Preskoči na glavni sadržaj

Antikorupcijski program

Fina provodi sveobuhvatne mjere za sprečavanje korupcije čiji je cilj unaprjeđenje profesionalnog i etičkog ponašanja zaposlenika, povećanje zadovoljstva  zaposlenika i korisnika te društveno odgovorno poslovanje. U svom poslovanju težimo poštivanju svih primjenjivih propisa i poslovnih standarda, te nam je u interesu da se eventualne nepravilnosti u poslovanju isprave i uklone. Ohrabrujemo svaku osobu koja ima informacije o potencijalnim nepravilnostima u našem poslovanju da ih prijavi, te joj stavljamo na raspolaganje odgovarajuća sredstva u tu svrhu.

Povjerenik za etiku

Finin povjerenik za etiku je osoba zadužena za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim ili koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika.

PodručjeKontakti
Organizacijske jedinice pri UpraviMaria Tomić Preiner, maria.tomic-preiner@fina.hr 
Damir Marković, damir.markovic@fina.hr
Regionalni centar ZagrebLjiljana Kolak, ljiljana.kolak@fina.hr
Martina Mamuzić, martina.mamuzic@fina.hr 
Regionalni centar RijekaAna Fućak, ana.fucak@fina.hr
Maja Grgić, maja.grgic@fina.hr
Regionalni centar OsijekDonata Jezerčić, donata.jezercic@fina.hr
Blaženka Plazonić, blazenka.plazonic@fina.hr
Regionalni centar SplitDijana Krstulović, dijana.krstulovic@fina.hr
Marina Kurtović, marina.kurtovic@fina.hr

Dokumenti:

 

Prijava nepravilnosti

Fina je usvojila Pravilnik o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti kojim uređuje unutarnji postupak prijavljivanja nepravilnosti, postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti te sva prava i obveze koja za organizaciju i prijavitelja nepravilnosti proizlaze iz toga. 

Što je nepravilnost

Nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u čl. 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN, 46/2022) ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa, koji su povezani s obavljanjem poslova organizacije (npr. neobjavljivanje propisanih dokumenata, manipulacije financijskim izvještajima i sl.).

Zakonom se propisuje zaštita osoba koje prijavljuju nepravilnosti iz izrijekom navedenog kataloga sljedećih djela:

 • Koja su obuhvaćena područjem primjene akata EU (I. Priloga Zakona), a odnose se na javnu nabavu, financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, sigurnost i sukladnost proizvoda, sigurnost prometa, zaštitu okoliša, zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje, zaštitu potrošača, zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava
 • Koja utječu na financijske interese EU (čl. 325. Ugovora o funkcioniranju EU, te ostale mjere EU) 
 • Koja se odnose na unutarnje tržište (čl. 26. st. 2. Ugovora o funkcioniranju EU), uključujući povrede pravila EU o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost, koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit
 • Koja se odnose na druge odredbe nacionalnog prava, ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes

Što su informacije o nepravilnostima

Informacije o nepravilnostima su opravdane sumnje o stvarnim ili mogućim nepravilnostima, koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj nepravilnosti radi ili je radio odnosno neposredno treba ili je trebao započeti raditi, ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.

Tko je povjerljiva osoba

Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti. 

Tko je prijavljena osoba

Prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti navedena kao odgovorna za počinjenje nepravilnosti, ili s njom povezana osoba.

Što je unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je proces usmenog ili pisanog prenošenja informacija povjerljivoj osobi, kroz koji zaposlenici ili druge fizičke osobe mogu, uz zaštitu, prijaviti sumnjive ili nepravilne aktivnosti unutar organizacije. Ovaj postupak služi za otkrivanje korupcije, nepoštenih postupaka, nezakonitih radnji, kršenja politika ili bilo kakvih drugih problema koji bi mogli naštetiti organizaciji ili njezinim članovima. Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti ima za cilj otkrivanje i sprječavanje štetnih aktivnosti unutar organizacije, promicanje transparentnosti i integriteta organizacije te pridržavanje zakona i propisa.

Tko može biti prijavitelj nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka fizička osoba unutar ili izvan organizacije koja ima informacije o nekoj vrsti nepravilnosti ili nepoštenog postupanja unutar Fine, za koju je saznala u svom radnom okruženju. 

Radno okruženje obuhvaća profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru gdje osobe mogu steći informacije o nepravilnostima. Bez obzira na prirodu tih aktivnosti, osobe se mogu suočiti s osvetom ako prijave takve nepravilnosti, čak i ako je aktivnost u međuvremenu prestala ili je trebala započeti.

