Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori vezani za online nadmetanje

Što je Fina Licitator?

Novi način brze, transparentne i efikasne prodaje nekretnina, pokretnina i prava putem online nadmetanja u servisu e-Dražba. Obuhvaća korištenje informatičke infrastrukture Fine (platforme) na način da prodavateljima omogućuje objavu podataka o predmetima prodaje u Očevidniku nekretnina i pokretnina (Očevidnik) i održavanje online nadmetanja, a ponuditeljima sudjelovanje i predaju ponuda u online nadmetanju.

Što je servis e-Dražba?

Servis e-Dražba je web aplikacija putem koje se provodi online nadmetanje.

Kako se pokreće postupak prodaje putem Fina Licitatora?

Postupak prodaje pokreće se na temelju zahtjeva za prodaju koji Fini dostavlja prodavatelj na propisanom obrascu, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Fine. U zahtjevu za prodaju, prodavatelj mora navesti točan opis predmeta prodaje i uvjete pod kojima će se prodavati. Uz zahtjev za prodaju, prodavatelj može dostaviti fotografije, dokumente i tekst o predmetu prodaje koje će Fina objaviti u Očevidniku.

Tko određuje uvjete prodaje?

Prodavatelj određuje uvjete prodaje. Samostalno određuje početnu cijenu za nadmetanje i utvrđenu vrijednost predmeta prodaje te iznos jamčevine.

Tko jamči da su objavljeni podatci točni i istiniti?

Prodavatelj je odgovoran za točnost i vjerodostojnost podataka navedenih u zahtjevu za prodaju, uključujući i pravni status predmeta prodaje. Prodavatelj je isključivo odgovoran za svaku objavljenu fotografiju, dokument i tekst o predmetu prodaje koji je dostavio Fini za prodaju putem servisa Fina Licitator.

Kako se dostavlja dokumentacija u servisu Fina Licitator?

Zahtjev za prodaju i ostala pismena dostavljaju se Fini putem elektroničke pošte, i to isključivo na adresu licitator@fina.hr. Dostava se smatra izvršenom kad prodavatelj od Fine zaprimi potvrdu primitka. Zahtjev za prodaju i ostala dokumentacija može se dostaviti i putem pošte na adresu: Financijska agencija, Centar za e-Dražbe (Fina Licitator), Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb.

Kako Fina dostavlja dokumentaciju prodavatelju?

Izvještaj o provedenom online nadmetanju, obavijesti o plaćanju, račune i ostala pismena koja Fina dostavlja prodavatelju, dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu koju je prodavatelj naveo u zahtjevu za prodaju, odnosno putem pošte na adresu navedenu u zahtjevu za prodaju.

Što je predmet prodaje?

Predmet prodaje je nekretnina, pokretnina ili pravo koje mora biti u vlasništvu prodavatelja, a čiju prodaju putem online nadmetanja prodavatelj povjerava Fini.

Tko je prodavatelj?

Prodavatelj je poslovni subjekt ili fizička osoba/građanin koji ima pravo vlasništva na predmetu koji se prodaje putem online nadmetanja te koji plaća naknadu za korištenje servisa Fina Licitator i naknadu za uspješno održano online nadmetanje.

Tko je ponuditelj?

Ponuditelj je poslovni subjekt ili fizička osoba/građanin koji je uplatio jamčevinu za određeno nadmetanje i koji je korisnik servisa e-Dražba u smislu Općih uvjeta Financijske agencije za korištenje servisa e-Dražba, odnosno osoba koja koristi servis e-Dražba putem opunomoćenika. Ponuditelj se u servis e-Dražba registrira osobnim identifikacijskim brojem (OIB-om) na način da se jedan ponuditelj veže uz jedan OIB.

Tko je korisnik?

Korisnik je osoba unutar poslovnog subjekta koja ima Finine poslovne digitalne certifikate ili fizička osoba koja ima Finine osobne digitalne certifikate i koja ispunjava uvjete propisane Općim uvjetima za korištenje servisa e-Dražba.

Što je nadmetanje?

Nadmetanje je razdoblje u kojem ponuditelji/korisnici u servisu e-Dražba mogu davati ponude elektroničkim putem. U servisu Fina Licitator ponude se predaju online.

Tko može biti korisnik servisa e-Dražba?

Korisnik može biti osoba unutar poslovnog subjekta koja ima Finine poslovne digitalne certifikate (na Fina e-kartici/USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji), kao i fizička osoba koja posjeduje osobne digitalne certifikate na Fina e-kartici ili USB tokenu.

Može li ponuditelj koristiti servis e-Dražba po opunomoćniku?

