Informacije o računima poslovnih subjekata

Jedinstveni registar računa elektronička je baza podataka svih poslovnih subjekata, financijskih institucija i drugih pravnih osoba koje posluju u RH.

Jedinstveni registar računa - JRR

Jedinstveni registar računa (JRR), elektronička je baza podataka o računima, koju Fina vodi od 2002. godine. Sadrži podatke o računima svih poslovnih subjekata, uključivo i o računima Hrvatske narodne banke i banaka, štedionica i kreditnih unija, jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave, a od 1.1.2011. godine u JRR-u se vode i podaci o računima građana, otvorenih u bankama koje posluju u RH. Osim podataka o računima poslovnih subjekata i građana, u JRR-u se evidentiraju i podaci o postojanju oročenih novčanih sredstava, ugovorima o stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama.

Javni podaci u JRR-u su svi podaci o transakcijskom računu poslovnog subjekta uključujući i podatak o blokadi tog računa. Podaci o stanju na računu ili visini depozita ne evidentiraju se u JRR-u.

Podaci iz JRR-a koji se odnose na novčana sredstva poslovnih subjekata i građana nisu javni s tim da se na podatke o građanima primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka. Podaci o transakcijskim računima građana koji su otvoreni s oznakom specifične namjene smatraju se javnim podacima.

KONTAKTIRAJTE NAS:

FINA, Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb

Adresa e-pošte: jrr@fina.hr

info telefon: 0800 0080

PRISTUP PODACIMA IZ JRR-a

Podaci iz JRR-a mogu se koristiti preuzimanjem podataka, izravnim uvidom, pregledom podataka na papiru ili u obliku datoteke ili putem mobilnih mreža, uz naknadu.

Preuzimanje i uvid u podatke iz JRR-a putem WEB servisa Fine 

Uvid u javne podatke putem web aplikacije mogući su uz polugodišnju/godišnju pretplatu ili ugovornu obvezu, ovisno o količinama za koje korisnik ima potrebu uvida i/ili preuzimanja.

Izravan uvid u javne podatke iz JRR-a može se obavljati sve dane u tjednu, od 0-24 sata, s tim da se podaci ne ažuriraju, odnosno ne mijenjaju neradnim danima.

Podaci se  mogu pretraživati 24 sata dnevno, po sljedećim kriterijima:

 • računi poslovnih subjekata i računi proračuna - matični broj, OIB, račun poslovnog subjekta, naziv/dio naziva tvrtke i naziv općine/grada u kojem se nalazi sjedište poslovnog subjekta;
 • računi za naplatu zajedničkih prihoda proračuna - OIB, račun poslovnog subjekta, naziv računa i naziv općine/grada na koju se račun odnosi.

U ponudi su polugodišnja (298,37 kn + PDV) ili godišnja (498,37 kn + PDV) pretplata. Korisnicima je omogućen uvid u javne podatke za sve račune poslovnih subjekata, s limitom od 300 upita mjesečno. Ako korisnik ima potrebu za korištenjem podataka iz JRR-a u većem obimu, može ugovoriti uslugu neograničenog uvida u JRR.

Pristupnicu za uvid u javne podatke možete dostaviti:

Temeljem ispunjene Pristupnice dostavlja se Obavijest o plaćanju po kojoj se izvršava uplata (gotovinsko ili bezgotovinsko plaćanje). Nakon uplate naknade dostavlja se korisničko ime (Username) i zaporka (Password) za pristup aplikaciji.

Uvid u podatke o statusu blokade računa poslovnog subjekta -  putem sms poruke (FINA InfoBlokade)

Omogućuje primanje informacija, u realnom vremenu, o blokadi računa bilo kojeg poslovnog subjekta u Hrvatskoj putem mobitela 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, 365 dana u godini, putem SMS poruke na broj 818058.

Više informacija o usluzi saznajte ovdje.

Pregled podataka na papiru i u obliku datoteke

Pod pregledom podataka na papiru podrazumijeva se ispis s pregledom podataka o računima iz JRR-a koji se odnose na jednog poslovnog subjekta ili građanina. Pod pregledom podataka u obliku datoteke podrazumijeva se pregled podataka o računima poslovnih subjekata i/ili građana u skladu sa zahtjevom korisnika.

Podatke koji nisu javni Fina daje poslovnom subjektu ili građaninu na kojega se ti podaci odnose. Podatke koji nisu javni Fina daje građaninu neposredno, uz identifikaciju. Podatke iz JRR-a koji nisu javni Fina daje i na temelju pisanog zahtjeva suda ili drugog nadležnog tijela (svaka pravna osoba koja sukladno posebnim propisima vodi evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži JRR, a podaci iz JRR-a služe joj za obavljanje zakonskih ovlasti - sudovi, javni bilježnik, Porezna uprava, ministarstva, HZZO, HZMO, Carinarnica, Hrvatske vode, Devizni inspektorat, Financijska policija, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Centri za socijalnu skrb i druge pravne osobe koje mogu dokazati da im podaci koriste za obavljanje zakonskih ovlasti).

Pregled podataka iz JRR-a u obliku ispisa na papiru i u obliku datoteke može se dobiti temeljem pisanog Zahtjeva koji se može dostaviti:

 • elektroničkom poštom na adresu jrr@fina.hr

 • u papirnom obliku u najbližu poslovnicu Fine.

Uvid u podatke o statusu poslovnog subjekta (e-INFO)

Fina vam omogućuje preuzimanje odabranog skupa podataka jednokratno, dnevno, tjedno ili mjesečno te na taj način omogućava dnevnu ažurnost statusa svih vaših poslovnih partnera.

Putem e-pošte isporučujemo vam informacije o promjenama statusa blokada, predstečaja, stečaja/likvidacija i brisanju.

Korisnike ove usluge Fina izvješćuje o vrijednosti skupa javnih podataka koji karakteriziraju druge poslovne subjekte.

Više o usluzi saznajte ovdje.

Izravan uvid i preuzimanje podataka 

Izravan uvid u javne podatke iz JRR-a može se obavljati sve dane u tjednu, od 0-24 sata, s tim da su podaci nepromjenjivi u vremenu od 22.30 sati radnog dana do 21.00 sat idućega radnog dana, osim podatka o:

 • blokadi i deblokadi računa,

 • zabrani raspolaganja i slobodnom raspolaganju novčanim sredstvima i

 • stečaju

koji su nepromjenjivi u vremenu od 21.00 sat tekućeg radnog dana do 8.00 sati idućeg radnog dana. Neradnim danima podaci se ne mijenjaju.

U JRR Fina stavlja oznaku blokade ovršenikovih računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, u slučaju kada na ovršenikovom računu/računima nije bilo raspoloživih novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje. Na temelju rješenja o otvaranju stečajnog postupka Fina u JRR stavlja oznaku stečaja ovršenika.

Izravnim uvidom omogućuje se uvid u sve javne podatke u JRR-u za određenog poslovnog subjekta.

Za uvid i pretraživanje javnih podataka koristi se WEB aplikacija za uvid u podatke koja je dostupna svim korisnicima koji su se pretplatili na navedenu uslugu i onima s kojima je sklopljen ugovor o korištenju usluge uvida u podatke iz JRR-a.

Izravan uvid u javne podatke iz JRR-a korisnicima je omogućen putem WEB aplikacije.

Uvid je moguće ostvariti prema sljedećim kriterijima:

 • osobni identifikacijski broj (OIB) poslovnog subjekta,

 • matični broj poslovnog subjekta (MB), 

 • broj računa poslovnog subjekta i

 • tvrtka/naziv (dio naziva) poslovnog subjekta.

Na zahtjev korisnika/obveznika dostave podataka u JRR i nadležnih tijela, s kojima je sklopljen ugovor, omogućuje se preuzimanje datoteka dnevnih promjena.

 Opis posla

Osnovica

Cijena bez PDV-a

Cijena s        PDV-om

Uvid u javne podatke iz JRR-a putem Internet aplikacije

 

polugodišnja pretplata

pretplatnik

298,37

372,96

godišnja pretplata

pretplatnik

498,37

622,96

Pregled podataka iz JRR-a

 

na papiru

započeta str.

19,51

24,39

u obliku datoteke

slog

0,20

0,25

min. 19,51

24,39

Uvid u podatke iz JRR-a putem WEB servisa

 

uvid

upit

0,80

1,00

pregled stavaka

slog

0,20

0,25

Preuzimanje podataka iz JRR-a

 

putem WEB servisa Fine

slog

0,10

0,13

putem servisa utemeljenog     na C:D-u

slog

0,10

0,13

Davanje podataka o statusu blokade poslovnog subjekta

 

putem SMS poruke

upit

10,00

12,5

putem e-pošte

*Naknade za usluge uvida, preuzimanja i pregleda podataka iz JRR-a plaćaju se unaprijed, prema Cjeniku Fine.

Cijene su definirane Pravilnikom o vrstama i visini naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/2018).

Zakonska regulativa

Od 1.1.2011. godine u JRR-u se vode i podaci o računima građana, otvorenih u bankama koje posluju u RH.

Vođenje JRR-a uređeno je Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/2018) i Pravilnikom o Jedinstvenom registru računa (NN 89/2018).

Na temelju članka 3. stavka 1. točke 20., članka 4. stavka 2. točke 16., članka 6. stavka 1. točke 18. i članka 8. stavka 3. Pravilnika o Jedinstvenom registru računa (NN 89/2018) Uprava Financijske agencije donijela je Uputu o dostavljanju podataka u JRR.

Uputa o dostavljanju podataka u JRR