Izdavanje kartica plavog dizela za plovidbu

Za izradu kartice goriva za plovidbu (kartica GP) potrebno je:

1) ishoditi rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

2) dostaviti popunjeni obrazac Zahtjeva za izradu kartice Gorivo za plovidbu i presliku potvrde o uplati Fini.
 

Vrsta izrade kartice GP

Rok izrade

Cijena EUR

Cijena HRK

Redovna izrada

15 dana

6,64

50,00

Žurna izrada

5 dana

19,91

150,00

PDV je uračunat u cijenu.

* Naplata za izradu kartice GP vrši se temeljem Odluke o utvrđivanju iznosa nadoplate i naknade za izdavanje kartice "Gorivo za plovidbu" ("Narodne novine" br. 69/13) od dana 3. lipnja 2013. godine.

Uplatu naknade za izradu kartice goriva korisnik prava mora izvršiti na račun Financijske agencije broj: HR4424840081100876807, uz obvezno pozivanje na model: HR05, odnosno poziv na broj odobrenja: 29899346 - IPPO broj - identifikator plovila ili plovnog objekta koji se nalazi u rješenju Ministarstva (primjer popunjene uplatnice nalazi se u Dokumentima niže na stranici).

Napomena: Rok za izradu kartice GP počinje teći od datuma zaprimanja zahtjeva u Fini.


Izgled kartice

Prednja strana kartice 

Stražnja strana kartice


Korištenje kartice

Kartica Goriva za plovidbu (GP) služi Korisniku za ostvarivanje prava (u daljnjem tekstu Korisnik) na kupnju Plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina (Kvote), na prodajnim mjestima s kojima je Fina sklopila ugovor i u druge se svrhe ne može koristiti.

Prije kupovine Plavog dizela, Korisnik kartice GP dužan je doći u prodajni prostor te uručiti prodavatelju karticu GP.

Prodaja Plavog dizela vrši se izravnim utakanjem u plovilo ili plovni objekt korisnika prava sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu ("Narodne novine" br. 1/19).

 

Gubitak, krađa ili oštećenje kartice

U slučaju krađe, gubitka ili oštećenja kartice Korisnik je dužan ODMAH blokirati karticu GP.

Blokadu kartice GP Korisnik vrši slijedeći upute govornog automata na broj 01/612-8877.

Za blokadu kartice GP potrebni su sljedeći podaci:

  • broj plastike – broj koji se nalazi na poleđini kartice GP desno ispod magnetne trake,
  • IPPO – identifikator plovila ili plovnog objekta koji se nalazi u rješenju Ministarstva.

Nakon prijave krađe, gubitka ili oštećenja kartice GP, Korisnik podnosi zahtjev za izradu nove kartice GP. Izdavanje nove kartice GP ne utječe na do tada zabilježenu Kvotu i potrošnju, odnosno raspoloživu količinu Plavog dizela za pripadajućeg korisnika prava.

Kartica za gorivo za plovidbu (kartica GP)

Zahtjev za izradu GP kartice
Uputa za popunjavanje zahtjeva GP kartice
Primjer popunjene uplatnice za redovni postupak izdavanja GP kartice
Opći uvjeti za korištenje GP kartice
Uputa i obrazac za prijavu neispravnosti kartice GP

Popunjeni i ovjereni obrazac Zahtjeva za izradu te presliku potvrde o uplati potrebno je poslati poštom na adresu:

Financijska agencija
Sektor servisa za državu
Centar kartičnog poslovanja
Koturaška ulica 43
10 000 Zagreb

Ako je obrazac potpisan naprednim elektroničkim potpisom (Digitalni certifikati Fine), potrebno ga je poslati e-poštom, zajedno s priloženom preslikom potvrde o uplati, na adresu: dizel@fina.hr

Rješenja se nalaze na Internet stranicama Ministarstva ili se dostavljaju korisnicima prava. Na zahtjev korisnika prava (u daljnjem tekstu: Korisnik) Fina izrađuje karticu GP te ju dostavlja Korisniku na adresu navedenu u rješenju Ministarstva.

Uz karticu GP Korisniku se uručuju i Opći uvjeti za korištenje kartice GP. Pravo korištenja kartice GP ostvaruje se po njenoj aktivaciji, a najranije od 1. srpnja 2013. godine.

Uputa za aktivaciju kartice GP nalazi se na računu za izradu kartice GP kojeg izdaje Fina. U istom obračunskom razdoblju za plovilo ili plovni objekt, Korisnik može imati samo jednu aktivnu karticu GP. Rok valjanosti kartice GP naznačen je na samoj kartici u obliku četveroznamenkastog broja, gdje prve dvije znamenke označavaju godinu, a druge dvije kalendarski mjesec. Na primjer, ako je na kartici naznačen rok valjanosti 1609, to znači da kartica vrijedi do zadnjeg dana 9. mjeseca 2016. godine, odnosno do 23:59:59 sati, 30. rujna 2016. godine. Kartice goriva po isteku datuma valjanosti postaju nevažeće i nakon isteka tog roka ih nije moguće koristiti. Za nastavak korištenja prava na kupnju Plavog dizela po povlaštenoj cijeni nužno je ishoditi novu karticu GP podnošenjem propisanog zahtjeva za izradu nove kartice. Izdavanje nove kartice GP ne utječe na do tada zabilježenu Kvotu i potrošnju, odnosno raspoloživu količinu Plavog dizela za pripadajućeg korisnika prava.


Propisi

  • Zakon o trošarinama (NN br. 106/2018, 121/2019, 144/2021),

  • Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN br. 1/2019);

  • Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu (NN br. 69/2013).


Nadležna tijela

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 

Reklamacije i prijave problema

U slučaju da reklamiranu transakciju prodajno mjesto ne može riješiti, korisnik kartice reklamaciju u pisanoj formi šalje s detaljnim opisom problema, preslikama računa i potvrde transakcije (tzv. slipa) te podacima s kartice na adresu:

Financijska agencija
Sektor servisa za državu
Centar kartičnog poslovanja
Koturaška ulica 43
10 000 Zagreb

ili skenirano na adresu e-pošte: dizel@fina.hr.

 

Podrška korisnicima

1. Govorni automat na broj 01/612-8877 od 0-24h

Podaci potrebni za korištenje govornog automata su:

  • IPPO (nalazi se u rješenju Ministarstva) i
  • Broj plastike (nalazi se na poleđini kartice GP desno ispod magnetne trake)

Aktivnosti koje je moguće ostvariti putem govornog automata su:

  • Aktivacija kartice GP - prije prvog korištenja, karticu GP potrebno je aktivirati.

  • Upit u stanje - trenutno stanje raspoložive količine Plavog dizela.

  • Blokada kartice GP - u slučaju tehničke neispravnosti, u slučaju oštećenja, krađe ili gubitka kartice GP.

Napomena: Jednom blokiranu karticu GP više nije moguće koristiti niti deblokirati.

2. Pozivni centar na broj 0800 8880 od 06:00-22:00h

Za odgovore na Vaša pitanja, nejasnoće ili detaljnije informacije u vezi korištenja kartice GP, obratite se djelatnicima Pozivnog centra.