Servis e-Dražba moguće je koristiti u ime druge osobe (jedne ili više njih) temeljem punomoći. Opunomoćitelj može biti poslovni subjekt i fizička osoba. Punomoć se pohranjuje u Fini.

Koristit ću servis e-Dražba kao opunomoćenik za više osoba. Trebam li ispuniti Pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba za svakog potencijalnog opunomoćitelja zasebno, ili je dovoljna samo njihova punomoć?

Korisnik servisa e-Dražba samo jedanput popunjava i predaje Pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba. Ako će korisnik u ime više osoba predavati ponude na elektroničkoj javnoj dražbi, prije početka online nadmetanja mora od tih trećih osoba zatražiti potpisanu punomoć te potom iste predati u Finu, kako bi korištenjem postojećeg certifikata mogao predavati ponude i u ime svih svojih opunomoćitelja.

Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti za izdavanje poslovnog certifikata?

Ako je poslovni subjekt već registriran u sustavu Fine:  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata (1 primjerak), Ugovor o obavljanju usluga certificiranja (3 primjerka), preslika identifikacijskog dokumenta osobe koja će biti korisnik certifikata, Pristupnica za servis e-Dražba. 

Ako poslovni subjekt još nije obavio registraciju poslovnog subjekta u sustav Fine, uz gore navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i: Izvadak iz nadležnog registra, Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD i matičnom broju, preslika identifikacijskog dokumenta osobe ovlaštene za zastupanje.

Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti za izdavanje osobnog certifikata?

Potrebna dokumentacija: Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane (1 primjerak), Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane (2 primjerka), preslika identifikacijskog dokumenta osobe koja će biti korisnik certifikata i Pristupnica za servis e-Dražba.

Gdje se predaje dokumentacija za izdavanje poslovnog ili osobnog certifikata?

Dokumentaciju za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti u jedan od registracijskih ureda Fine.

Zašto se uz odvjetničku punomoć predaje i Izjava uz odvjetničku punomoć za korištenje servisa e-Dražba i treba li ista biti ovjerena kod javnog bilježnika?

Uz izvornik ili ovjerenu presliku odvjetničke punomoći, potrebno je priložiti popunjenu Izjavu s web stranica Fine. Obrazac Izjave dostupan je na web stranici Fine. Predmetna Izjava nužna je kako bi Fina raspolagala relevantnim podatcima o opunomoćitelju i opunomoćeniku (Izjava obvezno sadrži OIB opunomoćitelja i opunomoćenika, što nužno nije slučaj s odvjetničkim punomoćima, a OIB je ključni identifikator za korištenje servisa e-Dražba). Izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Trebaju li postojeći korisnici servisa e-Dražba predati novu pristupnicu za korištenje servisa Fina Licitator?

Ne, postojećim je korisnicima omogućeno korištenje servisa Fina Licitator temeljem ranije predane pristupnice za servis e-Dražba.

Koji su preduvjeti za sudjelovanje stranih državljana u online nadmetanju?

Strani državljani mogu sudjelovati u online nadmetanju ako imaju osobni identifikacijski broj (OIB), određen i dodijeljen u Republici Hrvatskoj. Strana osoba, u svrhu određivanja i dodjeljivanja OIB-a, osobno ili putem opunomoćenika, podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a, koji je moguće preuzeti s poveznice https://www.poreznauprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSOBNI%20IDENTIFIKACIJSKI%20BROJ/zahtjev-OIB.pdf. Uz ovaj zahtjev, osoba predočuje važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u zahtjevu. Za sudjelovanje u online nadmetanju, moraju biti ispunjeni određeni tehnički preduvjeti koji omogućavaju korištenje servisa e-Dražba te mora biti uplaćena jamčevina za dražbu u kojoj se želi sudjelovati.

Gdje će se objaviti poziv za sudjelovanje u online nadmetanju?

Fina će poziv na sudjelovanje u online nadmetanju objaviti na svojim mrežnim stranicama, putem aplikacije Očevidnik.

Tko je dužan platiti troškove provedbe prodaje putem online nadmetanja?

Prodavatelj je obvezan predujmiti naknadu za korištenje servisa Fina Licitator po svakom pojedinom podnesenom zahtjevu za prodaju, a temeljem primitka obavijesti o plaćanju od strane Fine. Nakon online nadmetanja završenog s jednom ili više ponuda, Fina prodavatelju obračunava i naknadu za uspješno održano online nadmetanje u odnosu na iznos najviše predane ponude u online nadmetanju. Iznosi naknada navedeni su u cjeniku usluga.

