Preskoči na glavni sadržaj

Tehnička specifikacija - e-Arhiv

U ovom tekstu opisuju se i definiraju svi web servisi u sustavu FINA e-Arhiv. Opisane su sve metode svih dostupnih web servisa kao i svi tehnički detalji.

Definicije i skraćenice

PKIPublic Key Infrastructure – Infrastruktura javnog ključa
SSLSecure Sockets Layer – Protokol koji omogućava zaštitu komunikacijskog kanala
SOAPSimple Object Access Protocol – Protokol koji se koristi za razmjenu podataka između dva sustava Web servisima
CACertificate Authority – Entitet koji izdaje digitalne certifikate
EVExtended Validation Certificate - je certifikat koji se koristi za HTTPS web stranice i softver koji dokazuje pravnu osobu koja kontrolira web stranicu ili programski paket

Vrste web servisa

Na sustavu FINA e-Arhiva za poslovne korisnike razvijene u 23 metode web servisa sa sinkronom obradom. Kako bi se zadovoljile sve potrebe za integraciju i korištenjem funkcionalnosti FINA e- Arhiva iz vanjskih sustava.

Sigurnosni preduvjeti

Zaštita prijenosnog kanala se radi korištenjem dvosmjernog kriptiranja kanala (2-way ssl) što znači da se pri uspostavljanju sigurne veze klijent predstavlja aplikacijskim certifikatom, a web server serverskim certifikatom.

Slijede preduvjeti potrebni za uspostavu web servisa sa sinkronom obradom. Korisnik treba sljedeće:

Signature element Security headera

Signature element Security headera.png

Timestamp element Security headera

Timestamp element Security headera.png

SOAP poruke web servisa

Zajednički dijelovi metoda web servisa

Sve poruke koje se šalju prema web servisu ili ih web servis šalje prema klijentu (poruka odgovora) imaju neke zajedničke elemente. Za poruke koje se šalju prema web servisu zajednički element je "ArchiveHeader", dok je za poruke odgovora zajednički element "MessageAck".

Zajednički element svih odlaznih poruka, ArchiveHeader:

Header element

 • MessageId - jedinstveni broj poruke zahtjeva
 • MessageType - tip poruke (moguće vrijednosti su navedene u poglavlju Tipovi poruka)
 • MessageAttributes - atributi poruke (neobavezni)

ArhiveHeader – zajednički element

ArhiveHeader – zajednički element.jpg

Zajednički element svih dolaznih poruka, ArchiveHeader:

MesageAck element:

 • MessageAck
  • MessageID - jedinstveni broj poruke zahtjeva na koju se ova poruka odgovora odnosi
  • MessageAckID - jedinstveni broj poruke odgovora
  • MessageType - tip poruke (moguće vrijednosti su navedene u poglavlju Tipovi poruka)
  • AckStatus - status odgovora (moguće vrijednosti su navedene kod opisa svake metode)
   • ACCEPTED
   • MSG_NOT_VALID
   • SYSTEM_ERROR
  • AckStatusCode - šifra statusa
   • 0 - error response
   • 1 - success response
   • 400 - pogreška pri pozivu servisa
  • AckStatusText - opis statusa (neobavezno)

