Izvadak iz cjenika Financijske agencije (Klasa:130-02/22-04/1, Ur. Broj 05-103-22-1)

Izdavanje poslovnih i TDU certifikata

Usluga Cijena / kn
Registracija poslovnog subjekta ili TDU 80,00
Kripto uređaj s jednim poslovnim ili TDU certifikatom 278,00
Kripto uređaj s dva poslovna ili TDU certifikata 390,00
Poslovni kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis 100,00
Poslovni kvalificirani certifikat za automatizirani udaljeni e-potpis 300,00
Kvalificirani certifikat za e-Pečat 1.400,00
Kvalificirani soft certifikat za e-Pečat 650,00
Kvalificirani certifikat za udaljeni e-Pečat 1.100,00
Kvalificirani PSD2 certifikat za e-Pečat 1.690,00
Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti 650,00
Aplikacijski certifikat srednje razine sigurnosti 1.400,00
Aplikacijski certifikat visoke razine sigurnosti 1.690,00
SSL certifikat za autentikaciju mrežnih stranica 1.400,00
Certifikat za poslužitelj EU QWAC 1.400,00
Certifikat za poslužitelj EU PSD2 QWAC 1.690,00
Aplikacijski certifikat za FINA e-Račun i e-Račun za državu 300,00
 Poslužiteljski certifikat (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu 300,00
Aplikacijski certifikat za fiskalizaciju 300,00
Poslovni soft certifikat 100,00
Poslovni soft certifikat (LCP) 400,00
Naknade za pristup e-servisima Fine  >>

 

Registracija poslovnog subjekta ili TDU u Fina PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.
Poslovni i TDU certifikati na kripto uređaju izdaju se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis izdaje se na 2 godine, a naknada se plaća godišnje.

Kvalificirani certifikat za automatizirani udaljeni e-potpis izdaje se na 2 godine, a naknada se plaća jednokratno.

Kvalificirani certifikat za e-pečat i kvalificirani certifikat za udaljeni e-pečat se izdaju na 2 godine dok se kvalificirani soft certifikat za e-pečat izdaje na 5 godina. Kvalificirani PSD2 certifikat za e-pečat srednje razine sigurnosti izdaje se na period od 2 godine. Naknada za navedene certifikate se plaća godišnje.

Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na 5 godina, srednje razine sigurnosti na 2 godine, a naknada se plaća godišnje. Certifikat za poslužitelj EU QWAC srednje razine sigurnosti i Certifikat za poslužitelj EU PSD2 QWAC srednje razine sigurnosti izdani do 31.08.2020. izdani su na period od 2 godine,  dok se od 01.09.2020. ove vrste certifikata izdaju na period od 1 godine, a naknade se plaćaju godišnje. Aplikacijski certifikat za fiskalizaciju, poslovni soft certifikat (LCP) te poslovni soft certifikat izdaju se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata. Aplikacijski certifikat za FINA e-Račun i e-Račun za državu izdaje se na period od 5 godina, a naknada se plaća jednokratno. Poslužiteljski certifikat (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu izdaje se na period od 1 godine, a naknada se plaća jednokratno.


Izdavanje poslovnih soft certifikata (LCP) - cijene u Eurima, za poslovne subjekte sa sjedištem izvan Republike Hrvatske

Usluga Cijena / EUR
Registracija poslovnog subjekta 10,00
Poslovni soft certifikat (LCP) 50,00
Oporavak (reaktivacija) ili opoziv poslovnog soft certifikata (LCP) 7,00

 

Poslovni soft certifikat (LCP) izdaje se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed na temelju izdanog predračuna.


Izdavanje osobnih certifikata

Usluga Cijena / kn
Registracija fizičke osobe/građanina 20,00
Kripto uređaj s jednim osobnim certifikatom 139,00
Kripto uređaj s dva osobna certifikata 180,00
Osobni soft certifikat 50,00
Osobni kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis 50,00
Osobni kvalificirani certifikat za automatizirani udaljeni e-potpis 150,00

 

Registracija fizičke osobe/građanina u sustav PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata.
Osobni certifikati na kripto uređaju i osobni kvalificirani certifikat za udaljeni e-potpis izdaju se na period od 2 godine, a naknada se plaća godišnje.
Osobni soft certifikati izdaju se na period od 5 godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata.
Kvalificirani certifikat za automatizirani udaljeni e-potpis izdaje se na 2 godine, a naknada se plaća jednokratno.


Ostale usluge

Usluga Cijena / kn
Čitač smart kartice 60,00
Korisnički dizajn kartice 20,00
Inicijalno izdavanje dodatnog certifikata na kripto uređaju 112,00
Promjena podataka u certifikatu (Siguran kripto uređaj) 50,00
Promjena podataka u certifikatu (QSCD)* 120,00
Oporavak jednog certifikata (Siguran kripto uređaj) 19,00
Oporavak aplikacijskog i soft certifikata za e-Pečat ** 40,00
Oporavak dva certifikata (Siguran kripto uređaj) 38,00
Oporavak certifikata (QSCD uređaj)* 120,00
Otključavanje sigurnog kripto uređaja*** 10,00
Zamjena sigurnog kripto uređaja s jednim poslovnim ili TDU certifikatom* 120,00
Zamjena sigurnog kripto uređaja s dva poslovna ili TDU certifikata* 120,00
Zamjena sigurnog kripto uređaja s jednim osobnim certifikatom* 80,00
Zamjena sigurnog kripto uređaja s dva osobna certifikata* 105,00
Zamjena QSCD uređaja prije prvog korištenja (do mjesec dana od dana preuzimanja) 100,00
Zamjena QSCD uređaja na zahtjev 120,00
Opoziv 1 certifikata 40,00
Opoziv 2 certifikata (certifikati na kripto uređaju) 80,00
Isporuka certifikata ili uređaja te identifikacija na lokaciji korisnika 140,00
Tehnička pomoć pri instalaciji programa podrške za kripto uređaj na lokaciji korisnika 200,00 / započeti sat
Izdavanje potvrde za PKI usluge na zahtjev korisnika**** 38,00
Izdavanje potvrde za PKI usluge na zahtjev korisnika - preporučena pošiljka**** 50,00
Troškovi obrade***** 150,00
Kripto uređaj sa demo certifikatima****** 120,00

 

*U slučaju kada su certifikati izdani na QSCD uređaju promjena podataka na certifikatu i oporavak certifikata podrazumijevaju izdavanje novih certifikata na novom QSCD uređaju.

**Oporavak aplikacijskog i soft certifikata za e-Pečat moguće je napraviti samo unutar prve godine od izdavanja certifikata. Nakon isteka prve godine od izdavanja certifikata, potrebno je zatražiti izdavanje novog uz plaćanje naknade u punom iznosu. Oporavak SSL certifikata nije moguće napraviti.

***Otključavanje Sigurnog kripto uređaja moguće je napraviti u slučaju kada je isti zaključan zbog prevelikog broja unosa pogrešnog PIN-a i u slučaju kada nije zaključan na način da se više ne može otključati. Ukoliko se kripto uređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene sigurnog kripto uređaja. Naknada za obnovu certifikata uračunata je u naknadu za izdavanje certifikata te se ne naplaćuje dodatno. U slučaju zaključavanja QSCD uređaja vrši se zamjena istog uz izdavanje novih certifikata te se plaća naknada za zamjenu QSCD uređaja.

****Naknada za izdavanje potvrda za PKI usluge izdaje se na temelju zahtjeva, a plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju.

*****Trošak obrade podrazumijeva naknadu za opoziv, naknadu za registraciju u sustav PKI, trošak uređaja i trošak licenci kada se certifikat opozove unutar mjesec dana od datuma izdavanja certifikata.

******Naknada se obračunava za 6-ti i svaki slijedeći kripto uređaj na kojem se izdaju Demo certifikati.


Vremenski žig

Broj vremenskih žigova Cijena / kn
1 – 8.000 0,8
8.001 – 16.000 0,55
16.001 – 24.000 0,33
24.001 – 40.000 0,21
40.001 – 56.000 0,14
56.001 – 72.000 0,11
72.001 – 100.000 0,08
100.001 – 128.000 0,06
128.001 – 156.000 0,05
156.001 i više 0,04

 

Vremenski žig se naplaćuje prema broju zahtjeva za izdavanje vremenskog žiga, odnosno, prema broju vremenskih žigova izdanih u jednom obračunskom razdoblju (mjesec).
Primjer obračuna: Ako u jednom obračunskom razdoblju zatražite izdavanje 27.000 vremenskih žigova, naknada će se obračunati na sljedeći način: 8.000 x 0,80 kn, 8.000 x 0,55 kn, 8.000 x 0,33 kn i 3.000 x 0,21 kn.