Raspored

 

1. Homepage (naslovnica)

Red sa stupcem od 100% širine kutije stranice. Koristi se za početnu stranicu i nije namijenjeno da se koristi na drugim stranicama.

 

2. Category (kategorija)

Red sa stupcem od 100% širine stranice (koristi se za zaglavlje). Drugi red s dva 70/30 stupca (koristi se za glavni sadržaj s lijeve strane / dodatni sadržaj s desne strane). Koristi se za drugu razinu navigacije.

 

3. Page (stranica)

Red sa stupcem od 100% širine stranice (zaglavlje). Drugi red s tri 60/10/30 stupca (glavni sadržaj / prazan stupac / dodatni sadržaj). Koristi se za treću razinu navigacije.

 

4. Tabs (tabovi)

Red sa stupcem od 100% širine stranice (zaglavlje s tabovima). Drugi red s tri 60/10/30 stupca (glavni sadržaj / prazan stupac / dodatni sadržaj). Koristi se za četvrtu razinu navigacije te omogućuje "petu razinu".

 

5. Fullpage (puna stranica)

Red sa stupcem od 100% širine stranice (zaglavlje). Drugi red s jednim stupca od 100% širine kutije stranice. Koristi se za stranice sa širokim sadržajem (na primjer velike tablice).

 

6. 100% (puna širina odnosno jedan stupac)

Koristi se isključivo za nested portlet u pravilu kod stranica s rasporedom Tabs.

 

7. 50/50% (pola-pola odnosno dva jednaka stupca)

Koristi se isključivo za nested portlet u pravilu kod stranica s rasporedom Category.

Sadržaj

Aplikacija (portlet): Prikaz web sadržaja

 

1. Zaglavlje (struktura)

 

1.1. Zaglavlje - Naslovnica (predložak)

Koristi se na naslovnici.

 

Prikaz:

 

Sadrži:

 • carousel - Slike (do 5 puta): Slika, Naslov, Opis slike i Naslov poveznice + Poveznica na stranicu
 • brze poveznice - Poveznice (2 puta): Naslov grupe poveznica, Naslov poveznice + Poveznica na stranicu (do 4 puta)

 


 

1.2. Zaglavlje - Kategorija (predložak)

Koristi se na stranicama s kategorijama (druga razina navigacije, s Category razmještajem).

 

Prikaz:

 

Sadrži:

 • Slika
 • Naslov
 • Sažetak
 • brze poveznice - Poveznice: Naslov grupe poveznica, Naslov poveznice + Poveznica na stranicu (do 5 puta)
 • istaknuta poveznica - Slike: Naslov poveznice + Poveznica na stranicu

 


 

1.3. Zaglavlje - Podkategorija (predložak)

Koristi se na stranicama s podkategorijama (treća razina navigacije, s Page razmještajem).

 

Prikaz

 

Sadrži:

 • Naslov
 • Sažetak
 • brze poveznice - Poveznice: Naslov grupe poveznica, Naslov poveznice + Poveznica na stranicu (broj puta ovisi o količini teksta Sažetka s lijeve strane)
 • istaknuta poveznica - Slike: Naslov poveznice + Poveznica na stranicu

 


 

1.4. Zaglavlje - Stranica (predložak)

Koristi se na običnim stranicama (s Page ili Fullpage razmještajem).

 

Prikaz:

 

Sadrži:

 • Naslov
 • Sažetak
 • brze poveznice - Poveznice: Naslov grupe poveznica, Naslov poveznice + Poveznica na stranicu (optimalni broj puta ovisi o količini sadržaja s lijeve strane)
 • istaknuta poveznica - Slike: Naslov poveznice + Poveznica na stranicu
 • informativni sadržaj - Informacije (optimalni broj puta ovisi o količini teksta s lijeve strane i količini teksta u informacijama): Naslov grupe informacija + Sadržaj informacija
Ukoliko se koristi ovaj tip zaglavlja u bočnik (desni dio stranice) se ne smije dodavati sadržaj!

 


 

1.5. Zaglavlje - Tabovi (predložak)

Koristi se na stranicama s tabovima (četvra razina navigacije, s Tabs razmještajem).

 

Prikaz:

ili
 
 
 
Sadrži:
 • Slika (ovisno da li je ima ili nema, drugačije će zaglavlje s tabovima prikazivati na stranici)
 • Naslov
 • Sažetak
 • nazive tabova - Tabovi: Naslov taba (optimalni broj puta ovisi o veličini naslova ostalih tabova i njihovom broju)
 • brze poveznice - Poveznice: Naslov grupe poveznica, Naslov poveznice + Poveznica na stranicu (optimalni broj puta ovisi o količini sadržaja s lijeve strane)
 • istaknuta poveznica - Slike: Naslov poveznice + Poveznica na stranicu
Ukoliko se koristi ovaj tip zaglavlja u bočnik (desni dio stranice) se ne smije dodavati sadržaj!

