, RAS-F, P-VRIO

do 28.2.

1.1. do 30.6.

PR-RAS, OBVEZE

20 dana po isteku razdoblja

Izvanproračunski korisnici državnog proračuna (41)

1.1. do 31.12.

BIL, PR-RAS, OBVEZE, RAS-F, P-VRIO

15.2.

1.1. do 31.3.

PR-RAS, OBVEZE

20 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.6.

PR-RAS, OBVEZE

20 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.9.

PR-RAS, OBVEZE

20 dana po isteku razdoblja

Izvanproračunski korisnici proračuna JLP(R)S (42)

1.1. do 31.12.

BIL, PR-RAS, OBVEZE, RAS-F, P-VRIO

15.2.

1.1. do 31.3.

PR-RAS

20 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.6.

PR-RAS, OBVEZE

20 dana po isteku razdoblja

1.1. do 30.9.

PR-RAS

20 dana po isteku razdoblja

 

 

 

Propisi

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, NN 3/1593/15135/152/1728/17.

Okružnice o predaji financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika

 

Ispis financijskih izvještaja

Obveznici mogu zatražiti ovjereni ispis financijskog izvještaja (PDF dokument) za određeno razdoblje, a naknada iznosi 8,16 kn (+PDV) po stranici izvještaja.

Financijska agencija, u skladu sa važećom zakonskom regulativom te temeljem ugovornog odnosa sa vlasnikom baze financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika, Ministarstvom financija, obavlja slijedeće poslove: prethodnu (vizualnu) kontrolu podataka, računsku i logičku kontrolu učitanih podataka, obradu (kumulaciju) podataka, komunikaciju s korisnicima, dostavu cjelovite baze obrađenih izvještaja, pripremu i isporuku pojedinačnih i agregiranih podataka po posebnim zahtjevima definiranim od strane Ministarstva financija, izradu ispisa izvještaja te ostale poslove definirane zakonskom regulativom i ugovornim odnosom.

Sukladno zakonskim propisima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19

Okružnice o predaji financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika