Ako želite slati e-račune direktno iz svog računovodstvenog programa prema obveznicima javne nabave, možete napraviti prilagodbu svog programskog rješenja i integrirati ga s web servisom e-Račun za državu.

Na ovaj način će svi računi koje unesete u svoj računovodstveni program biti direktno poslani prema obvezniku javne nabave putem servisa e-Račun za državu.

Način povezivanja s web servisom e-Račun za državu ovisi o metodi razmjene e-računa koju izaberete ili već koristite Vi ili informacijski posrednik (PKI, EDI ili metodu procesnih kontrola).

Za slanje e-računa direktno iz računovodstvenog programa potrebno je:

 1. napraviti prilagodbu računovodstvenog programa i integraciju s web servisom e-Račun za državu,
 2. provjeriti sa svojim integratorom potrebu za poslužiteljskim i aplikacijskim certifikatom,
 3. registrirati se na servis e-Račun za državu u svojstvu izdavatelja e-računa.

Tehničku prilagodbu vašeg računovodstvenog programa obavljate vi, odnosno tvrtka koja se bavi izradom i održavanjem vašeg programa (sistem integrator). 

Integraciju računovodstvenog programa s web servisom e-Račun za državu provodi dobavljač vašeg programa, a Fina osigurava besplatnu podršku koja podrazumijeva dostupnu tehničku dokumentaciju, konzultacije i testiranja. 

 

S dobavljačem računovodstvenog programa možete provjeriti je li već napravio integraciju s web servisom e-Račun za državu. U tom slučaju jedino što je potrebno s vaše strane je provjeriti s dobavljačem potrebu za aplikacijskim certifikatom i izvršiti postupak registracije.
 
 

Integracija računovodstvenog programa sa servisom e-Račun za državu 

 1. Prilagodba i povezivanje računovodstvenog programa sa servisom e-Račun za državu

  Da biste mogli tehnički povezati servis e-Račun za državu i svoj računovodstveni program, potrebno je računovodstveni program prilagoditi za kreiranje i slanje e-računa sukladno EU normi za e-Račun EN 16931. 

  Prilagodbu i integraciju programskog rješenja s web servisom e-Račun za državu moguće je izvršiti uz pomoć Fininog integracijskog modula ili na temelju tehničke specifikacije.

  Prilagodba i integracija uz pomoć integracijskog modula
  S ciljem jednostavnije integracije sa servisom e-Račun za državu, Fina je izradila integracijski modul čija je svrha olakšati potpisivanje poruke i samu integraciju korisnika s web servisom.
   
  Integracijski modul je besplatan i možete ga zatražiti dostavom  Zahtjeva za integracijski modul.

  Integracijski modul:
  - pokreće sam korisnik,
  - korisnik prema modulu šalje REST zahtjev,
  - modul kreira SOAP poruku s UBL računom,
  - modul potpisuje račun i poruku certifikatom korisnika te
  - šalje prema web servisu Fine.

  Podaci koji se šalju u REST zahtjevu su u JSON formatu, dok sam dokument koji se šalje može biti u XML ili JSON formatu, ovisno o preferencijama korisnika.

  Zahtjev je potrebno poslati na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili dostaviti u bilo koju poslovnicu Fine.

  Prilagodba i integracija na temelju tehničke specifikacije
  Integraciju slanja e-računa prema EU normi možete izvršiti i sami prema sljedećoj tehničkoj specifikaciji, ovisno o metodi razmjene e-računa:
  Tehnička specifikacija za povezivanje sa servisom e-Račun za državu putem PKI metode
  Technical specification - Web services for invoicing the government using the PKI method
  Tehnička specifikacija za povezivanje sa servisom e-Račun za državu putem EDI metode
  Technical specification - Invoicing web services for the government using the EDI method
  Tehnička specifikacija za povezivanje sa servisom e-Račun za državu primjenom ostalih metoda
  Technical specification - Invoicing web services for the government using other method
  Specifikacija osnovne upotrebe e-računa (UBL 2.1.)
 2. Testiranje u demo okolini servisa e-Račun za državu

  Nakon prilagodbe računovodstvenog programa, slijedi testiranje u demo okolini servisa e-Račun za državu. Kako biste započeli s testiranjem, potrebno je registrirati se na demo okolinu servisa. 

  Ako već posjedujete demo certifikat, možete ga koristiti i za potrebe testiranja u demo okolini.

  Za registraciju u demo okolinu servisa potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju:
  Zahtjev za registraciju izdavatelja e-računa na servisu e-Račun za državu - na Zahtjevu označiti "Demo"
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za aplikaciju - samo u slučaju korištenja PKI metode razmjene e-računa
  + Priložiti presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)

  Za registraciju na demo okolinu dovoljno je dostaviti kopiju potpisane dokumentacije na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili ju možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine
 3. Registracija za početak rada sa servisom e-Račun za državu direktno iz računovodstvenog programa

  Nakon testiranja u demo okolini potrebno je izvršiti registraciju na servis e-Račun za državu u svojstvu izdavatelja e-računa za direktan rad iz računovodstvenog programa.

  Više informacija o registraciji na servis možete pronaći ovdje.

Pristup servisu e-Račun za državu direktno iz vašeg računovodstvenog programa 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Zahtjev za registraciju izdavatelja e-računa na servis e-Račun za državu - na Zahtjevu označiti "Produkcija"
  (Pripremite 1 primjerak)


  U slučaju korištenja PKI metode razmjene e-računa potrebno je posjedovati aplikacijski certifikat koji služi za autentikaciju i potpisivanje e-računa. 

  Za izdavanje aplikacijskog certifikata potrebno je popuniti:
  Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za FINA e-Račun i e-Račun za državu
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikat
  (Pripremite 2 primjeraka)


  U slučaju korištenja EDI ili ostalih metoda razmjene e-računa potrebno je posjedovati klijentski certifikat za autentikaciju, kao što su aplikacijski ili poslužiteljski certifikat.

  Za izdavanje poslužiteljskog certifikata* potrebno je popuniti:
  Zahtjev za izdavanje poslužiteljskog certifikata (SSL) za FINA e-Račun i e-Račun za državu
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - certifikati za autentikaciju mrežnih stranica
  + Priložiti potvrdu o registraciji domene - predaje se jednom prilikom prvog izdavanja SSL certifikata za poslužitelj
  (Pripremite 2 primjeraka)

  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik digitalnih certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno (ako posjedujete certifikat istu nije potrebno predavati).

  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 

*Poslužiteljski certifikat (SSL certifikat za poslužitelj) izdavatelj, integrator ili informacijski posrednik mogu nabaviti od Fine ili nekog drugog povjerljivog  izdavatelja certifikata.  Ako za spajanje na produkcijski sustav koristite poslužiteljski certifikat nekog drugog izdavatelja, certifikat mora imati naveden točan i provjeren naziv poslovnog subjekta kojem je izdan te mora zadovoljiti zahtjeve navedene u dokumentu "Baseline Requirements Certificate Policy for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates" kojeg izdaje CA/Browser Forum ili zahtjeve više razine (kao npr. zahtjeve propisane za EV certifikat).