ISPUNJAVANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

1. Na koji način treba upisati razdoblje izvještavanja 01.01.20xx. do 31.12.20xx. u obrascu GFI?
Razdoblje izvještavanja se upisuje: 01.01.20xx - 31.12.20xx bez točke iza godine.

2. Treba li za pravne osobe koje su osnovane sredinom 20xx. godine u izvještaju za statističke potrebe navesti razdoblje od 01.01.20xx. do  31.12.20xx. godine?
Neovisno o svrsi predaje (statističke potrebe, javna objava), ako je poduzetnik osnovan nakon 01.01.20xx. godine, u izvještaj upisuje stvarni datum registracije.

3. Može li porez na dobit imati negativan predznak?
Iznos poreza na dobit može imati i negativan predznak, a ne samo pozitivan.

4. Može li stavka rezerve fer vrijednosti biti iskazana u negativnom iznosu?
Stavka rezerve fer vrijednosti možeb biti iskazana u negativnom iznosu.

5. Što se podrazumijeva pod godišnjim izvješćem? Gdje su objavljene informacije o tome?
Obveza sastavljanja godišnjeg izvješća i njegov sadržaj propisani su člankom 21. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22).

6. Što pod AOP poziciju "porijeklo kapitala", tj. udio domaćega i stranoga kapitala, upisuje podružnica inozemnog osnivača koja je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu, a njezin je početni kapital 0 (nula)?
Ako je riječ o podružnici koja je u stopostotnom vlasništvu inozemnoga osnivača, pod AOP poziciju "porijeklo kapitala" podružnica treba upisati sljedeće: domaći kapital 0%, a strani kapital 100%.

7. Na koji način ispuniti rubriku "porijeklo kapitala" kad je riječ o gospodarskome interesnom udruženju s obzirom na to da ono nema temeljnoga (upisanoga) kapitala? Je li ispravno unijeti iznos 0 u rubrike % domaćega i % stranoga kapitala?
Riječ je o podatku informativnog karaktera koji trebaju unijeti svi obveznici predaje i za to nije bitan samo iznos temeljnog kapitala. Dakle, društva koja nemaju temeljni kapital, upisuju u kojem je postotku prisutan domaći, odnosno strani osnivač.

8. Treba li društvo koje je u 20xx. godini promijenilo naziv, djelatnost i sjedište dostaviti godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu sa starim ili s novim podacima?
Takvo društvo u godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu upisuje novo sjedište i ''staru'' djelatnost, prema kojoj je bilo registrirano u  godini za koju predaje izvještaj, jer se na tu djelatnost odnose rezultati iskazani u godišnjemu financijskom izvještaju.

9. Trebaju li fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit dostavljati godišnji financijski izvještaj? Riječ je o fizičkoj osobi koja je po osnovi iznajmljivanja dobrovoljno ušla u obveznike poreza na dobit. Nema matični broj, samo MBG.
Fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit obveznici su predaje godišnjih financijskih izvještaja u Finu pri čemu ne popunjavaju podatak koji se odnosi na matični broj, a kao šifru NKD-a upisuju oznaku 0000.

10. Trebaju li obrtnici koji su prešli iz sustava plaćanja poreza na dohodak u sustav poreza na dobit u godišnjem financijskom izvještaju popuniti podatke za prethodnu godinu?
Obrtnici koji su prešli iz sustava plaćanja poreza na dohodak u sustav poreza na dobit ne popunjavaju podatke za prethodnu godinu.

11. Potpisuje li godišnji financijski izvještaj isključivo zakonski predstavnik, ako da, mora li se navesti njegovo puno ime i prezime i pokraj toga staviti potpis? Mora li izvještaje potpisati i voditelj računovodstva?

Godišnji financijski izvještaj potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore, potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje. Voditelj računovodstva ne potpisuje godišnje financijske izvještaje koje dostavljate u Finu.

Ako je za potpisivanje GFI-a ovlašteno više osoba, u polje za upis imena i prezimena ovlaštene osobe, na Referentnoj stranici, upisuje se ime i prezime samo jedne osobe (predsjednik uprave ili osoba ovlaštena za zastupanje), a potpisuju se svi ovlašteni potpisnici.

