Slanje računa u ime korisnika kroz servis Fina e-Račun

Korisnici koji nemaju mogućnost samostalno poslati e-račun prema javnom naručitelju, slanje računa u njihovo ime može odraditi Fina, temeljem punomoći.

Usluga slanja računa u ime korisnika podrazumijeva slanje računa putem web aplikacije servisa Fina e-Račun uz prethodnu dostavu obrasca Punomoći od strane korisnika.

Usluga se jednokratno naplaćuje te uključuje slanje i dugoročno arhiviranje u e-Arhivu, pojedinačnog e-računa koji se šalje.

Kako opunomoćiti Finu za slanje računa kroz servis Fina e-Račun?

Ako nemate digitalni certifikat trebate se javiti u Finu i učiniti sljedeće:

 1. Opunomoćiti Finu (ispuniti i potpisati obrazac Punomoći),
 2. Dostaviti račune koje je potrebno poslati putem servisa e-Račun.

Što usluga obuhvaća?

 • Zaprimanje obrasca Punomoći od korisnika,
 • zaprimanje računa korisnika kojeg je potrebno poslati putem servisa e-Račun,
 • unos podataka u web aplikaciju servisa e-Račun, 
 • potpisivanje i slanje računa u sustav,
 • dostava/Ispisivanje vizualizacije e-računa na e-mail korisnika,
 • arhiviranje e-računa u sustav e-Arhiv,
 • obavještavanje korisnika o statusu slanja e-računa.

Cjenik

 • Za uslugu slanja računa od strane djelatnika Fine u ime korisnika kroz servis Fina e-Račun,  Fina korisniku naplaćuje naknadu sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije  u iznosu od 50,00 kn + PDV. Naknada uključuje i dugotrajno arhiviranje računa.
 • Svako sljedeće slanje i arhiviranje računa naplaćuje se u iznosu od 30,00 kn + PDV/po računu.