MessageAck – nalazi u odgovorima svih metoda web servisa

MessageAck – nalazi u odgovorima svih metoda web servisa.png

Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa

Naziv parametraDetaljni opis
ActionAkcija nad funkcionalnostima:DODAJ - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju korisnikuODUZMI - Navedene funkcionalnosti se oduzimaju korisnikuPROTOTIP - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju prototip korisniku
AliasAlias direktorija (neobavezno), predstavlja ime/naziv direktorija (mogući su i dijakritički znakovi) koji će biti prikazan na ekranu. U slučaju da se ovaj parametar ne navede, vrijednost će mu biti ista kako vrijednost parametra.
ArchiveClassIDGUID klase dokumenta
ArchiveTagTag u kojem su navedeni pojedinačni podaci o grupi dokumenata
AttachedDocumentDatoteka koje se arhivira u Base64 formatu
CertificateOwner AdditionalIdDodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedince. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
CertificateOwner OIBOIB vlasnika certifikata
ClassGUIDGUID klase (koristi se kao ArchiveClassID kod arhiviranja dokumenta)
ClassNameNaziv/ime klase dokumenta
ClassNewNameNovi naziv klase dokumenta
ClassOldNameStari naziv klase dokumenta (naziv klase koja se preimenuje)
ContainerNameNaziv spremnika
ContainerNewNameNovi naziv spremnika
ContainerOldNameTrenutni naziv spremnika koji se želi promijeniti
DocumentDateDatum dokumenta (u formatu "gggg-MM-dd")
DocumentGuidGUID (identifikator) dokumenta – identifikator dokumenta u DMS sustavu
DocumentNameNaziv dokumenta
FileNameNaziv datoteke koje se arhivira, zajedno s ekstenzijom
FolderNameNaziv direktorija, smije se sastojati samo od alfanumeričkih znakova engleske abecede i razmaka. Duljina naziva mora biti između u 1 i 50 znakova.
FolderOldPathPutanja do direktorija zajedno s nazivom direktorija ("nazivSpremnika\ostali\direktorij koji se preimenuje")
FolderPath (metoda kreiraj direktorij)Putanja do direktorija gdje se želi kreirati direktoriji ("nazivSpremnika\ostali\direktorij roditelj")
FolderPath (metoda obriši direktorij)Putanja do direktorija zajedno s nazivom direktorija ("nazivSpremnika\ostali\direktorij koji se brise")
FunctionalitiesFunkcionalnosti koje je moguću dodijeliti korisniku ili direktoriju:AKTIVIRAJ_KORISNIKA - Aktivacija korisnikaARHIVIRANJE_DOKUMENTA - Arhiviranje dokumenataBRISI_DOKUMENT - Brisanje dokumenataDEAKTIVIRAJ_KORISNIKA - Deaktivacija korisnikaDODAJ_RAZDRUZI_DOKUMENT_IZ_GRUPE - Dodavanje i razduživanje dokumenta iz grupeDOZVOLI_ARHIVIRANJE_DOKUMENTA_ISTOG_NAZI VA - Dozvola arhiviranja dokumenta istog nazivaKREIRAJ_DIREKTORIJ - Kreiranje direktorijaKREIRAJ_KLASU - Kreiranje klasaKREIRAJ_SPREMNIK - Kreiranje spremnikaOBRISI_DIREKTORIJ - Brisanje direktorijaOBRISI_KLASU - Brisanje klasaOBRISI_SPREMNIK - Brisanje spremnikaPREIMENUJ_DIREKTORIJ - Preimenovanje direktorijaPREIMENUJ_KLASU - Preimenovanje klasaPREIMENUJ_SPREMNIK - Preimenovanje spremnikaPREMJESTI_DOKUMENT - Premještanje dokumenataPRETRAZI - Pretraga dokumenataPREUZIMANJE_DOKUMENTA - Preuzimanje dokumenataPRIDRUZI_KLASU - Pridruživanje klasaPRIKAZI_ZAKLJUCANI_SPREMNIK - Prikaz zaključanih spremnika
GroupNameSmije se sastojati samo od alfanumeričkih znakova engleske abecede i specijalnih znakova (bez razmaka). Duljina naziva mora biti između u 1 i 50 znakova.
IsMandatoryOznaka obaveznosti metapodatka0 - metapodatak nije obavezan1 - metapodatak je obavezanKoristi je samo eServis
MD5Hash funkcija koja računa sažetak datoteke
MimeTypeMIME tip datoteke koja se arhivira
ObjectOwner AdditionalIdŠifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
ObjectOwner OIBOIB vlasnika objekta (npr. Spremnika, direktorija, grupe itd)
OwnerNameNaziv vlasnika
OwnerTypeVrsta vlasnika:1 - Poslovni subjekt2 - Fizička osoba
PartBroj chunka koji se šalje
PartsCountUkupan broj chunkova datoteke koja se šalje
PermissionDetailsTekstualni popis funkcionalnosti za koje su uređena prava korisniku
PropertyNameNaziv/ime metapodatka na klasi dokumenta
PropertyOperatorOperator za vrijednost metapodatka:EQUALS - JednakoCONTAINS - SadržiLESS_OR_EQUALS_THAN - Manje ili jednakoGRETAER_OR_EQUALS_THAN - Veće ili jednako
PropertyTypeVrsta metapodatka na klasi dokumenta:STRING - TekstINT - BrojFLOAT - Decimalni brojDATE - DatumBOOLEAN - Logička izjava
PropertyValueVrijednost metapodatka, ovisi o vrsti metapodatka:za STRING – maksimalan broj znakovaza INTEGER – cijeli broj između -231 i 231-1za DATETIME – postojeći datum u formatu „gggg-mm- dd“ ili „dd.mm.gggg“za FLOAT – decimalni broj s decimalnim zarezom, max 14 znakova s 3 decimalna mjestaza BOOLEAN – pozitivna ("1", "TRUE", "true" "DA", "da") ili negativna ("0", "FALSE", "false" "NE", "ne") logička izjava
TagNaziv grupe dokumenata (jednom ili više puta)
TagOwnerAdditionalIDŠifra vlasnika taga, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
TagOwnerOIBOIB vlasnika grupe dokumenata, tj. taga
UploadIDIdentifikator lokacije pohrane chunkova datoteke (prazna vrijednost u poruci s prvim chunkom, u porukama s preostalim chunkovima šalje se vrijednost primljena u odgovoru na poruku s prvim chunkom - DocumentEnvelope/UploadId) u formatu "nazivDatoteke-NNNNNNN" gdje je "NNNNNNN" 7 nasumično generiranih brojeva.
UserOIBOIB korisnika kojemu se uređuju prava

Metode web servisa

Ping

Metoda a testiranje veze prema web servisu, ako ova metoda vrati uspješan odgovor to znači da je veza uspješno uspostavljena.

Elementi ping poruke (ping metoda):

 • Nema elemenata

Ping (request)

Ping (request).png

Elementi Pong poruke (response):

 • Nema elemenata

Pong (response)

Pong (response).png

Kreiraj grupu dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje nove grupe dokumenta te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi CreateGroupMsgType poruke (metoda createGroup):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedince. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • GroupName - ime grupe
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika za kojeg će se grupa kreirati
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika (vlasnik u čije se ime kreira grupa), dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

Poruka CreateGroupMessageType

Poruka CreateGroupMessageType.png

Elementi CreateGroupAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateGroupEnvelope
  • GroupName - ime grupe
 • Error Struktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka CreateGroupAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka CreateGroupAckMsg.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createGroup

Obriši grupu dokumenta

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje grupe te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteGroupMsgType poruke (metoda deleteGroup):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedince. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • GroupName - ime grupe
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika čija će se grupa obrisati
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika (vlasnik čija grupa briše), dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

Poruka DeleteGroupMsg

Poruka DeleteGroupMsg.png

Elementi DeleteGroupAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteGroupEnvelope
 • GroupName - ime grupe
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka DeleteGroupAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka DeleteGroupAckMsg.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteGroup

Dohvati sve dokumente iz grupe

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za dohvat svih dokumenata iz grupe te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi GetAllDocumentsFromGroupMsgType (metoda getAllDocumentsFromGroup) poruke:

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • GroupName - ime grupe,
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

Poruka GetAllDocumentsFromGroupMsgType

Poruka GetAllDocumentsFromGroupMsgType.jpg

Elementi GetAllDocumentsFromGroupAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • GetDocumentsEnvelope
  • DocumentCointainer - podatci o dokumentu
   • DocumentName - ime dokumenta
   • MimeType - tip dokumenta
   • DocumentGuid - identifikator dokumenta
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka GetAllDocumentsFromGroupAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka GetAllDocumentsFromGroupAckMsgType.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/getAllDocumentsFromGroup

Dohvati sve grupe dokumenta

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za dohvat svih grupa pridruženih dokumentu te poziva web servis na strani FINA-e. FINA zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi GetAllGroupsForDocumentMsgType (metoda getAllGroupsForDocument) poruke:

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • DocumentGuid - GUID (identifikator) dokumenta
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

Poruka GetAllGroupsForDocumentMsgType

Poruka GetAllGroupsForDocumentMsgType.jpg

Elementi GetAllGroupsForDocumentAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • GetGroupsEnvelope
  • GroupNameCointaner - ime grupe
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka GetAllGroupsForDocumentAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka GetAllGroupsForDocumentAckMsgType.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/getAllGroupsForDocument

Ukloni dokument iz grupe

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za uklanjanje dokumenta iz grupe te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi poruke RemoveDocumentFromGroupMsgType (metoda removeDocumentFromGroup):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • GroupName - ime grupe, detaljan opis je naveden u poglavlju 4.2
  • DocumentGuid - GUID (identifikator) dokumenta
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

Poruka RemoveDocumentFromGroupMsgType

Poruka RemoveDocumentFromGroupMsgType.png

Elementi RemoveDocumentFromGroupAckMsgType poruka (metoda removeDocumentFromGroup):

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • RemoveDocumentEnvelope
  • GroupName - ime grupe
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka RemoveDocumentFromGroupAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka RemoveDocumentFromGroupAckMsgType.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/removeDocumentFromGroup

Dodaj dokument u grupu

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za pridruživanje grupe dokumentu te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi AssignDocumentToGroupMsgType poruke (metoda assignDocumentToGroup):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • CertificateOwner OIB - OIB vlasnika certifikata
  • CertificateOwner AdditionalId - dodatni identifikator za vlasnika certifikata (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.GroupName - ime grupe
  • DocumentGuid - GUID (identifikator) dokumenta
  • GroupName - ime grupe, detaljan opis je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.