Što će se dogoditi ako prodavatelj ne uplati naknadu za korištenje servisa Fina Licitator?

Ako naknada za korištenje servisa Fina Licitator nije plaćena u roku, Fina neće objaviti predmet prodaje ni uvjete prodaje u Očevidniku, odnosno neće provesti prodaju.

Kada počinje online nadmetanje?

Postupak prodaje počinje objavom poziva na sudjelovanje, na mrežnim stranicama Fine, u aplikaciji Očevidnik. Online nadmetanje započinje na dan koji je naveden u pozivu na sudjelovanje.

Koliko traje online nadmetanje?

Trajanje online nadmetanja određuje se u pozivu na sudjelovanje, a sukladno zahtjevu za prodaju koji dostavlja prodavatelj. Završetak roka za online nadmetanje odredit će se radnim danom u razdoblju između 9 i 15 sati. Ponude se prikupljaju radnim i neradnim danima od 0 do 24 sata.

Tko može sudjelovati u online nadmetanju? Koji su preduvjeti za sudjelovanje u online nadmetanju?

U online nadmetanju, kao kupci, sudjelovati mogu samo osobe koje su:

 • Pribavile Finin digitalni certifikat (normalizirani/autentikacijski i kvalificirani/potpisni)
 • Uplatile jamčevinu u skladu s pozivom na sudjelovanje
 • Popunile elektronički obrazac prijave za sudjelovanje u online nadmetanju unutar servisa e-Dražba.

Na koji se način jamči anonimnost ponuditelja u online nadmetanju?

Nakon uplate jamčevine, a prilikom prve prijave za sudjelovanje u online nadmetanju, Fina će ponuditelju dodijeliti i dostaviti identifikator pod kojim je ponuditelj ovlašten anonimno sudjelovati u online nadmetanju. Za svako novo online nadmetanje, ponuditelj će dobiti novi identifikator ponuditelja. Također, od početka prikupljanja ponuda, ponuditelju koji je potpisao prijavu za sudjelovanje prikazuje se broj ponuditelja koji su potpisali prijavu za sudjelovanje. U Očevidniku te servisu e-Dražba omogućen je prikaz trenutačnog broja uplatitelja jamčevine za konkretno nadmetanje. Prikazani je podatak informativnog karaktera. Napominjemo da, zbog načina funkcioniranja platnog prometa, može proteći neko vrijeme dok uplata ne bude vidljiva na računu primatelja, a samim time i prikazan broj uplatitelja jamčevine. U iznimnim situacijama (primjerice, inozemne uplate ili pogrešno uplaćene jamčevine, koje je potrebno naknadno preknjižiti na ispravno nadmetanje) moguće je da se prikazani broj uplatitelja jamčevine promijeni (poveća ili smanji).

Može li javnost pratiti tijek nadmetanja?

Nadmetanje unutar servisa e-Dražba mogu pratiti samo sudionici dražbe koji su ispunili tehničke preduvjete za pristup servisu e-Dražba te koji su uplatili jamčevinu za određeno online nadmetanje i prijavili se za sudjelovanje u istome, ispunjavanjem prijave za sudjelovanje unutar samog servisa e-Dražba. Kretanje ponuda moguće je pratiti u aplikaciji Očevidnik, koja je javno dostupna putem poveznice https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pocetna, gdje je moguće pratiti izmjenu trenutačne cijene predmeta prodaje tijekom nadmetanja u realnom vremenu.

Kako se u online nadmetanju evidentira stavljanje odabrane ponude?

Ponuditelj pod dodijeljenim identifikatorom elektroničkim putem može odabrati između ponuđenih iznosa ponude. Ponuditelj može izabrati između potvrde početne cijene za nadmetanje (ako prethodno nije zaprimljena nijedna valjana ponuda) ili trenutačne cijene uvećane za određen broj dražbenih koraka. Odabirom željenog iznosa ponude i potvrdom istoga, ponuditelj je predao svoju ponudu te mu se na ekranu servisa e-Dražba pojavljuje poruka o evidentiranoj valjanoj ponudi. Detaljnije pojašnjenje možete naći u Korisničkoj uputi za servis e-Dražba koja se nalazi na servisu eDražba. Korisnička uputa za servis e-Dražba dostupna je zasad na hrvatskom jeziku.

Kada završava online nadmetanje?

Online nadmetanje završava u trenutku koji je unaprijed određen i objavljen u pozivu na sudjelovanje. Iznimno, ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, online nadmetanje produžuje se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude, sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.

Mogu li ponuditelji razgledati nekretnine i pokretnine prije stavljanja ponude?