 


 

2. Sadržaj / Novost / Pitanje (struktura + predložak)

Sadržaj - "Tekstualni" sadržaj za stranice

Novost - "Tekstualni" sadržaj za objave novosti

Pitanje - "Tekstualni" sadržaj za objave čestih pitanja

 

Prikaz:

 

Sadrži:

 • Sadržaj
 • Sažetak
 • Slika (isključivo Novost)
 • Vezane novosti (isključivo Novost) - Povezana imovina
 • Kategorija (isključivo Novost i Pitanje) - Metadata > Kategorija
 • Prioritet (istaknuta Novost) - Metadata > Prioritet (upisati broj veći od 0)

 


 

3. Istaknuto (struktura + predložak)

Koristi se u bočniku (na desnoj strani stranice).

 

Prikaz:

 

Sadrži:

 • Slika
 • Naslov
 • Poveznica na stranicu

 


 

4. Informacija (struktura + predložak)

Ovisno da li se koristi u glavnom dijelu stranice (lijevo) ili u bočniku (desni dio stranice), malo će se drugačije vizualno prikazivati na stranici.

 

Prikaz:

 

Sadrži:

 • Naziv stranice
 • Sadržaj
 • Poveznica na stranicu

 


 

5. Dokumenti (struktura + predložak)

Koristi se za ispis dokumenata.

Ukoliko se želi odabrati pojedinačni dokumenti koji se žele prikazati, koristi se ovo. S druge strane, ukoliko se želi ispisati svi dokumenti iz određene kategorije, koristi se aplikacija (pogledaj pod Unos > Dokumenti).

 

Prikaz:

 

Sadrži:

 • Naslov grupe dokumenata
 • Naslov i Dokumenti (može se ponavljati neograničeni broj puta)

Izbornik

Aplikacija (portlet): Mapa stranica

 

Prikaz:

 

Konfiguracija:

 • Polazni razmještaj: odabrati stranicu od koje se želi prikazati podstranice
 • Display Depth: 1
 • Uključi izvorište u stablo: Da

Dokumenti

Aplikacija (portlet): Objavitelj imovine

 

Ukoliko se želi odabrati pojedinačni dokumenti koji se žele prikazati, koristi se prikaz web sadržaja (pogledaj pod Sadržaj > Dokumenti). S druge strane, ukoliko se želi ispisati svi dokumenti iz određene kategorije, koristi se ovo.

 

Prikaz:

ili

 

Konfiguracija > Podešavanje:

 • Odabir imovine > Izvor
  • Odabrati Dokument pod Vrsta imovine
  • Odabrati Osnovni dokument pod Dokument Tip
 • Odabir imovine > Filtar
  • Promijeniti u Kategorije umjesto Oznake
  • Kliknuti na Odaberi i odabrati kategoriju/e dokumenata za koje želimo da se prikazuju dokumenti
  • Maknuti Include tags specified in the URL opciju
 • Odabir imovine > Naručivanje i grupiranje
  • Poredak po Prioritetu i onda sa Datum objave
 • Postavke prikaza
  • Staviti sve opcije (kvačice) na NE
  • Predložak prikaza: odabrati Dokumenti
  • Broj stavki koje će se prikazati: 100 (optimalni broj ovisi o potrebi)

 

Ovdje nije predviđena paginacija, Tip straničenja obavezno mora biti na Nijedan!

 

 

Ukoliko se želi namjestiti naslov grupe dokumenata te popis dokumenata koji će biti automatski zatvoreni do klika na naslov, dodatno se mora iduće dvije stavke.

Look and Feel

 • Upotrijebi korisnički naslov staviti na DA
 • Izgled prebaciti na Decorate

Novosti

Aplikacija (portlet): Objavitelj imovine

 

Prikaz:

 

Konfiguracija > Podešavanje:

 • Odabir imovine > Izvor
  • Odabrati Članak web sadržaja pod Vrsta imovine
  • Odabrati Novost pod Strukture
 • Odabir imovine > Filtar
  • Promijeniti u Kategorije umjesto Oznake
  • Kliknuti na Odaberi i odabrati kategoriju novosti za koje želimo da se prikazuju novosti
  • Maknuti Include tags specified in the URL opciju
 • Odabir imovine > Naručivanje i grupiranje
  • Istaknuta novost
   • Poredak po Prioritetu i onda sa Datum objave
 • Postavke prikaza
  • Staviti sve opcije (kvačice) na NE
  • Predložak prikaza: odabrati Novosti
  • Broj stavki koje će se prikazati: 30 (optimalni broj ovisi o potrebi)
Ovdje nije predviđena paginacija, Tip straničenja obavezno mora biti na Nijedan!

 


 

Česta pitanja

Aplikacija (portlet): Objavitelj imovine

 

Prikaz:

 

Konfiguracija > Podešavanje:

 • Odabir imovine > Izvor
  • Odabrati Članak web sadržaja pod Vrsta imovine
  • Odabrati Pitanje pod Strukture
 • Odabir imovine > Filtar
  • Promijeniti u Kategorije umjesto Oznake
  • Kliknuti na Odaberi i odabrati kategoriju novosti za koje želimo da se prikazuju novosti
  • Maknuti Include tags specified in the URL opciju
 • Postavke prikaza
  • Staviti sve opcije (kvačice) na NE
  • Predložak prikaza: odabrati Česta pitanja - Bočnik
  • Broj stavki koje će se prikazati: 5 (optimalni broj ovisi o potrebi i količini sadržaja s lijeve strane)
Ovdje nije predviđena paginacija, Tip straničenja obavezno mora biti na Nijedan!