Stupanjem na snagu zakona o otpisu dugova fizičkim osobama djelomično ili u cijelosti izvršen je otpis duga za 150.474 građana

Financijska agencija je sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama, koji je stupio na snagu 21. srpnja 2018. godine, izvršila odgovarajuće postupke prestanka postupanja po osnovama za plaćanje za ovršenike i tražbine koji ispunjavaju zakonske uvjete.

23.07.2018.

Stupanjem na snagu zakona o otpisu dugova fizičkim osobama djelomično ili u cijelosti izvršen je otpis duga za 150.474 građana

Rezultati provedbe Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, u odnosu na podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, dostupni su u nastavku:


Podaci o provedbi Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama


Podaci o broju ovršenika i iznosu isknjiženog duga po županijama