Prodavatelj će odrediti vrijeme kad osobe zainteresirane za kupnju nekretnine i pokretnine mogu razgledati taj predmet prodaje. Ako prodavatelj te podatke dostavi Fini, isti će biti objavljeni u aplikaciji Očevidnik.

Kako mogu znati da je moja ponuda prihvaćena?

Odabirom željenog iznosa ponude i potvrdom istoga, ponuditelj je predao svoju ponudu. Kad korisnik potpiše prijavu za sudjelovanje, sve ponude u nadmetanju za koje je potpisana prijava smatraju se potpisanima, odnosno nije potrebno potpisivati svaku ponudu naprednim elektroničkim potpisom. Ponuda se smatra prihvaćenom kada je servis ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana, i to putem poruke koja se ponuditelju pojavljuje nakon potvrde ponude. Detaljnije pojašnjenje možete naći u Korisničkoj uputi za servis e-Dražba koja se nalazi na servisu e-Dražba.

Kako Fina odlučuje tko je kupac?

O kupcu ne odlučuje Fina, nego prodavatelj, na temelju podataka iz izvještaja o provedenom online nadmetanju koji Fina dostavi prodavatelju.

Može li se vidjeti kako izgleda proces predaje ponude?

Prikaz procesa predaje ponude u online nadmetanju dostupan je na poveznici: https://edrazba.fina.hr/ gdje je prikazan način predaje.

Tehnička pitanja

Koje su tehničke pretpostavke za pristup servisu e-Dražba?

Za korištenje servisa e-Dražba potrebno je imati sljedeće:  

 • Osobno računalo
 • Preporučeni operacijski sustavi: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11
 • Pristup internetu
 • Internetski preglednik Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, verzije podržane od strane proizvođača
 • Pravilno podešene postavke u internetskom pregledniku, Javascript i kolačići moraju biti omogućeni
 • Instaliranu programsku podršku za korištenje naprednog elektroničkog potpisa
 • Digitalni certifikat izdan na Fina e-kartici ili USB tokenu odnosno CoBranding kartici/tokenu banke uz registraciju na servis e-Dražba
 • Čitač smart kartice za Fina e-karticu ili CoBranding karticu/token
 • Programsku podršku za korištenje digitalnih certifikata

Koje su postavke internetskog preglednika za pristup servisu e-Dražba?

 • Internetski preglednik Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, verzije podržane od strane proizvođača
 • Javascript i kolačići moraju biti omogućeni
 • Otvoriti opciju „Internet Options“ (otvoriti Windows Control Panel)
 • U tabu „Security“ odabrati „Trusted sites“ te odabrati opciju „Sites“
 • U polje „Add this website to the zone:“ upisati https://edrazba.fina.hr te odabrati opciju „Add“

Koje su postavke programske podrške za upravljanje e-karticama?

ActivClient

Ako koristite ActivIdentity uređaje (Omnikey USB token, ActivKey USB token ili AI Smart karticu), potrebno je instalirati ActivClient programsku podršku.

SafeNet Authentication Client

Ako se koristi Gemalto USB token ili Gemalto Smart Card, potrebno je instalirati SafeNet Authentication Client podršku.

Programsku podršku moguće je preuzeti s poveznice https://www.fina.hr/programska-podrska-i-preuzimanje-certifikata. Za instalaciju navedene programske podrške i naknadno ažuriranje novih verzija, potrebno je imati administratorska prava na računalu. Programska podrška za korištenje naprednog elektroničkog potpisa zahtijeva instaliran .NET Framework 3.

Koji su mrežni preduvjeti za rad potpisnog modula – (samo za korisnike koji se nalaze u administriranoj računalnoj mreži s ograničenim pristupom internetu)?

Potrebno je osigurati mrežni pristup do ispod navedenih linkova:

 • https://edrazba.fina.hr
 • https://pkivalidacija.fina.hr
 • https://pkivalidacijastatus.fina.hr
 • http://pkivalidacija.fina.hr
 • http://pkivalidacijastatus.fina.hr
 • http://ocsp.fina.hr
 • http://rdc.fina.hr
 • ldap://rdc-ldap.fina.hr
 • ldap://rdc-ldap2.fina.hr
 • ldap://rdc-tdu-ldap2.fina.hr
 • ldap://rdc-tdu-ldap.fina.hr
 • http://tsa.fina.hr/ts-rfc3161

Može li se e-Dražbi pristupiti s računala na kojemu je instaliran Linux?

Fina preporučuje korištenje operacijskog sustava Windows (minimalno verzija 10), s obzirom na to da je isti testiran. Na ostalim operacijskim sustavima, Fina ne jamči neometan rad servisa e-Dražba.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.