Ovakav način razmjene računa omogućuje formiranje jedne datoteke sa "n" računa koju potom šaljete u sustav Fina e-Račun. Na ovaj je način postignuta određena razina automatizacije procesa slanja/primanja računa.

Rad s datotekama sa "n" računa ima sljedeći koncept:

  • učitavanje datoteka sa "n" računa
  • samo jednom upisujete PIN za potpisivanje e-računa (XML strukture računa i datoteke), a aplikacija potpisuje sve račune i datoteku u jednom koraku
  • servis e-Račun verificira potpis i raspoređuje pojedinačne e-račune na "n" primatelja
  • na strani primatelja, korisnik preuzima datoteku sa "n" provjerenih i verificiranih e-računa

Preduvjeti za korištenje

Računi se putem datoteka razmjenjuju preko portalske aplikacije Fina e-Račun direktnim učitavanjem datoteke u sustav.

Da biste račune mogli razmjenjivati na taj način, morate osigurati sljedeće:

  • prilagoditi svoj ERP na temelju Finine tehničke dokumentacije načina korištenja 
  • imati Finine digitalne certifikate odnosno Fina e-karticu za pristup Fina e-Računu i za potpisivanje računa putem aplikacije.