12. Obzirom na promjene pri potpisivanju GFI-a, a povezano s odredbom članka 19., stavka 12. Zakona o računovodstvu, na koji način se postupa prilikom predaje GFI-a putem web aplikacije RGFI, je li nužno da GFI potpišu ovlaštene osobe sukladno zakonskoj odredbi ili ovlaštene osobe mogu opunomoćiti drugu osobu za potpis? Što u slučaju kada opunomoćena osoba, vlasnik certifikata, već posjeduje punomoć za predaju i potpisivanje GFI-a i ostale nestandardne dokumentacije, ali punomoć je dodijeljena samo od jedne ovlaštene osobe, a prema ZOR-u za potpisivanje je ovlašteno više osoba?

Ako ste imatelj certifikata korištenjem kojega podnosite godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju za obveznike koji imaju jednog potpisnika, ništa se ne mijenja u toj proceduri u odnosu na prethodnu godinu - izvještaje i nadalje možete slati kao i do sada.

Međutim, ako su za potpisivanje godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) ovlaštena dva ili više potpisnika, a kao vlasnik certifikata opunomoćeni ste samo od strane jednoga ovlaštenoga potpisnika, internom punomoći trebate zatražiti pravo potpisivanja i od ostalih potpisnika. Dakle, radi se o punomoći koju ne trebate dostavljati u Finu, ali ju je, sukladno zakonskim propisima, nužno pribaviti.

Procedura potpisivanja GFI-a putem web aplikacije:

  • Ako društvo ima upravu od više članova, GFI potpisuje predsjednik uprave i svi članovi uprave, a izvještaj putem web aplikacije može potpisati:

    a) predsjednik uprave i svaki član uprave svojim digitalnim certifikatom ako ih posjeduju. U ovom slučaju, obzirom da će više osoba potpisati GFI, u aplikaciji se odabire opcija „Višestruko potpisivanje“ ili 

  • b) prava može ovlastiti jednu osobu da u njihovo ime potpisuje GFI i učitava ostalu nestandardnu dokumentaciju za javnu objavu. Opunomoćena osoba u tom slučaju u aplikaciji bira opciju „Potpisivanje“. Ako opunomoćena osoba već od ranije posjeduje certifikat s kojim je do sada potpisivala i predavala GFI, isto može činiti i dalje. Međutim, ako je prethodna punomoć za slanje i potpisivanje GFI-a dana samo od jednoga potpisnika, potrebno je zatražiti internu punomoć za predaju i potpisivanje GFI-a i od ostalih ovlaštenih potpisnika, a ta se punomoć ne treba dostavljati u Finu.

  • Ako društvo ima izvršne direktore te je više potpisnika GFI-a, postupa se na isti način kao kada postoji uprava.

    Ako društvo nema upravu, niti izvršne direktore, GFI potpisuje zakonski zastupnik društva, a izvještaj putem web aplikacije može potpisati: 

  • a) zakonski zastupnik, samostalno, svojim certifikatom, a obzirom da se radi o jednom potpisniku, u aplikaciji bira opciju „Potpisivanje“, ili 

  • b) osoba koju je zakonski zastupnik ovlastio za predaju i potpisivanje GFI-a putem punomoći. Opunomoćena osoba prilikom potpisivanja u aplikaciji koristi opciju „Potpisivanje“.


13. Tko potpisuje odluku o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja i odluku o raspodjeli dobiti kada su osnivači tvrtke dvije osobe koje ne čine skupštinu, već su članovi društva, a tko kad je jedna osoba osnivač tvrtke? Ako postoji samo jedan osnivač, potpisuje li on, a ako su dvojica, potpisuju li oni kao članovi i suvlasnici obje odluke i je li odluke potrebno ovjeriti pečatom ili se one predaju bez pečata?

Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka potpisuje predsjednik skupštine ili nadzornog odbora ako poduzetnik ima ta tijela. Ako poduzetnik tih tijela nema, tada je postupak sljedeći: ako postoji jedan vlasnik, on sam potpisuje odluke, a ako postoje dva vlasnika, tada bi društvo trebalo imati odluku o ovlasti za potpisivanje odnosne dokumentacije i postupati u skladu s tom odlukom. Odluke potpisuje predsjednik skupštine, nadzornog odbora ili sam vlasnik i ne trebaju biti ovjerene pečatom.

14. Na kojim obrascima ustanove predaju godišnje financijske izvještaje?

Na kojim obrascima ustanove popunjavaju godišnji financijski izvještaj ovisi o tome u koju skupinu poslovnih subjekata je ustanova razvrstana. Ustanova može biti obveznik poreza na dobit te prema tome voditi poslovne knjige prema računskom planu za poduzetnike, a isto tako može biti i neprofitna organizacija pa u tom slučaju vodi neprofitno knjigovodstvu.