Spomenute aktivnosti mogu se odnositi, ali nisu ograničene, na sljedeće skupine:

 • Zaposlenike na svim razinama organizacije
 • Osobe koje su članovi upravljačkog ili nadzornog tijela Fine, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike 
 • Konzultante odnosno osobe koje su privremeno angažirane od strane Fine, kao i vanjske ugovarače koji su svjedočili nepravilnostima tijekom svog angažmana
 • Dobavljače i poslovne partnere odnosno osobe ili organizacije koje posluju s Finom i koje imaju informacije o nepravilnostima u poslovanju
 • Osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača ili konzultanta 
 • Klijente i korisnike usluga odnosno osobe koje su koristile Finine usluge i svjedočile nepravilnostima u postupanju
 • Osobe koje na bilo koji način sudjeluju u poslovanju Fine
 • Građane i javnost odnosno bilo koju osobu izvan Fine koja ima vjerodostojne informacije o nepravilnostima i želi ih prijaviti

Koje korake je potrebno poduzeti u slučaju podnošenja prijave nepravilnosti

 • Identifikaciju nepravilnosti - potrebno je identificirati konkretnu nepravilnost ili problem koji se želi prijaviti te pripremiti sve relevantne informacije i dokaze o nepravilnosti koje se prilažu uz prijavu
 • Odabir kanala za prijavu - odabrati neki od kanala za prijavu nepravilnosti (npr. e-mail ili pošta, telefon, osobni dolazak uz prethodnu najavu i sl.) 
 • Navođenje svih prijavitelju poznatih odnosno dostupnih informacija i prilaganje dokaza - relevantni dokumenti, fotografije, e-mail ili drugi materijali koji podržavaju vašu prijavu
 • Zaprimanje potvrde o primitku prijave, nakon čega se pokreće istraživanja
 • Zaštita identiteta i povjerljivosti - osigurat ćemo povjerljivost cijelog unutarnjeg postupka i zaštitu vašeg identiteta 
 • Rezultate i postupanje - nakon provedene istrage, donijet ćemo odgovarajuće mjere kako bi se ispravila nepravilnost i spriječilo njeno ponavljanje
 • Povratnu informaciju  - prijavitelju se pruža povratna informacija o ishodu i poduzetim mjerama

Što sve treba sadržavati prijava nepravilnosti

Važno je navesti točne informacije u prijavi. Lažne prijave nepravilnosti mogu imati ozbiljne posljedice, uključujući pravne sankcije. Obrazac za prijavu nepravilnosti dostupan je ovdje.

Prijava nepravilnosti treba sadržavati:

 • Opis nepravilnosti - potrebno je navesti što više relevantnih informacija (tko je uključen, kada i gdje se dogodila nepravilnost te kako se manifestira)
 • Dokazi - potrebno je priložiti sve relevantne dokaze koji podupiru prijavu (imena i prezimena svjedoka, dokumenti, fotografije, e-mailovi, video ili audio snimke odnosno drugi materijali koji pomažu razumjeti nepravilnost
 • Identifikacija uključenih osoba - ako je prijavitelju poznato tko je uključen u nepravilnost, potrebno je navesti imena i pozicije unutar organizacije
 • Datum i mjesto - potrebno je navesti datum i mjesto gdje se nepravilnost dogodila 
 • Dodatne informacije - potrebno je navesti bilo koje druge relevantne informacije koje bi mogle pomoći u razumijevanju situacije
 • Identifikacija - prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti - ime, prezime i kontakt informacije

Kako se može podnijeti prijava nepravilnosti

 • Preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom   
  Naznaka: Za povjerljivu osobu
  Financijska agencija
  Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
   
 • Elektroničkom poštom 
  e-mail: prijava.nepravilnosti@fina.hr
   
 • Osobnim dolaskom 
  Fizičkim sastankom s povjerljivom osobom, na zahtjev prijavitelja te uz najavu i dogovor termina.

Što je daljnje postupanje

Daljnje postupanje obuhvaća sve aktivnosti koje nadležno tijelo ili organizacija poduzima nakon primitka prijave nepravilnosti kako bi procijenili istinitost navoda i, prema potrebi, riješili prijavljene probleme. Ove aktivnosti mogu uključivati unutarnju istragu, vanjsku istragu, pravne mjere, povrat sredstava ili zaključak postupka.

Koje informacije podnositelj prijave mora dobiti od povjerljive osobe

Povjerljiva osoba je dužna potvrditi primitak prijave unutar sedam dana od njenog primitka. Bez odlaganja, ta će osoba provesti istražne radnje te unutar 30 dana, a najkasnije u roku od 90 dana od primitka prijave ili, ako potvrda nije poslana, unutar sedam dana od podnošenja prijave, pisanim putem obavijestiti podnositelja prijave o rezultatima istrage.

Koja su prava prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

 • Zaštitu identiteta i povjerljivosti
 • Sudsku zaštitu
 • Naknadu štete
 • Primarnu besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
 • Emocionalnu podršku, u skladu s posebnim propisom
 • Sekundarnu besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
 • Drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Koji su uvjeti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti ostvaruje pravo na zaštitu:

 • Ako je imao opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja
 • Ako su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima obuhvaćene područjem primjene Zakona 
 • Ako je podnio prijavu sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili je javno razotkrio nepravilnost, u skladu s odredbama internog Pravilnika i Zakona 

Prijavitelj nepravilnosti ne ostvaruje pravo na zaštitu ako nisu kumulativno ispunjeni svi prethodno navedeni uvjeti. Prije podnošenja prijave, uvijek je korisno konzultirati se s odvjetnikom ili pravnikom za bolje razumijevanje svojih prava i zaštite.

Dokumenti

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.