e-Ovlaštenja

e-Ovlaštenja su cjelovito tehničko-tehnološko rješenje koje poslovnim Korisnicima omogućava generiranje i upravljanje dokumentima e-Punomoći za pristup na e-uslugu kao i registraciju na poslovne e-usluge preko web sučelja. 

e-Punomoć je elektronički dokument unutar sustava e-Ovlaštenja koji Korisniku omogućava reguliranje prava pristupa na e-uslugu.

Kako bi e-Punomoć bila aktivna, trebaju ga elektronički potpisati/potvrditi svi potrebni potpisnici na strani Opunomoćitelja (ovlaštena osoba koja daje pravo) i/ili Opunomoćenika (osoba koja prima pravo). 

e-Ovlaštenja Korisniku omogućavaju:

ZASTUPANJA –  dodjela prava zastupanja unutar aplikacije e-Ovlaštenja. Opunomoćitelj daje pravo Opunomoćeniku da unutar aplikacije e-Ovlaštenja može upravljati dokumentima e-Punomoći u ime poslovnog subjekta kojeg Opunomoćitelj zastupa. 

PRISTUP NA E-USLUGE - dodjela prava pristupa na određene e-usluge. Opunomoćitelj daje pravo  korištenja odabrane e-usluge Opunomoćeniku u ime poslovnog subjekta kojeg Opunomoćitelj zastupa. 

PREGLED OVLAŠTENIH OSOBA – pregled zakonski ovlaštenih osoba te Opunomoćenika u e-Ovlaštenjima za pripadajući poslovni subjekt. 

PREGLED DANIH OVLAŠTENJA – pregled svih ovlaštenja koja su dana u ime poslovnog subjekta u čije ime Korisnik djeluje u sustavu e-Ovlaštenja.

PREGLED PRIMLJENIH OVLAŠTENJA – pregled svih ovlaštenja koja su dodijeljena prijavljenoj osobi.

PREGLED AKTIVNIH PRIMLJENIH OVLAŠTENJA – pregled ovlaštenja koja su dodijeljena prijavljenoj osobi, a nalaze se u statusu aktivno.

Pristup e-usluzi e-Ovlaštenja omogućen je putem portala e-Građani dostupnom na adresi https://gov.hr/.

Kroz filter e-usluga potrebno je odabrati e-Ovlaštenja te se prijaviti odgovarajućom vjerodajnicom na e-uslugu. 

Uvjet za pristup i korištenje e-usluge e-Ovlaštenja je posjedovanje digitalnog certifikata visoke razine sigurnosti, te zakonska ili dodijeljena prava zastupanja i/ili pristupa na e-usluge integrirane u sustav e-Ovlaštenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korisnici čiji se podaci o ovlaštenim osobama ne nalaze u javnim registrima, upisnicima i/ili evidencijama (npr. slobodne djelatnost, sporedna zanimanja), mogu dostaviti dokumentaciju za Unos ovlaštenih osoba u sustav e-Ovlaštenja kroz Online sustav za predaju dokumentacije.

Za unos i promjenu podataka o ovlaštenim osobama obvezno se dostavlja:

  • preslika identifikacijske isprave ovlaštene osobe,
  • Suglasnost za unos ovlaštenih osoba te
  • dokaz o ovlaštenoj osobi poslovnog subjekta (npr. rješenje, odluka, izvadak, propis ili dr).

Navedenu dokumentaciju nužno je dostaviti za sve ovlaštene osobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dobivanje informacija vezanih uz sustav e-Ovlaštenja obratite se u Kontaktni centar na:

 

Radno vrijeme korisničke podrške:

ponedjeljak-petak od 08:00 do 20:00 sati

subotom od 08:00 do 13:00 sati