Poruka AssignDocumentToGroupMsgType

Poruka AssignDocumentToGroupMsgType.png

Elementi AssignDocumentToGroupMsgType poruka (metoda assignDocumentToGroup):

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • AssignDocumentEnvelope
  • GroupName - ime grupe
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka AssignDocumentToGroupAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka AssignDocumentToGroupAckMsgType.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/assignDocumentToGroup

Kreiraj spremnik

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje novog spremnika te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi CreateContainerMsgType poruke (metoda createContainer):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika

Poruka CreateContainerMsgType

Poruka CreateContainerMsgType.jpg

Elementi CreateContainerAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateContainerEnvelope
 • ContainerGuid - identifikator spremnika - GUID
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka CreateContainerAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka CreateContainerAckMsgType.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createContainer

Preimenuj spremnik

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za preimenovanje spremnika te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi RenameContainerMsgType poruke (metoda renameContainer):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerOldName - trenutni naziv spremnika
  • ContainerNewName - željeni naziv spremnika

Poruka RenameContainerMsgType

Poruka RenameContainerMsgType.png

Elementi RenameContainerAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • RenameContainerEnvelope
  • ContainerOldName - stari naziv spremnika
  • ContainerNewName - novi naziv spremnika
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka RenameContainerAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka RenameContainerAckMsgType.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/renameContainer

Obriši spremnik

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje spremnika te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteContainerMsgType poruke (metoda deleteContainer):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika

Poruka DeleteContainerMsgType

Poruka DeleteContainerMsgType.png

Elementi DeleteContainerAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteContainerEnvelope
 • ContainerName - naziv spremnika
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka DeleteContainerAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka DeleteContainerAckMsgType.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteContainer

Kreiraj direktorij

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje novog direktorija te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi CreateFolderMsgType poruke (metoda createFolder):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB vlasnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika
  • FolderName - naziv direktorija
  • FolderPath - putanja do direktorija
  • Alias - alias direktorija (neobavezno)
  • IsLocked - aktiviraj/deaktiviraj direktorij (neobavezno)

Poruka CreateFolderMsgType

Poruka CreateFolderMsgType.png

Elementi CreateFolderAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateFolderEnvelope
 • FolderGuid - identifikator direktorija
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka CreateFolderAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka CreateFolderAckMsgType.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createFolder

Preimenuj direktorij

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za preimenovanje direktorija te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi RenameFolderMsgType poruke (metoda renameFolder):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB korisnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika
  • FolderNewName - željeni naziv direktorija, smije se sastojati samo od alfanumeričkih znakova engleske abecede i razmaka. Duljina naziva mora biti između u 1 i 50 znakova.
  • FolderOldPath - putanja do direktorija zajedno s nazivom direktorija ("nazivSpremnika\ostali\direktorij")Alias - alias direktorija (neobavezno)

Poruka RenameFolderMsgType

Poruka RenameFolderMsgType.jpg

Elementi RenameFolderAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DocumentEnvelope
 • FolderNewName - novi naziv direktorija
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka RenameFolderAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka RenameFolderAckMsgType.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/renameFolder

Obriši direktorij

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje direktorija te poziva web servis na strani Fine. Fina zatim sinkrono obradi i odgovori na poruku.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteFolderMsgType poruke (metoda deleteFolder):

 • HeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data
  • ObjectOwner OIB - OIB korisnika
  • ObjectOwner AdditionalId - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice. U slučaju da se ovaj parametar ne navede pretpostavit će se vrijednost 1111111111111.
  • ContainerName - naziv spremnika
  • FolderPath - putanja do direktorija zajedno s nazivom direktorija ("nazivSpremnika\ostali\direktorij")

Poruka DeleteFolderMsgType

Poruka DeleteFolderMsgType.jpg

Elementi DeleteFolderAckMsgType poruka:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteFolderEnvelope
  • ContainerName - naziv spremnika
  • FolderOldPath - putanja gdje se nalazio obrisani direktorij
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka DeleteFolderAckMsgType

Sinkrona odgovorna poruka DeleteFolderAckMsgType.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteFolder

Arhiviranje dokumenta

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za arhiviranje dokumenta te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi ArchiveDocumentMsg poruke (metoda archiveDocument):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / ArchiveDocumentEnvelope / DocumentEnvelope
  • ArchiveContainer - Podaci o spremniku
   • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
    • OIB - OIB vlasnika spremnika
    • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • ContainerName - Naziv spremnika
   • FolderPath - Putanja do direktorija (u formatu "nazivSpremnika\ostali\direktoriji")
  • ArchiveClassID - Klasa za dokument (GUID)
  • ClassMetadata - Metapodaci (nijednom ili više puta)
   • PropertyName - Naziv metapodatka
   • PropertyValue - Vrijednost metapodatka, ovisi o vrsti metapodatka:
    • za STRING – maksimalan broj znakova
    • za INTEGER – cijeli broj između -231 i 231-1
    • za DATETIME – postojeći datum u formatu "gggg-mm-dd" ili "dd.mm.gggg"
    • za FLOAT – decimalni broj s decimalnim zarezom
    • za BOOLEAN – pozitivna ("1", "TRUE", "true" "DA", "da") ili negativna ("0", "FALSE", "false" "NE", "ne") logička izjava
  • ArchiveTag - Podaci o grupi dokumenata (neobavezno)
   • TagOwnerOIB - OIB vlasnika grupe dokumenata, tj. taga
   • TagOwnerAdditionalID - šifra vlasnika taga, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • Tag - Naziv grupe dokumenata (jednom ili više puta)
  • AttachedDocumentEnvelope - Podaci o datoteci dokumenta
   • FileName - Naziv datoteke
   • MimeType - MIME tip datoteke
   • AttachedDocument - Datoteka u Base64 formatu

Poruka ArchiveDocumentMsg

Poruka ArchiveDocumentMsg.jpg

DocumentEnvelope, element poruka ArchiveDocumentMsg i ArchiveDocumentChunkMsg

DocumentEnvelope, element poruka ArchiveDocumentMsg i ArchiveDocumentChunkMsg.jpg

Elementi ArchiveDocumentAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • ArchiveDocumentEnvelope
  • DocumentGUID - GUID (identifikator) arhiviranog dokumenta
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Poruka ArchiveDocumentAckMsg

Poruka ArchiveDocumentAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/archiveDocument

Arhiviranje dokumenta u dijelovima

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za arhiviranje dokumenta u dijelovima (chunkovima) te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi ArchiveDocumentChunkMsg poruke (metoda archiveDocumentChunk):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / ArchiveDocumentChunkEnvelope / DocumentEnvelope
  • ArchiveContainer - Podaci o spremniku
   • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
    • OIB - OIB vlasnika spremnika
    • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • ContainerName - Naziv spremnika
   • FolderPath - Putanja do direktorija (u formatu "nazivSpremnika\ostali\direktoriji")
   • ArchiveClassID - Klasa za dokument (GUID)
   • ClassMetadata - Metapodaci (nijednom ili više puta)
    • PropertyName - Naziv metapodatka
    • PropertyValue - Vrijednost metapodatka, ovisi o vrsti metapodatka:
     • za STRING – maksimalan broj znakova
     • za INTEGER – cijeli broj između -231 i 231-1
     • za DATETIME – postojeći datum u formatu "gggg-mm-dd" ili "dd.mm.gggg"
     • za FLOAT – decimalni broj s decimalnim zarezom
     • za BOOLEAN – pozitivna ("1", "TRUE", "true" "DA", "da") ili negativna ("0", "FALSE", "false" "NE", "ne") logička izjava
   • ArchiveTag - Podaci o grupi dokumenata (neobavezno)
    • TagOwnerOIB - OIB vlasnika grupe dokumenata, tj. taga
    • TagOwnerAdditionalID - Dodatni identifikator vlasnika grupe dokumenata, tj. taga - poslovna jedinica (neobavezno)
    • Tag - Naziv grupe dokumenata (jednom ili više puta)
   • AttachedDocumentEnvelope - Podaci o datoteci dokumenta
    • FileName - Naziv datoteke
    • MimeType - MIME tip datoteke
    • AttachedDocument - Datoteka u Base64 formatu
  • UploadMetadata - Podaci o slanju chunka
   • MD5 - Hash funkcija koja računa sažetak datoteke
   • Part - Broj chunka
   • PartsCount - Ukupan broj chunkova
   • UploadID - Identifikator lokacije pohrane chunkova datoteke (prazna vrijednost u poruci s prvim chunkom, u porukama s preostalim chunkovima šalje se vrijednost primljena u odgovoru na poruku s prvim chunkom - DocumentEnvelope/UploadId) u formatu "nazivDatoteke-NNNNNNN" gdje je "NNNNNNN" 7 nasumično generiranih brojeva.

Poruka ArchiveDocumentChunkMsg

Poruka ArchiveDocumentChunkMsg.jpg

Dio poruke UploadMetadata

Dio poruke UploadMetadata.jpg

Elementi ArchiveDocumentChunkAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • ArchiveDocumentChunkEnvelope
  • UploadId - Identifikator lokacije pohrane chunkova datoteke (definira se kod odgovora na poruku s prvim chunkom)
  • ChunkStatus - Status chunka:
   • Chunk je validan
   • Chunk nije validan
  • DocumentGUID - GUID arhiviranog dokumenta (neobavezno)
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka ArchiveDocumentChunkAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka ArchiveDocumentChunkAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/archiveDocumentChunk

Arhiviranje dokumenta u više direktorija

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za arhiviranje dokumenta u više direktorija te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg poruke (metoda archiveDocumentInMultipleFolders):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / ArchiveDocumentInMultipleFoldersEnvelope / DocumentInMultipleFoldersEnvelope
  • ArchiveContainer - Podaci o spremniku
   • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
    • OIB - OIB vlasnika spremnika
    • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • ContainerName - Naziv spremnika
  • ArchiveClassID - Klasa za dokument (GUID)
  • ClassMetadata - Metapodaci (nijednom ili više puta)
   • PropertyName - Naziv metapodatka
   • PropertyValue - Vrijednost metapodatka, ovisi o vrsti metapodatka:
    • za STRING – maksimalan broj znakova
    • za INTEGER – cijeli broj između -231 i 231-1
    • za DATETIME – postojeći datum u formatu "gggg-mm-dd" ili "dd.mm.gggg"
    • za FLOAT – decimalni broj s decimalnim zarezom
    • za BOOLEAN – pozitivna ("1", "TRUE", "true" "DA", "da") ili negativna ("0", "FALSE", "false" "NE", "ne") logička izjava
  • ArchiveFolder – Podaci o direktorijima (jednom ili više puta)
   • FolderPath - Putanja do direktorija (u formatu "nazivSpremnika\ostali\direktoriji")
   • ArchiveTag - Podaci o grupi dokumenata (neobavezno):
   • TagOwnerOIB - OIB vlasnika grupe dokumenata, tj. Taga
   • TagOwnerAdditionalID - šifra vlasnika taga, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
   • Tag - Naziv grupe dokumenata (jednom ili više puta)
  • AttachedDocumentEnvelope - Podaci o datoteci dokumenta
   • FileName - Naziv datoteke
   • MimeType - MIME tip datoteke
   • DocumentInMultipleFoldersEnvelope, element poruke ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsgAttachedDocument - Datoteka u Base64 formatu

Poruka ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg

Poruka ArchiveDocumentInMultipleFoldersAckMsg.jpg

DocumentInMultipleFoldersEnvelope, element poruke ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg

DocumentInMultipleFoldersEnvelope, element poruke ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg.jpg

Elementi ArchiveDocumentInMultipleFoldersAckMsg poruke jednaki su elementima ArchiveDocumentAckMsg poruke opisane u poglavlju Arhiviranje dokumenta.

Poruka ArchiveDocumentInMultipleFoldersAckMsg

Poruka ArchiveDocumentInMultipleFoldersAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/archiveDocumentInMultipleFolders

Kreiranje klase dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje klase dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi CreateClassMsg poruke (metoda createClass):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / CreateClassEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ClassName - Naziv klase
  • ContainerName - Naziv spremnika
  • ClassMetadata - Metapodaci (jednom ili više puta)
   • PropertyName - Naziv metapodatka
   • IsMandatory - Oznaka obaveznosti metapodatka
    • 0 - metapodatak nije obavezan
    • 1 - metapodatak je obavezan
  • PropertyType - Vrsta metapodatka:
   • STRING - Tekst
   • INT - Broj
   • FLOAT - Decimalni broj
   • DATE - Datum
   • BOOLEAN - Logička izjava

Poruka CreateClassMsg

Poruka CreateClassMsg.jpg

Elementi CreateClassAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateClassEnvelope
  • ClassGUID - GUID klase (koristi se kao ArchiveClassID kod arhiviranja dokumenta)
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka CreateClassAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka CreateClassAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createClass

Preimenovanje klase dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za preimenovanje klase dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi RenameClassMsg poruke (metoda renameClass):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / RenameClassEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ContainerName - Naziv spremnika
  • ClassGUID - GUID klase
  • ClassNewName - Novi naziv klase

Poruka RenameClassMsg

Poruka RenameClassMsg.jpg

Elementi RenameClassAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • RenameClassEnvelope
  • ClassOldName - Stari naziv klase
  • ClassNewName - Novi naziv klase
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka RenameClassAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka RenameClassAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/renameClass

Brisanje klase dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje klase dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteClassMsg poruke (metoda deleteClass):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / DeleteClassEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ContainerName - Naziv spremnika
  • ClassGUID - GUID klase

Poruka DeleteClassMsg

Poruka DeleteClassMsg.jpg

Elementi DeleteClassAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteClassEnvelope (neobavezno)
  • ClassName - Naziv obrisane klase
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka DeleteClassAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka DeleteClassAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteClass

Kreiranje vlasnika

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za kreiranje vlasnika te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.

Elementi CreateOwnerMsg poruke (metoda createOwner):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / CreateOwnerEnvelope
  • CertificateOwner - Podaci o vlasniku certifikata
   • OIB - OIB vlasnika certifikata
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku
   • OIB - OIB vlasnika
   • AdditionalID - - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • OwnerName - Naziv vlasnika
  • OwnerType - Vrsta vlasnika:
   • 1 - Poslovni subjekt
   • 2 - Fizička osoba

Poruka CreateOwnerMsg

Poruka CreateOwnerMsg.jpg

Elementi CreateOwnerAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • CreateOwnerEnvelope
 • OwnerName - Naziv kreiranog vlasnika
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka CreateOwnerAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka CreateOwnerAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/createOwner

Pretraga dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za pretragu dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi SearchDocumentMsg poruke (metoda searchDocument):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / SearchDocumentEnvelope
  • CertificateOwner - Podaci o vlasniku certifikata
   • OIB - OIB vlasnika certifikata
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ContainerName - Naziv spremnika
  • ClassGUID - GUID klase
  • SearchMetadata - Podaci o metapodacima za pretragu (nijednom ili više puta)
   • PropertyName - Naziv metapodatka
   • PropertyValue - Vrijednost metapodatka
   • PropertyType - Vrsta metapodatka:
    • STRING - Tekst
    • INT - Broj
    • FLOAT - Decimalni broj
    • DATE - Datum
    • BOOLEAN - Logička izjava
   • PropertyOperator - Operator za vrijednost metapodatka:
    • EQUALS - Jednako
    • CONTAINS - Sadrži
    • LESS_OR_EQUALS_THAN - Manje ili jednako
    • GRETAER_OR_EQUALS_THAN - Veće ili jednako
  • DocumentName - Naziv dokumenta (neobavezno)
  • DocumentDate - Datum dokumenta (u formatu "gggg-mm-dd") (neobavezno)
  • FolderPath - Putanja direktorija (u formatu "nazivSpremnika\ostali\direktoriji") (neobavezno)
  • IncludeSubfolders- obuhvaća li pretraga poddirektorije (true ili false, default vrijednost: false) (neobavezno)

Poruka SearchDocumentMsg

Poruka SearchDocumentMsg.png

Elementi SearchDocumentAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • SearchDocumentEnvelope
  • DocumentGUID - GUID pronađenog dokumenta (jednom ili više puta)
  • DocumentsNumber - Ukupan broj pronađenih dokumenata
  • PageNumber - Redni broj stranice rezultata
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka SearchDocumentAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka SearchDocumentAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/searchDocument

Brisanje dokumenata

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za brisanje dokumenata te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DeleteDocumentMsg poruke (metoda deleteDocument):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / DeleteDocumentEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • DocumentGUID - GUID dokumenta za brisanje (jednom ili više puta)

Poruka DeleteDocumentMsg

Poruka DeleteDocumentMsg.jpg

Elementi DeleteDocumentAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • DeleteDocumentEnvelope
  • RemovedDocumentsContainer - GUID uspješno obrisanog dokumenta (jednom ili više puta)
  • NotRemovedDocumentsContainer - GUID dokumenta koji nije uspješno obrisan (jednom ili više puta)
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka DeleteDocumentAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka DeleteDocumentAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/deleteDocument

Preuzimanje dokumenta

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za preuzimanje dokumenta te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi DownloadDocumentMsg poruke (metoda downloadDocument):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / DownloadDocumentEnvelope
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • DocumentGUID - GUID dokumenta za preuzimanje

Poruka DownloadDocumentMsg

Poruka DownloadDocumentMsg.jpg

Elementi DownloadDocumentAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • AttachedDocumentEnvelope
  • FileName - Naziv datoteke
  • MimeType - MIME tip datoteke
  • AttachedDocument - Datoteka dokumenta u Base64 formatu
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka DownloadDocumentAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka DownloadDocumentAckMsg.jpg

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/downloadDocument

Dodjela prava korisniku

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za dodjelu (ili oduzimanje) prava korisniku te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi GrantPermissionForUserMsg poruke (metoda grantPermissionForUser):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / GrantPermissionEnvelope
  • CertificateOwner - Podaci o vlasniku certifikata
   • OIB - OIB vlasnika certifikata
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • UserOIB - OIB korisnika kojemu se uređuju prava
  • Functionalities - Funkcionalnosti (jednom ili više puta):
   • AKTIVIRAJ_KORISNIKA - Aktivacija korisnika
   • DEAKTIVIRAJ_KORISNIKA - Deaktivacija korisnika
   • DOZVOLI_ARHIVIRANJE_DOKUMENTA_ISTOG_NAZIVA - Dozvola arhiviranja dokumenta istog naziva
   • KREIRAJ_SPREMNIK - Kreiranje spremnika
   • DODAJ_RAZDRUZI_DOKUMENT_IZ_GRUPE - Dodavanje i razduživanje dokumenta iz grupe
  • Action - Akcija nad funkcionalnostima:
   • DODAJ - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju korisniku
   • ODUZMI - Navedene funkcionalnosti se oduzimaju korisniku
   • PROTOTIP - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju prototip korisniku

Poruka GrantPermissionForUserMsg

Poruka GrantPermissionForUserMsg.jpg

Elementi GrantPermissionForUserAckMsg poruke:

 • MessageAckStruktura MessageAck elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • GrantPermissionEnvelope
  • PermissionDetails – Tekstualni popis funkcionalnosti za koje su uređena prava korisniku
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovora poruka GrantPermissionForUserAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka GrantPermissionOnFolderForUserAckMsg.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/grantPermissionForUser

Dodjela prava korisniku na direktorij

Pošiljatelj kreira SOAP poruku za dodjelu (uređivanje) prava korisniku na direktorij te poziva web servis na strani Fine. Fina sinkrono radi obradu primljene poruke i vraća odgovor.
(detaljni opis određenih parametra je naveden u poglavlju Detaljniji opis parametara koji se koriste u metodama web servisa)

Elementi GrantPermissionOnFolderForUserMsg poruke (metoda grantPermissionOnFolderForUser):

 • ArchiveHeaderStruktura Header elementa je zajednički dio zahtjeva kod svih metoda i opisana je u poglavlju Zajednički dijelovi metoda web servisa
 • Data / GrantPermissionFolderEnvelope
  • CertificateOwner - Podaci o vlasniku certifikata
   • OIB - OIB vlasnika certifikata
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • ObjectOwner - Podaci o vlasniku spremnika
   • OIB - OIB vlasnika spremnika
   • AdditionalID - šifra vlasnika, dodatni identifikator (neobavezan), npr. šifra poslovne jedinice
  • UserOIB - OIB korisnika kojemu se uređuju prava
  • Functionalities - Funkcionalnosti (jednom ili više puta):
   • ARHIVIRANJE_DOKUMENTA - Arhiviranje dokumenata
   • PREUZIMANJE_DOKUMENTA - Preuzimanje dokumenata
   • BRISI_DOKUMENT - Brisanje dokumenata
   • KREIRAJ_DIREKTORIJ - Kreiranje direktorija
   • OBRISI_DIREKTORIJ - Brisanje direktorija
   • PREIMENUJ_DIREKTORIJ - Preimenovanje direktorija
   • PRETRAZI - Pretraga dokumenata
   • PREMJESTI_DOKUMENT - Premještanje dokumenata
   • OBRISI_SPREMNIK - Brisanje spremnika
   • PREIMENUJ_SPREMNIK - Preimenovanje spremnika
   • KREIRAJ_KLASU - Kreiranje klasa
   • OBRISI_KLASU - Brisanje klasa
   • PREIMENUJ_KLASU - Preimenovanje klasa
   • PRIDRUZI_KLASU - Pridruživanje klasa
   • PRIKAZI_ZAKLJUCANI_SPREMNIK - Prikaz zaključanih spremnika
  • FolderPath - Putanja direktorija (u formatu “nazivSpremnika\ostali\direktoriji”)
  • Action - Akcija nad funkcionalnostima:
   • DODAJ - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju korisniku
   • ODUZMI - Navedene funkcionalnosti se oduzimaju korisniku
   • PROTOTIP - Navedene funkcionalnosti se dodjeljuju prototip korisniku

Poruka GrantPermissionOnFolderForUserMsg

Poruka GrantPermissionOnFolderForUserMsg.jpg

Elementi GrantPermissionOnFolderForUserAckMsg poruke:

 • MessageAck
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • MessageAckID - Jedinstveni broj poruke na koju se odnosi odgovor
  • MessageType - Tip poruke (moguće vrijednosti su navedene u poglavlju 7.)
  • AckStatus - Status odgovora:
   • ACCEPTED
   • MSG_NOT_VALID
   • SYSTEM_ERROR
  • AckStatusCode - Šifra statusa:
   • 0 - error response
   • 1 - success response
   • 400 - pogreška pri pozivu servisa
  • AckStatusText - Opis statusa (neobavezno)
 • GrantPermissionFolderEnvelope
  • PermissionDetails – Tekstualni popis funkcionalnosti za koje su uređena prava korisniku
 • ErrorStruktura Error elementa je zajednički dio odgovora kod svih metoda i opisana je u poglavlju Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

Sinkrona odgovorna poruka GrantPermissionOnFolderForUserAckMsg

Sinkrona odgovorna poruka GrantPermissionOnFolderForUserAckMsg.png

SOAPAction:

http://fina.hr/archive/ws/sync/grantPermissionOnFolderForUser

Šifrarnik mogućih grešaka kod slanja poruka

ErrorType - šalje se u kao dio odgovorne poruke u slučaju greške

ErrorType - šalje se u kao dio odgovorne poruke u slučaju greške.png

ErrorType element:

 • ErrorCode - šifra greške
 • ErrorMessage - Sadržaj greške
 • ErrorText - Sadržaj greške
Šifra greške (ErrorCode)Poruka (ErrorMessage)Opis greške (ErrorText)
10Nije pronađena klasa s dms adresom:Nije pronađena klasa s dms adresom: "{GUID klase}"
20Nije pronađen metapodatak:Nije pronađen metapodatak: "naziv metapodtka"
21Poslana je kriva vrsta metapodatka:Poslana je kriva vrsta metapodatka:
30U request-u nije specificiran obavezni metapodatak:U request-u nije specificiran obavezni metapodatak:
40Pogrešna vrijednost metapodatka:Pogrešna vrijednost metapodatka:"vrijednost"
41Nedozvoljena duljina vrijednosti metapodatkaNedozvoljena duljina vrijednosti metapodatka
50Validacija je uspješnaValidacija je uspješna
60Generička klasa ne može imati metapodatkeGenerička klasa ne može imati metapodatke
70Dvaput je specificiran isti metapodatakDvaput je specificiran isti metapodatak
100Dokument je uspješno spremljen u FilenetDokument je uspješno spremljen u Filenet
110Vlasnik ne postoji.Vlasnik ne postoji.
120Ne postoji direktorij s lokacijom:Ne postoji direktorij s lokacijom:"putanja direktorija"
130Ne postoji spremnik s nazivom:Ne postoji spremnik s nazivom:"naziv spremnika"
140Korisnik nema prava za spremanje u spremnikKorisnik nema prava za spremanje u spremnik
150Klasa ne pripada vlasniku s OIB-om:Klasa ne pripada vlasniku s OIB- om:"OIB + šifra vlasnika"
151Klasa ima pridružene dokumente i ne može se obrisati.Klasa ima pridružene dokumente i ne može se obrisati.
160Naziv klase već postoji:Naziv klase već postoji: "naziv klase"
170Neispravan naziv klase:Neispravan naziv klase:"naziv klase"
180Klasa mora imati barem jedan metapodatak:Klasa mora imati barem jedan metapodatak:
190Metapodatak nije jedinstven:Metapodatak nije jedinstven:"naziv metapodatka"
200Dokument nije uspješno potpisanDokument nije uspješno potpisan
210Dokument nije uspješno spremljenDokument nije uspješno spremljen
211Max dopuštena veličina datoteke za arhiviranje:Max dopuštena veličina datoteke za arhiviranje: "veličina datoteke"
212Došlo je do neočekivane pogreške.Došlo je do neočekivane pogreške.
220Naziv spremnika nije ispravan:Naziv spremnika nije ispravan: "naziv spremnika"
230Naziv spremnika već postoji:Naziv spremnika već postoji: "naziv spremnika"
240Naziv direktorija nije ispravan:Naziv direktorija nije ispravan: "naziv direktorija"
241Naziv alias direktorija nije ispravan:Naziv alias direktorija nije ispravan: "alias direktorija"
250Naziv direktorija već postoji:Naziv direktorija već postoji: "naziv direktorija"
251Naziv alias direktorija već postoji:Naziv alias direktorija već postoji: "alias direktorija"
260Korisnik nema pravo na traženu akciju:Korisnik nema pravo na traženu akciju:
261Ne postoji korisnik:Ne postoji korisnik:"OIB korisnik"
262Korisnik nema pravo na direktorij:Korisnik nema pravo na direktorij:"direktorij"
357Nije moguće preimenovati spremnik ovom metodom.Nije moguće preimenovati spremnik ovom metodom.
313Ova grupa više ne postoji.Ova grupa više ne postoji.
263Korisnik nije administratorKorisnik nije administrator
264Nije e-Servis korisnik:Nije e-Servis korisnik:
265Korisnik je e-UslugaKorisnik je e-Usluga
266U odabranom direktoriju već postoji dokument s nazivomU odabranom direktoriju već postoji dokument s nazivom "naziv dokumenta"
270Preuzimanje dokumenta nije uspjeloPreuzimanje dokumenta nije uspjelo
280Odabrani spremnik nije korisničkiOdabrani spremnik nije korisnički
281Odabrani spremnik nije e-ServisOdabrani spremnik nije e-Servis
282Putem WS-a nije dopušteno brisanje e-Servis spremnikaPutem WS-a nije dopušteno brisanje e-Servis spremnika
286Korisnik ne može kreirati grupu za drugog korisnikaKorisnik ne može kreirati grupu za drugog korisnika
290U odabranom spremniku ne postoji root direktorij:U odabranom spremniku ne postoji root direktorij: "naziv spremnika"
291Ne možete obrisati root direktorij spremnika:Ne možete obrisati root direktorij spremnika: "naziv spremnika"
300Korisnik nema prava za kreiranje za korisnika s OIB-om:Korisnik nema prava za kreiranje za korisnika s OIB-om: "OIB + šifra"
310Dosegnut je maksimalan broj grupa koje mogu biti pridružene dokumentu:Dosegnut je maksimalan broj grupa koje mogu biti pridružene dokumentu: "broj max. grupa + {GUID dokumenta}"
309Dokument već ima pridruženu grupu:Dokument već ima pridruženu grupu: "naziv grupe"
311Za vlasnika postoji grupa dokumenata s istim nazivom:Za Vlasnika postoji grupa dokumenata s istim nazivom: "naziv grupe"
312Grupa dokumenata s nazivom već postoji:Grupa dokumenata s nazivom već postoji: "naziv grupe"
313Ne postoji grupa dokumenata s nazivom:Ne postoji grupa dokumenata s nazivom: "naziv grupe"
314Ne postoji grupa na dokumentu:Ne postoji grupa dokumenata na dokumentu: "naziv grupe"
315Korisnik nije vlasnik kreirane grupe:Korisnik nije vlasnik kreirane grupe: "korisnik + naziv grupe"
316Korisnik nije vlasnik dokumenta:Korisnik nije vlasnik dokumenta:
318Pogreška u obradi kod kreiranja grupe:Pogreška u obradi kod kreiranja grupe: "naziv grupe"
317Pogreška u obradi kod brisanja grupe:Pogreška u obradi kod brisanja grupe: "naziv grupe"
319Pogreška u obradiPogreška u obradi
320Spremnik ne pripada vlasniku s OIB- om:Spremnik ne pripada vlasniku s OIB- om: "OIB + šifra vlasnika"
330Korisnik nema prava na akcije nad OIB-om:Korisnik nema prava na akcije nad OIB-om:
340Za odabrani spremnik ne postoji klasa s dms adresom:Za odabrani spremnik ne postoji klasa s dms adresom:"{GUID klase dokumenta}"
360Ne postoji dokument sa GUID-om:Ne postoji dokument sa GUID-om:
311Naziv grupe nije validan:Naziv grupe nije validan: "naziv grupe"
354Maksimalan broj dokumenata za brisanje je:Maksimalan broj dokumenata za brisanje je: "broj"
370Korisnik nema prava na akcije sa OIB- om i šifrom korisnika:Korisnik nema prava na akcije sa OIB- om i šifrom korisnika
375Vlasnik iz certifikata ne odgovara vlasniku iz request-a:Vlasnik iz certifikata ne odgovara vlasniku iz request-a:
371Korisnik iz certifikata nije e-Servis i ne može izbrisati e-Servis grupu:Korisnik iz certifikata nije e-Servis i ne može izbrisati e-Servis grupu:
372e-Usluga korisnik ne može obrisati grupu. e-Usluga ne pripada grupa s nazivom:e-Usluga korisnik ne može obrisati grupu. e-Usluga ne pripada grupa s nazivom:
373Vlasnik nije isti za korisnika iz certifikata i grupeVlasnik korisnika iz certifikata i grupe nije isti
374Vlasnik iz request-a ne odgovara vlasniku korisnika iz request-aVlasnik iz request-a ne odgovara vlasniku korisnika iz request-a
380Korisnik nema prava za rad s grupom:Korisnik nema prava za rad s grupom:"naziv grupe"
381Korisnik nema prava na dokument u direktoriju:Korisnik nema prava na dokument u direktoriju:”naziv direktoij”
382Korisnik nema pravo na sve dokumente u grupi i ne može obrisati grupu:Korisnik nema pravo na sve dokumente u grupi i ne može obrisati grupu:
390Nije moguće pridijeliti dokument koji nije od e-Servisa:Nije moguće pridijeliti dokument koji nije od e-Servisa:
403Korisnik je e-Servis, a dokument ne pripada e-ServisuKorisnik je e-Servis, a dokument ne pripada e-Servisu
404Korisnik nije e-Servis, a dokument pripada e-ServisuKorisnik nije e-Servis, a dokument pripada e-Servisu
405Korisnik ne može pridružiti dokument drugog vlasnikaKorisnik ne može pridružiti dokument drugog vlasnika
401Nije moguće ukloniti dokument koji nije od e-ServisaNije moguće ukloniti dokument koji nije od e-Servisa
400Nije moguće pridijeliti dokument grupi koja nije od e-Servisa:Nije moguće pridijeliti dokument grupi koja nije od e-Servisa:
410Korisnik nema prava na dokument s guid-om:Korisnik nema prava na dokument s guid-om: "{GUID dokumenta}"
411Korisnik nema prava na dokumente u grupi:Ne postoje dokumenti na koje korisnik ima pravo u grupi:
420Ne može se deaktivirati korisnik i dodati/oduzeti pravaNe može se deaktivirati korisnik i dodati/oduzeti prava
421Neispravna lista funkcionalnostiPostoje funkcionalnosti koje su vezane. Prilikom dodavanja ili oduzimanja funkcionalnosti potrebno je navesti i vezane funkcionalnosti čak i ako su one već ranije dodijeljene korisniku.
425Neispravna lista funkcionalnostiNe moze se oduzeti funkcionalnost PRETRAZI. Postoje vezane funkcionalnosti na direktoriju: "naziv direktorija"
422Funkcionalnosti nisu oduzete jer su nasljeđene od roditeljaNe mogu se oduzeti funkcionalnosti koje su nasljeđene od roditelja.
Uklonite funkcionalnosti na roditelju
426Funkcionalnosti postoje.Funkcionalnosti postoje.
423Funkcionalnosti nisu oduzete jer postoje funk. pod direktorija koje ovise o funk. roditelja.Ne mogu se oduzeti funkcionalnosti o kojima ovise pod direktoriji:
424Neispravna akcijaMogući parametri akcije: DODAJ, ODUZMI
430Pogreška kod dodijele funkcionalnostiPogreška kod dodijele funkcionalnosti
440Neispravna lista funkcionalnostiFunkcionalnost ne postoji
500Obratite se administratoru sustavaObratite se administratoru sustava
(ova greška se osim raznih sistemski razlog može javiti i kad ostane komentar za Optional parametar <!-- Optional:--> u SOAP UI)
643Unijeli ste krivu vrijednost za enum:Unijeli ste krivu vrijednost za enum:”naziv enumeracije”
610Neuspješno arhiviranje. Niste naveli MIME tip.Neuspješno arhiviranje. Niste naveli MIME tip.
620Neuspješno arhiviranje. Niste naveli naziv dokumenta.Neuspješno arhiviranje. Niste naveli naziv dokumenta.
640Neuspješno arhiviranje. Niste naveli putanju do direktorija.Neuspješno arhiviranje. Niste naveli putanju do direktorija.
700Ne postoji vrsta vlasnika:Ne postoji vrsta vlasnika:
704Vlasnik i prototip korisnika već postoje u sustavu:Vlasnik i prototip korisnika već postoje u sustavu:
701Neispravan OIB:Neispravan OIB: “OIB vlasnika
702Neispravan OIB:
703Naziv vlasnika prevelikNaziv vlasnika prevelik
800Ne postoji ObjectStore u eArhiv bazi:Ne postoji ObjectStore u eArhiv bazi:

Adrese web servisa na strani Fine

OkolinaWeb servisAdresa
TestSlanje izlaznog računa sa sinkronom obradomhttps://tst9.fina.hr/earhiv-ws/FinaArchiveWebService
PrezentacijaSlanje izlaznog računa sa sinkronom obradomhttps://prezentacijademo.fina.hr/earhiv-ws/FinaArchiveWebService
ProdukcijaSlanje izlaznog računa sa sinkronom obradomhttps://digitalneuslugearhiv.fina.hr/earhiv-ws/FinaArchiveWebService

Tipovi poruka

PorukaMessageType (Request)MessageType (Response)Opis
CreateOwnerMsg1000110002Kreiranje vlasnika
GrantPermissionForUserMsg1010110102Dodjela prava korisniku
GrantPermissionOnFolderForUserMsg1020110202Dodjela prava korisniku na direktorij
CreateContainerMsg2030120302Kreiraj spremnik
RenameContainerMsg2010120102Preimenuj spremnik
DeleteContainerMsg2020120202Obriši spremnik
CreateFolderMsg3000130002Kreiraj direktorij
RenameFolderMsg3010130102Preimenuj direktorij
DeleteFolderMsg3020130202Obriši direktorij
CreateClassMsg4000140002Kreiranje klase dokumenata
RenameClassMsg4010140102Preimenovanje klase dokumenata
DeleteClassMsg4020140202Brisanje klase dokumenata
ArchiveDocumentMsg2000120002Arhiviranje dokumenata
ArchiveDocumentChunkMsg5010150102Arhiviranje dokumenata u dijelovima
DeleteDocumentMsg5020150202Brisanje dokumenata
DownloadDocumentMsg5030150302Preuzimanje dokumenata
SearchDocumentMsg5040150402Pretraga dokumenata
ArchiveDocumentInMultipleFoldersMsg5050150502Arhiviranje dokumenata u više direktorija
CreateGroupMsg6000160002Kreiraj grupu dokumenata
DeleteGroupMsg6010160102Obriši grupu dokumenata
GetAllDocumentsFromGroupMsg6020160202Dohvati sve dokumente grupe
GetAllGroupsForDocumentMsg6030160302Dohvati sve grupe dokumenta
RemoveDocumentFromGroupMsg6040160402Ukloni dokument iz grupe
AssingDocumentToGroupMsg6050160502Dodaj dokument u grupu

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.